V-BELTS

850. 865. 870. 875. 890 w 35 1/2 w 36 w 36 1/2 w 36 3/4 w 37 w 37 1/2 w 38 w 38 1/4 w 39 w 40. 900. 915. 925. 935. 945. 950. 965. 975. 1000. 1016 w 40...

9 downloads 466 Views 1MB Size
V-BELTS rubber v-belts

ISO 9001:2000 - ISO 14001:2004

MEGADYNE RUBBER S.A.

UBCMF!PG!DPOUFOUT W.CFMUT

Jouspevdujpo!up!W.cfmut

5

Qspevdu!sbohf

6

Ufdiojdbm!dbmdvmbujpo

7

Cfmu!tfmfdujpo!dibsut

:

Dbmdvmbujpo!fybnqmf

21

Cfmu!ufotjpojoh

22

Mfohui!nfbtvsjoh!boe!hsppwf!qvmmfzt

23

Tupsbhf!nbjoufobodf!boe!vtfgvm!bewjdft

25

Cfmu!jotubmmbujpo

26

Pmfptubujd®

27

Hpme!Mbcfm!DPH!Cfmu®

33

TQ!

35

Mjofb.Y

39

Lpnqbuufy®

43

Qpxfs!Xfehf®

47

Wbsjtfdu®

51

Ftbgmfy®

55

YEW3

57

Qmvsjcboe®

59

Fyusb

61

Vtfgvm!gpsnvmbt!boe!dpowfstjpo!ubcmf

65

4

JOUSPEVDUJPO!UP!W.CFMUT fkqolar`qflk=ql=sJ_biqp jÉÖ~ÇóåÉ=sJÄÉäíë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ìëÉÇ=Ñçê=ÇÉÅ~ÇÉë=áå=íÜÉ ãçëí=ÇáÑÑÉêÉåí=áåÇìëíêáÉë=~åÇ=~ééäáÅ~íáçåëI=ÖáîáåÖ=ÇêáîÉ ëçäìíáçå=íç=ÅìëíçãÉêë=~ää=çîÉê=íÜÉ=ïçêäÇK ^ééäáÉÇ= íÉÅÜåçäçÖó= ~ääçïë= íç= êÉ~ÅÜ= ëç= ÖççÇ= ÇáãÉåJ ëáçå~ä= éêÉÅáëáçå= áå= sJÄÉäíë= íç= ã~âÉ= íÜÉã= ëìáí~ÄäÉ= Ñçê= ãìäíáéäÉ= íê~åëãáëëáçåëK= qÜáë= ÇáãÉåëáçå~ä= ëí~Äáäáíó ÅçåíáåìÉë=~äëç=ÇìêáåÖ=ÄÉäí=ìëÉK eáÖÜ=î~êáÉíó=çÑ=ÄÉäí=ëáòÉë=~î~áä~ÄäÉ=éÉêãáíë=íÜÉ=~ééäáÅ~J íáçå= çÑ= jÉÖ~ÇóåÉ= sJÄÉäí= áå= ~= ïáÇÉ= ê~åÖÉ= çÑ= ÇêáîÉ ~ééäáÅ~íáçåëI=ëìÅÜ=~ëW √ ã~ÅÜáåÉ=íççäë √ áåÇìëíêá~ä=ï~ëÜáåÖ=ã~ÅÜáåÉë √ íÉñíáäÉ=ã~ÅÜáåÉë √ Åçåíáåìçìë=é~éÉê=ã~ÅÜáåÉë √ ÜáÖÜ=éçïÉê=ãáääë √ ëíçåÉ=ÅêìëÜÉêë

P

O

N

qÜÉ=ã~áå=sJÄÉäí=ÅçãéçåÉåíë=~êÉW NF= _Éäí= ÄçÇó ã~ÇÉ= çÑ= ~= ëéÉÅá~ä= êìÄÄÉê= ÅçãéçìåÇ ïÜáÅÜ= éêçîáÇÉëI= ÇìÉ= íç= áíë= ÉñÅÉääÉåí= ãÉÅÜ~åáÅ~ä ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅëI= ÜáÖÜ= íê~åëãáëëáçå= ÉÑÑáÅáÉåÅó= ~åÇ ~ëëìêÉë=~=ãáåáãìã=êìÄÄÉê=ïÉ~ê=çÑÑX OF qÉåëáäÉ= ãÉãÄÉê ÅçåëáëíáåÖ= áå= ÜáÖÜJëíêÉåÖíÜ= äçïJ ëíêÉíÅÜ=ÅçêÇëI=ïÜáÅÜ=Öê~åí=äÉåÖíÜ=ëí~Äáäáíó=çîÉê=íÜÉ ÄÉäí=äáÑÉ=íáãÉX PF c~ÄêáÅ= à~ÅâÉí= çê= ÅçîÉê ã~ÇÉ=çÑ=Ñ~ÄêáÅI=éêçíÉÅíáåÖ íÜÉ=íÉåëáäÉ=ãÉãÄÉê=~åÇ=éÉêãáííáåÖ=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=Ä~Åâ ëáÇÉ=áÇäÉêK

