English Irregular Verbs with Phonetic Transcription

English Irregular Verbs with Phonetic Transcription beat. /bi:t/ beat. /bi:t/ beaten. /' bi:tn/ become. /bǺ 'kȜm/ became. /bǺ 'keǺm/ become. /bǺ 'kȜm/...

3 downloads 541 Views 57KB Size
English Irregular Verbs with Phonetic Transcription beat

/bi:t/

beat

/bi:t/

beaten

/'bi:tn/

become

/bǺ 'kȜm/

became

/bǺ 'keǺm/

become

/bǺ 'kȜm/

begin

/bǺ 'gǺn/

began

/bǺ 'gæn/

begun

/bǺ 'gȜn/

bend

/bend/

bent

/bent/

bent

/bent/

bind

/baǺnd/

bound

/baȚnd/

bound

/baȚnd/

bite

/baǺt/

bit

/bǺt/

bitten

/'bǺtn/

bleed

/bli:d/

bled

/bled/

bled

/bled/

blow

/blou/

blew

/blu:/

blown

/bloun/

break

/breǺk/

broke

/brouk/

broken

/'broukən/

bring

/brǺŋ/

brought

/brǤ:t/

brought

/brǤ:t/

build

/bǺld/

built

/bǺlt/

built

/bǺlt/

burn

/bǬ:rn/

burnt

/bǬ:rnt/

burnt

/bǬ:rnt/

burn

/bǬ:rn/

burned

/bǬ:rnd/

burned

/bǬ:rnd/

buy

/baǺ/

bought

/bǤ:t/

bought

/bǤ:t/

catch

/kætȓ/

caught

/kǤ:t/

caught

/kǤ:t/

choose

/tȓu:z/

chose

/tȓouz/

chosen

/'tȓouzən/

come

/kȜm/

came

/keǺm/

come

/kȜm/

cost

/kǢst/

cost

/kǢst/

cost

/kǢst/

cut

/kȜt/

cut

/kȜt/

cut

/kȜt/

dig

/dǺg/

dug

/dȜg/

dug

/dȜg/

do

/du:/

did

/dǺd/

done

/dȜn/

draw

/drǤ:/

drew

/dru:/

drawn

/drǤ:n/

dream

/dri:m/

dreamt

/dremt/

dreamt

/dremt/

dream

/dri:m/

dreamed

/dri:md/

dreamed

/dri:md/

drink

/drǺŋk/

drank

/dræŋk/

drunk

/drȜŋk/

drive

/draǺv/

drove

/drouv/

driven

/'drǺvən/

eat

/i:t/

ate

/eǺt, et/

eaten

/'i:tn/

fall

/fǤ:l/

fell

/fel/

fallen

/'fǤ:lən/

feed

/fi:d/

fed

/fed/

fed

/fed/

feel

/fi:l/

felt

/felt/

felt

/felt/

fight

/faǺt/

fought

/fǤ:t/

fought

/fǤ:t/

find

/faǺnd/

found

/faȚnd/

found

/faȚnd/

fly

/flaǺ/

flew

/flu:/

flown

/floun/

forget

/fər 'get/

forgot

/fər 'gǢt/

forgotten

/fər 'gǢtn/

forgive

/fər 'gǺv/

forgave

/fər 'geǺv/

forgiven

/fər 'gǺvən/

freeze

/fri:z/

froze

/frouz/

frozen

/'frouzən/

get

/get/

got

/gǢt/

got

/gǢt/

get

/get/

got

/gǢt/

gotten

/'gǢtn/

give

/gǺv/

gave

/geǺv/

given

/'gǺvən/

go

/gou/

went

/went/

gone

/gǢn/

grow

/grou/

grew

/gru:/

grown

/groun/

hang

/hæŋ/

hung

/hȜŋ/

hung

/hȜŋ/

have

/hæv/

had

/hæd/

had

/hæd/

hear

/hǺər/

heard

/hǬ:rd/

heard

/hǬ:rd/

hide

/haǺd/

hid

/hǺd/

hidden

/'hǺdn/

hit

/hǺt/

hit

/hǺt/

hit

/hǺt/

hold

/hould/

held

/held/

held

/held/

hurt

/hǬ:rt/

hurt

/hǬ:rt/

hurt

/hǬ:rt/

keep

/ki:p/

kept

/kept/

kept

/kept/

know

/nou/

knew

/nu:/

known

/noun/

lay

/leǺ/

laid

/leǺd/

laid

/leǺd/

lead

/li:d/

led

/led/

led

/led/