jb`e^kf`^i=^ka=`ebjf`^i=cb^qrobp √ √ √ √ √ √ √

ëãççíÜ=ëí~êíáåÖ=~åÇ=êìååáåÖ ïáÇÉ=ê~åÖÉ=çÑ=ÇêáîÉå=ëéÉÉÇ äçï=ã~áåíÉå~åÅÉ ÜáÖÜ=ÉÑÑáÅáÉåÅó ÉñíêÉãÉäó=ïáÇÉ=ÜçêëÉéçïÉê=ê~åÖÉë Ç~ãéÉå=îáÄê~íáçå=ÄÉíïÉÉå=ÇêáîÉê=~åÇ=ÇêáîÉå=éìääÉóë ëáäÉåí=çéÉê~íáçåë

fabkqfcf`^qflk=`lab qÜÉ=ÅçÇÉ=áë=ÅçãéçëÉÇ=çÑ=äÉííÉêë=~åÇ=åìãÄÉêë=~ë=ÑçääçïëW liblpq^qf`==^==RO NF=liblpq^qf` Ñ~ãáäó=å~ãÉ OF=^ ÄÉäí=ëÉÅíáçå=ÅçÇÉ PF=RO äÉåÖíÜ=áå=áåÅÜÉë

5

√ √ √ √

äçåÖ=äáÑÉ=ëÉêîáÅÉ É~ëó=áåëí~ää~íáçå êÉÇìÅíáçå=áå=ÇêáîÉ=ÇáãÉåëáçå ïçêâáåÖ=íÉãéÉê~íìêÉ=ê~åÖÉ=Ñêçã=JPMø`=íç=HUMLVMø`= EëÉÉ=ÇÉí~áäë=áå=Ñ~ãáäó=é~ÖÉëF √ çáä=~åÇ=ÜÉ~í=êÉëáëí~åÅÉ √ ~åíáëí~íáÅ=éêçéÉêíáÉë

QSPEVDU!SBOHF W.CFMUT

pb`qflkp

pb`qflkp

w=

b

^u

^

OM

_u

_

OR

`u

`

QR

a

RM

liblpq^qf`∆ `ä~ëëáÅ~ä=sJÄÉäíë

dlia=i^_bi=`ldJ_biq∆ o~ïJbÇÖÉ=Åä~ëëáÅ~ä=sJÄÉäíë

pb`qflkp

pb`qflkp

pmw

umw

pm^

um^

pm_

um_

pm`

um`

NV

pm tÉÇÖÉ=sJÄÉäíë=afk

ifkb^Ju o~ïJbÇÖÉ=å~êêçï=sJÄÉäíë=afk

pb`qflkp

pb`qflkp

Ps

Psu

Rs

Rsu

Us

Usu

hljm^qqbu∆ tÉÇÖÉ=sJÄÉäíë=oj^

s^ofpb`q∆ s~êá~ÄäÉ=ëéÉÉÇ=sJÄÉäíë

bp^cibu∆ açìÄäÉ=sJÄÉäíë

mltbo=tbadb∆ o~ïJbÇÖÉ=å~êêçï=sJÄÉäíë=oj^

pb`qflkp

pb`qflkp

NPñS

PSñNO

uasOJPU

NTñR

PTñNM

uasOJQU

ONñSIR

QOñNP

uasOJRU

OOñU

QTñNP

OSñU

ROñNS

OUñU

RRñNS

PMñNM

SRñOM

PPñNM

TMñOM

uasO uíê~=aìíó=sJÄÉäíë

pb`qflkp

pb`qflkp

^^

^

pm`

__

_

Ps

``

`

Rs

pmw

Us

pm^

Psu

pm_

Rsu

mirof_^ka∆ _~åÇÉÇ=sJÄÉäíë

6

UFDIOJDBM!DBMDVMBUJPO

póãÄçä

råáí

aÉÑáåáíáçå

póãÄçä

råáí

aÉÑáåáíáçå

ié åN åO m m~

ãã omj omj ât ât

éáíÅÜ=äÉåÖíÜ=EÉÑÑÉÅíáîÉF ëéÉÉÇ=çÑ=ëã~ääÉê=éìääÉó=EÑ~ëíÉêF ëéÉÉÇ=çÑ=ÄáÖÖÉê=éìääÉó=EëäçïÉêF éçïÉê=íç=ÄÉ=íê~åëãáííÉÇ ~Åíì~ä=éçïÉê=çÑ=íÜÉ=íê~åëãáëëáçå

`g `i `Å Ç a

ãã ãã

ÅçêêÉÅíáçå=Ñ~Åíçê=`g ÅçêêÉÅíáçå=Ñ~Åíçê=`i ÅçêêÉÅíáçå=Ñ~Åíçê=`Å éáíÅÜ=Çá~ãÉíÉê=çÑ=ëã~ääÉê=éìääÉó éáíÅÜ=Çá~ãÉíÉê=çÑ=ÄáÖÖÉê=éìääÉó

f

ãã

íÜÉçêÉíáÅ~ä=ÅÉåíÉê=Çáëí~åÅÉât

Ä~ëáÅ=éÉêÑçêã~åÅÉ=çÑ=~=ëáåÖäÉ=ÄÉäí

fÉ á iÛ

ãã

mÅ mÇ n

ât ât

ÅçêêÉÅíÉÇ=éçïÉê

ãã

ÉÑÑÉÅíáîÉ=ÅÉåíÉê=Çáëí~åÅÉ íê~åëãáëëáçå=ê~íáç Å~äÅìä~íÉÇ=éáíÅÜ=äÉåÖíÜãã

ÉñíÉêå~ä=äÉåÖíÜ=EiéHDÉFk

ëí~íáÅ=ÄÉäí=íÉåëáçåãã

áåíÉêå~ä=äÉåÖíÜ=EiéJDáF

î

ãLë

éÉêáéÜÉê~ä=ÄÉäí=ëéÉÉÇ

g

ø

~êÅ=çÑ=Åçåí~Åí

ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=íç=mÄ ÇìÉ=íç=h¹N åìãÄÉê=çÑ=ÄÉäíë

_biq=pb`qflk kÉÅÉëë~êó=Ç~í~=Ñçê=ëÉäÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=ÄÉäí=ëÉÅíáçåW m= Z=éçïÉê=íç=ÄÉ=íê~åëãáííÉÇ=áå=ât åN Z=ëéÉÉÇ=áå=omj çÑ=íÜÉ=ëã~ääÉê=éìääÉó åO Z=ëéÉÉÇ=áå=omj çÑ=íÜÉ=ÄáÖÖÉê=éìääÉó fí= áë= åÉÅÉëë~êó= íç= ÅçêêÉÅí= íÜÉ= éçïÉê= m= Äó= ~= ÅçÉÑÑáÅáÉåí= `Å= EëÉÉ= í~ÄäÉ= N= é~ÖÉ= UF= ïÜáÅÜ= ÅçåëáÇÉêë= áåíç= ~ÅÅçìåí= íÜÉ= ~Åíì~ä=çéÉê~íáåÖ=ÅçåÇáíáçåëK `çêêÉÅíÉÇ=éçïÉê=mÅ áë=ÖáîÉå=ÄóW mÅ Z=m • `Å qÜÉ=Öê~éÜë=ÖáîÉë=~=ÖìáÇáåÖ=ÅêáíÉêáçå=Ñçê=íÜÉ=ëÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=ÄÉäíK

qo^kpjfppflk=o^qfl qê~åëãáëëáçå=ê~íáç=áë=Å~äÅìä~íÉÇ=~ë=ÑçääçïëW

å åO

á=Z=====N Z

a Ç

ïÜÉêÉ=a=áë=íÜÉ=éáíÅÜ=Çá~ãÉíÉê=çÑ=ä~êÖÉê=éìääÉó=~åÇ=Ç=áë=íÜÉ=éáíÅÜ=Çá~ãÉíÉê=çÑ=íÜÉ=ëã~ääÉê=éìääÉóK