learn

/lǬ:rn/

learnt

/lǬ:rnt/

learnt

/lǬ:rnt/

learn

/lǬ:rn/

learned

/lǬ:rnd/

learned

/lǬ:rnd/

leave

/li:v/

left

/left/

left

/left/

lend

/lend/

lent

/lent/

lent

/lent/

let

/let/

let

/let/

let

/let/

lie

/laǺ/

lay

/leǺ/

lain

/leǺn/

lose

/lu:z/

lost

/lǢst/

lost

/lǢst/

make

/meǺk/

made

/meǺd/

made

/meǺd/

mean

/mi:n/

meant

/ment/

meant

/ment/

meet

/mi:t/

met

/met/

met

/met/

pay

/peǺ/

paid

/peǺd/

paid

/peǺd/

put

/pȚt/

put

/pȚt/

put

/pȚt/

read

/ri:d/

read

/red/

read

/red/

ride

/raǺd/

rode

/roud/

ridden

/'rǺdn/

ring

/rǺŋ/

rang

/ræŋ/

rung

/rȜŋ/

rise

/raǺz/

rose

/rouz/

risen

/'rǺzən/

run

/rȜn/

ran

/ræn/

run

/rȜn/

say

/seǺ/

said

/sed/

said

/sed/

see

/si:/

saw

/sǤ:/

seen

/si:n/

sell

/sel/

sold

/sould/

sold

/sould/

send

/send/

sent

/sent/

sent

/sent/

set

/set/

set

/set/

set

/set/

shake

/ȓeǺk/

shook

/ȓȚk/

shaken

/'ȓeǺkən/

shine

/ȓaǺn/

shone

/ȓoun, ȓǢn/

shone

/ȓoun, ȓǢn/

shoot

/ȓu:t/

shot

/ȓǢt/

shot

/ȓǢt/

show

/ȓou/

showed

/ȓoud/

shown

/ȓoun/

shut

/ȓȜt/

shut

/ȓȜt/

shut

/ȓȜt/

sing

/sǺŋ/

sang

/sæŋ/

sung

/sȜŋ/

sink

/sǺŋk/

sank

/sæŋk/

sunk

/sȜŋk/

sit

/sǺt/

sat

/sæt/

sat

/sæt/

sleep

/sli:p/

slept

/slept/

slept

/slept/

smell

/smel/

smelt

/smelt/

smelt

/smelt/

smell

/smel/

smelled

/smeld/

smelled

/smeld/

speak

/spi:k/

spoke

/spouk/

spoken

/'spoukən/

spell

/spel/

spelt

/spelt/

spelt

/spelt/

spell

/spel/

spelled

/speld/

spelled

/speld/

spend

/spend/

spent

/spent/

spent

/spent/

spill

/spǺl/

spilt

/spǺlt/

spilt

/spǺlt/

spill

/spǺl/

spilled

/spǺld/

spilled

/spǺld/

spit

/spǺt/

spat

/spæt/

spat

/spæt/

spit

/spǺt/

spit

/spǺt/

spit

/spǺt/

split

/splǺt/

split

/splǺt/

split

/splǺt/

spoil

/spoǺl/

spoilt

/spoǺlt/

spoilt

/spoǺlt/

spoil

/spoǺl/

spoiled

/spoǺld/

spoiled

/spoǺld/

stand

/stænd/

stood

/stȚd/

stood

/stȚd/

steal

/sti:l/

stole

/stoul/

stolen

/'stoulən/

strike

/straǺk/

struck

/strȜk/

struck

/strȜk/

swim

/swǺm/

swam

/swæm/

swum

/swȜm/

take

/teǺk/

took

/tȚk/

taken

/'teǺkən/

teach

/ti:tȓ/

taught

/tǤ:t/

taught

/tǤ:t/

tear

/teər/

tore

/tǤr/

torn

/tǤrn/

tell

/tel/

told

/tould/

told

/tould/

think

/θǺŋk/

thought

/θǤ:t/

thought

/θǤ:t/

throw

/θrou/

threw

/θru:/

thrown

/θroun/

understand /Ȝndər 'stænd/ understood /Ȝndər 'stȚd/ understood /Ȝndər 'stȚd/ wake

/weǺk/

woke

/wouk/

woken

/'woukən/

wear

/weər/

wore

/wǤr/

worn

/wǤrn/

win

/wǺn/

won

/wȜn/

won

/wȜn/

write

/raǺt/

wrote

/rout/

written

/'rǺtn/