7

UFDIOJDBM!DBMDVMBUJPO W.CFMUT

mÉêáéÜÉê~ä=ëéÉÉÇ=çÑ=íÜÉ=ÄÉäíë=áë=ÇÉíÉêãáåÉÇ=Äó

Ç åN î=Z======================== NVNMM •

fÑ= íÜÉ= ÇêáîÉ= ÄÉáåÖ= Å~äÅìä~íÉÇ= áë= çÑ= íÜÉ= sLÑä~í= íóéÉ= EçåÉ= s= éìääÉó= ~åÇ= çåÉ= Ñä~í= éìääÉóF= áí= áë= åÉÅÉëë~êó= íç= ÑáåÇ= íÜÉ= ÅçêêÉëéçåÇáåÖ=éáíÅÜ=Çá~ãÉíÉê=çÑ=íÜÉ=Ñä~í=éìääÉóK qÜÉ= éáíÅÜ= Çá~ãÉíÉê= çÑ= íÜÉ= Ñä~í= Ñ~ÅÉÇ= éìääÉó= áë= çÄí~áåÉÇ= Äó= áåÅêÉ~ëáåÖ= áíë= ÉñíÉêå~ä= Çá~ãÉíÉê= Äó= íÜÉ= ~ãçìåí= áå= ãáääáãÉíêÉë=ëÜçïå=áå=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=í~ÄäÉW ci^q=c^`ba=mriibvp=J=mfq`e=af^jbqbo=`^i`ri^qflk w ^ _ ` a U NM NQ OM OQ

b PP

NV NS

OM NR

OR NV

qÜÉ=Ñ~ÅÉ=ïáÇíÜ=çÑ=íÜÉ=Ñä~í=éìääÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=áåÅêÉ~ëÉÇ=Äó=íïáÅÉ=íÜÉ=íçé=ïáÇíÜ=çÑ=íÜÉ=sJ_Éäí=ëÉäÉÅíÉÇK

mfq`e=ibkdqe=lc=qeb=_biq=^ka=`loob`q=`bkqbo=afpq^k`b tÜÉåÉîÉê=íÜÉ=ëÜ~Ñí=ÅÉåíÉê=Çáëí~åÅÉ=f áë=åçí=éêÉÇÉíÉêãáåÉÇ=Äó=íÜÉ=ä~óçìí=çÑ=íÜÉ=ÇêáîÉI=íÜÉ=çéíáãìã=Çáëí~åÅÉ=ã~ó=ÄÉ ÅÜçëÉå=~ë=ÑçääçïëW

NYáYP=========f=³

EáHNF Ç Hdz O •

á[P============ f=³ a qÜÉ=éáíÅÜ=äÉåÖíÜ=áë=ÇÉíÉêãáåÉÇ=ÄóW

i fú Ó ZO fHNIRT EaHÇFH= •EaJÇFO Qf

cêçã=íÜÉ=äáëí=çÑ=ÄÉäí=ëáòÉëI=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ëÉäÉÅíÉÇ=íÜÉ=ÄÉäí=éáíÅÜ=äÉåÖÜí=ié=åÉ~êÉëí=íç=íÜÉ=î~äìÉ=çÑ=iD=~ÄçîÉ=Å~äÅìä~íÉÇK páåÅÉ=iD=≠ ié íÜÉ=ÅÉåíÉê=Çáëí~åÅÉ=fÒ=ã~ó=ÄÉ=î~êáÉÇ=Äó=ëìÄíê~ÅíáåÖ=Ü~äÑ=iDJ=iéK=qÜÉêÉÑçêÉ=íÜÉ=ÉÑÑÉÅíáîÉ=ÅÉåíÉê=Çáëí~åÅÉ çÑ=íÜÉ=ÇêáîÉ=ïáää=ÄÉW

f É= Z=fJ

ifJié O

krj_bo=lc=_biqp qÜÉ=Ä~ëáÅ=éÉêÑçêã~åÅÉ=mÄ áë=íÜÉ=éçïÉê=ïÜáÅÜ=~=ëáåÖäÉ=ÄÉäí=íê~åëãáíë=ìåÇÉê=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ÅçåÇáíáçåëW √=á=Z=N qÜáë=ÅçåÑáÖìê~íáçå=ÅçêêÉëéçåÇë=íç=NUMø=~êÅ=çÑ=Åçåí~Åí=ÄÉäí=çå=ÄçíÜ=éìääÉóëX √=á=≠ N qÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=çÑ=âtJê~íáåÖ=mÇ áë=íÜÉ=éçïÉê=ïÜáÅÜ=íÜÉ=ÄÉäí=íê~åëãáíë=áå=ÉñÅÉëë=çÑ=mÄ ÄÉÅ~ìëÉ=á=≠ N=áå=ëÉêîáÅÉ=ÅçåÇáíáçåëK qÜÉ=~Åíì~ä=âtJê~íáåÖ=m~ áë=íÜÉ=éçïÉê=ïÜáÅÜ=íÜÉ=ÄÉäí=íê~åëãáíë=áå=çéÉê~íáåÖ=ÅçåÇáíáçåë=~åÇ=áë=çÄí~áå=ÉÇ=Äó=ãÉ~åë=çÑW m~ Z=EmÄ H=mÇF=ñ=`γ ñ=`i q~ÄäÉ=Q=EëÉÉ=ÄÉäí=Ñ~ãáäó=é~ÖÉëF=ÖáîÉë=íÜÉ=î~äìÉë=çÑ=mÄ ~ÅÅçêÇáåÖ=íç=omj ~åÇ=Ç=Eëã~ääÉê=Çá~ãÉíÉêF=~åÇ=íÜÉ=î~äìÉë=çÑ=mÇ ~ÅÅçêÇáåÖ=íç=omj ~åÇ=áK

8

UFDIOJDBM!DBMDVMBUJPO q~ÄäÉ= O= EÄçííçã= çÑ= íÜáë= é~ÖÉF= ~åÇ= P= EëÉÉ= ÄÉäí= Ñ~ãáäó= é~ÖÉëF= ÖáîÉ= î~äìÉë= çÑ= íÜÉ= ÅçÉÑÑáÅáÉåíë= `g ~åÇ= `i í~âáåÖ= áåíç ~ÅÅçìåí=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=ÅçåÇáíáçåëK qÜÉ=~êÅ=çÑ=Åçåí~Åí=γ çÑ=íÜÉ=ÄÉäí=çå=íÜÉ=ëã~ääÉê=éìääÉó=áë=ÇÉíÉêãáåÉÇ=ÄóW

g Z NUMø J=RTaJÇ fÉ

qÜÉ=åìãÄÉê=çÑ=ÄÉäíë=n=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=íÜÉ=íê~åëãáëëáçå=çÑ=íÜÉ=éçïÉê=mÅ=áë=ÇÉíÉêãáåÉÇ=ÄóW

n=Z

mÅ m~

qÜÉ=åìãÄÉê=çÑ=ÄÉäíë=~Åíì~ääó=áë=çÄí~áåÉÇ=áå=ÖÉåÉê~ä=Äó=êçìåÇáåÖ=ìé=n=íç=íÜÉ=åÉñí=ÜáÖÜÉëí=ïÜçäÉ=åìãÄÉêK

q^_ib=N=J=qóéÉ=çÑ=ãçíçê aêáîÉêë ENF ^`=ÉäÉÅíêáÅ=ãçíçêëW=ÜáÖÜ=ëäáéI=ëèìáêêÉä=Å~ÖÉI=ëóåÅÜêçåçìëW a`=ÉäÉÅíêáÅ=ãçíçêëW=é~ê~ääÉä=ÉñÅáí~íáçåX ãìäíáJÅóäáåÇÉê=áåíÉêå~ä=ÅçãÄìëíáçå=ÉåÖáåÉëX Ö~ë=çê=ëíÉ~ã=íìêÄáåÉëK

EOF ^`= ÉäÉÅíêáÅ= ãçíçêëW= ÜáÖÜ= íçêèìÉI= ÜáÖÜ= ëäáéI= ëáåÖäÉ éÜ~ëÉI=ïçìåÇ=êçíçêI=Åçããìí~íçêX a`=ÉäÉÅíêáÅ=ãçíçêëW=ëÉêáÉë=~åÇ=ÅçãéçìåÇ=ÉñÅáí~íáçåX ëáåÖäÉJÅóäáåÇÉê= áåíÉêå~ä= ÅçãÄìëíáçå= ÉåÖáåÉë= ïáíÜ ÇáêÉÅí=ÅçìéäáåÖ=çê=ïáíÜ=ÅçìåíÉêëÜ~ÑíX ëíÉ~ã=ÉåÖáåÉëK a~áäó=çéÉê~íáåÖ=Üçìêë

^ééäáÅ~íáçåë

MJUENF

UJNSENF

NSJOQENF

MJUEOF

UJNSEOF

NSJOQEOF

NIN

NIN

NIO

NIN

NIO

NIP

NIN

NIO

NIP

NIO

NIP

NIQ

NIO

NIP

NIQ

NIQ

NIR

NIS

eáÖÜ=éçïÉê=ãáääëI=ëíçåÉ=ÅêìëÜÉêëI=Å~äÉåÇ~êëI========NIP ãáñÉêI=Åê~åÉëI=ÇáÖÖÉêëI=ÇêÉÇÖÉêëK

NIQ

NIR

NIR

NIS

NIU

iáÖÜí=ìëÉ `ÉåíêáÑìÖ~ä=éìãéë=~åÇ=ÅçãéêÉëëçêëI ÄÉäí=ÅçåîÉóçêëI=EäáÖÜí=ã~íÉêá~äëF=Ñ~åë= ~åÇ=éìãéë=ìé=íç=TIR=âtK kçêã~ä=ìëÉ pÜÉ~êë=Ñçê=ëíÉÉä=ëÜÉÉí=éêÉëëÉëI=ÄÉäí=~åÇ=ÅÜ~áå ÅçåîÉóçêëI=EÜÉ~îó=ã~íÉêá~äF=ëáÑíÉêëI=ÖÉåÉê~íçê ëÉíëI=ã~ÅÜáåÉ=íççäëI=âåÉ~ÇáåÖ=ã~ÅÜáåÉëI áåÇìëíêá~ä=ï~ëÜáåÖ=ã~ÅÜáåÉëI=éêáåíáåÖ=éêÉëëÉëI Ñ~åë=~åÇ=éìãéë=çîÉê=TIR=âtK eÉ~îó=ìëÉ e~ããÉê=ãáääëI=éáëíçå=ÅçãéêÉëëçêëI ÄÉäí=ÅçåîÉóçêë=Ñçê=ÜÉ~îó=äç~ÇëI=äáÑíÉêëI íÉñíáäÉ=ã~ÅÜáåÉëI=Åçåíáåìçìë=é~éÉê=ã~ÅÜáåÉëI éáëíçå=~åÇ=ÇêÉÇÖáåÖ=éìãéëI=êáééáåÖ=ë~ïëK bñíê~=ÜÉ~îó=ìëÉ

q^_ib=O=J=`çêêÉÅíáçå=Ñ~Åíçê=`γ γ9

EqLqZsLs=ÇêáîÉëX=qLmZsLcä~í=ÇêáîÉëX=γZ~êÅ=çÑ=Åçåí~Åí=çå=íÜÉ=ëã~ääÉê=éìääÉóF

NUMø NTRø NTMø NSRø NSMø NRRø NRMø NQRø NQMø NPRø NPMø NORø NOMø NNRø NNMø NMRø NMMø VMø

qLq

N

MIVV MIVU MIVS MIVR

MIVP MIVO MIVM MIUV

MIUT MIUS MIUQ MIUO

MIUM MITU MITS MITQ

MISV

qLm

MITR

MITS MITT MITV MIUM

MIUN MIUO MIUP MIUQ

MIUR MIUS MIUQ MIUO

MIUM MITU MITS MITQ

MISV

CFMU!TFMFDUJPO!DIBSUT W.CFMUT

liblpq^qf` RPM

E/20/25

pm kW RPM

hljm^qqbu kW

RPM

ifkb^Ju=~åÇ=mltbo=tbadb kW RPM XPZ/3VX XPA XPB/5VX XPC

8VX

kW

:

DBMDVMBUJPO!FYBNQMF bu^jmib m=Z=OO=ât åN Z=NOMM=omj åO Z=SSM=omj qÉñíáäÉ=ã~ÅÜáåÉ=çéÉê~íáåÖ=NO=Üçìêë=~=Ç~ó qóéÉ=çÑ=ãçíçêW=^` ÉäÉÅíêáÅ=ãçíçêI=åçêã~ä=íçêèìÉ qÜÉ=ÅçêêÉÅíáçå=ÅçÉÑÑáÅáÉåí=áë=NIP=EëÉÉ=í~ÄäÉ=NF qÜÉ=ÅçêêÉÅíÉÇ=éçïÉê=áëW mÅ Z=OO • NIP=Z=OUIS=ât

_biq=pbib`qflk cêçã=ëÉäÉÅíáçå=ÅÜ~êíëI=Ñçê=mÅ Z=OUIS=~åÇ=åN Z=NOMM=omj áí=áë=~ééêçéêá~íÉ=íç=ÅÜççëÉ=ëÉÅíáçå=_K

qo^kpjfppflk=o^qfl qÜÉ=íê~åëãáëëáçå=ê~íáç=Å~å=ÄÉ=Å~äÅìä~íÉÇ=~ë=ÑçääçïëW

å NOMM åO SSM

N á=Z=====Z=========Z=NIUO

`çåëáÇÉêáåÖ=Çá~ãÉíÉê=Ç=Z=ORM=ãã=Ñçê=íÜÉ=ëã~ääÉê=éìääÉóI=íÜÉ=éáíÅÜ=Çá~ãÉíÉê=çÑ=íÜÉ=ä~êÖÉê=éìääÉó=áëW a=Z=á • Ç=Z=NIUO • ORM=Z=QRR=ãã mÉêáéÜÉê~ä=ëéÉÉÇ=çÑ=íÜÉ=ÄÉäíë=áë=ÇÉíÉêãáåÉÇ=Äó

Ç å NVNMM •

MIMRO ORM NOMM NVNMM •N î=Z===================X==î=Z============================Z=NRIT=ãLë

_biq=mfq`e=ibkdqe=^ka=`loob`q=`bkqbo=afpq^k`b cçê=á=Z=NIUO=EáKÉK=NYáYPF=íÜÉ=ÅÉåíÉê=Çáëí~åÅÉ=áë=ÖáîÉå=ÄóW

EáHNF Ç HÇ Q •

f=³

ëç

f=Z=SNM=ãã

qÜÉ=éáíÅÜ=äÉåÖíÜ=çÑ=íÜÉ=ÄÉäí=áë=ÇÉíÉêãáåÉÇ=ÄóW

EaJÇFO Q f

if Z=O • fHNIRT • EaHÇFH===========X •

EQRRJORMFO Q SNM

if Z=O • SNMHNIRT • EQRRHORMFH==================Z=OPQQ=ãã • cêçã=íÜÉ=äáëí=çÑ=ÄÉäí=ëáòÉë=EëÉÉ=í~ÄäÉ=çå=ÄÉäí=Ñ~ãáäó=é~ÖÉëFI=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ëÉäÉÅíÉÇ=íÜÉ=ÄÉäí=éáíÅÜ=äÉåÖÜí=ié åÉ~êÉëí=íç=íÜÉ î~äìÉ=çÑ=iD=éêÉîáçìëäó=Å~äÅìä~íÉÇK qÜÉ=ÅÉåíÉê=Çáëí~åÅÉ=fÒ=ã~ó=ÄÉ=î~êáÉÇ=Äó=ëìÄíê~ÅíáåÖ=Ü~äÑ=iDJiéK=qÜÉêÉÑçêÉ=íÜÉ=ÉÑÑÉÅíáîÉ=ÅÉåíêÉ=Çáëí~åÅÉ=çÑ=íÜÉ=ÇêáîÉ ïáää=ÄÉW fÉ Z=fJ

ifJié O

e~îáåÖ=ëÉäÉÅíÉÇ=_=VN Eié Z=OPRR=ããFI=íÜÉ=~Åíì~ä=ëÜ~Ñí=ÅÉåíÉê=Çáëí~åÅÉ=áë=Å~äÅìä~íÉÇ=ÄóW

OPQQJOPRR O

fÉ Z=SNMJ==================Z=SNRIR=ãã

21

CFMU!UFOTJPOJOH W.CFMUT

cêçã=í~ÄäÉ=Q=çÑ=_=ëÉÅíáçå=EÇZORM=ããX=NOMM=omjX=hZNIUOFW mÄ Z=VIUV=ât mÇ Z=MIQU=ât qÜÉ=~êÅ=çÅ=Åçåí~Åí=g çÑ=íÜÉ=ÄÉäí=çå=íÜÉ=ëã~ääÉê=éìääÉó=áë=ÇÉíÉêãáåÉÇ=ÄóW g Z=NUMøJRT •

aJÇ QRRJORM ú Z=NUMøJRT Z NSNø fÉ SNS •

cêçã=í~ÄäÉ=O=Ñçê=g Z=NSNø `g Z=MIVR cêçã=í~ÄäÉ=P=Ñçê=_=VN ÄÉäí `i Z=NIMM qÜÉêÉÑçêÉW m~ Z=EVIUVHMIQUF • MIVR • NIMM=Z=VIUR=ât qÜÉ=åìãÄÉê=çÑ=ÄÉäíë=n=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=íê~åëãáëëáçå=çÑ=íÜÉ=éçïÉê=mÅ áë=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=ÄóW n Z=

mÅ OUIS Z= Z=OIV VIUR m~

oçìåÇ=ìé=íç=P=ÄÉäíë=_=VNK

_biq=qbkpflkfkd=ob`ljjbka^qflk qÜÉ=ÅçêêÉÅí=ÄÉäí=~ëëÉãÄäáåÖ=íÉåëáçå=áë=ÖáîÉå=ÄóW që Z=RMM=•

OIRJ`a `apóãÄçä råáí

t

mÅ + m v2 nv •aÉÑáåáíáçå

`a ã mÅ n që

~êÅ=ÅçêêÉÅíáçå=Ñ~Åíçê âÖLã ÄÉäí=äáåÉ~ê=ã~ëë=EëÉÉ=ÄÉäí=Ñ~ãáäó=é~ÖÉF ât ÅçêêÉÅíÉÇ=éçïÉê åìãÄÉê=çÑ=ÄÉäíë kLëíê~åÇ ëí~íáÅ=ÄÉäí=íÉåëáçå

î

ãLë ø

a

éÉêáéÜÉê~ä=ÄÉäí=ëéÉÉÇ ~êÅ=çÑ=Åçåí~Åí

^êÅ=ÅçêêÉíÅáçå=Ñ~ÅíçêW

a [°]

NUM

NTQ

NSV

NSP

NRT

NRN

NQR

NPV

NPP

NOT

NOM

NNP

NMS

VV

VN

UP

`a

NIMM

MIVU

MIVT

MIVS

MIVQ

MIVP

MIVN

MIUV

MIUT

MIUR

MIUO

MIUM

MITT

MITP

MITM

MISR

22

MFOHUI!NFBTVSJOH!BOE!HSPPWF!QVMMFZT! _biq=ibkdqe=jb^profkd qÜÉ=Ñáêëí=~åÇ=É~ëáÉëí=ï~ó=Ñçê=ãÉ~ëìêáåÖ=íÜÉ=sJÄÉäí=äÉåÖíÜ=áë=Äó=éä~ÅáåÖ=íÜÉ=ÄÉäí=çå=~=Ñä~í ëìêÑ~ÅÉI=ÖáîáåÖ=íÜÉ=ÄÉäí=~=ÅáêÅìä~ê=ëÜ~éÉ=~åÇ=Ñáå~ääó=ãÉ~ëìêáåÖ=íÜÉ=áåíÉêå~ä=äÉåÖíÜ=iá Äó ãÉ~åë= çÑ= ~= ãÉ~ëìêáåÖ= í~éÉK= ^ÇÇáåÖ= Dá ~åÇ= ~ÑíÉê= DÉ EëÉÉ= ÄÉäí= Ñ~ãáäáÉë= é~ÖÉëF= íç= íÜáë äÉåÖíÜI=áíÛë=éçëëáÄäÉ=íç=Å~äÅìä~íÉ=êÉëéÉÅíáîÉäó=ié ~åÇ=iÉK qÜáë=ãÉ~ëìêáåÖ=ï~ó=áë=åçí=îÉêó=éêÉÅáëÉI=ÉîÉå=áÑ=éê~ÅíáÅ~ääó=É~ëó=~åÇ=ÑÉ~ëáÄäÉ=ïáíÜ=~=í~éÉ=çåäóK qÜÉ=ÅçêêÉÅí=ï~ó=Ñçê=ãÉ~ëìêáåÖ=íÜÉ=sJÄÉäí=äÉåÖíÜ=áë=Äó=ãÉ~åë=çÑ=éìääÉóë=~åÇ=Çóå~ãçãÉíÉêK qÜÉ=ÄÉäí=áë=éìí=çå=O=éìääÉóëI=ëéÉÅáÑáÅ=Ñçê=íÜÉ=Ñ~ãáäó=~åÇ=ëáòÉ=çÑ=íÜÉ=ÄÉäí=~åÇ=Ü~îáåÖ=íÜÉ=ë~ãÉ éáíÅÜ=Çá~ãÉíÉêK=låÉ=áë=ÑáñÉÇ=ïÜáäÉ=íÜÉ=ëÉÅçåÇ=Å~å=ãçîÉ=çå=~=äáåÉ~ê=Öê~Çì~íÉÇ=ëÅ~äÉK aÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉ=ÄÉäíI=~=ÅÉêí~áå=ÑçêÅÉ=áë=~ééäáÉÇ=íç=íÜÉ=ëÉÅçåÇ=éìääÉó=áå=çêÇÉê=íç=éìí íÜÉ=ÅçãéäÉíÉ=ëóëíÉã=ìåÇÉê=íÉåëáçåK=qÜÉ=ÅçêêÉÅí=ÑçêÅÉ=áë=í~ÄäÉÇ=íÜÉ=êÉäÉî~åí=ëí~åÇ~êÇë êÉÑÉêêáåÖ=íç=íÜÉ=ÄÉäí=Ñ~ãáäóK qç=ëí~ÄáäáòÉ=íÜÉ=ëóëíÉãI=~í=äÉ~ëí=P=êçí~íáçåë=çÑ=íÜÉ=éìääÉóë=~êÉ=êÉèìáêÉÇK qÜÉ=éáíÅÜ=äÉåÖíÜ=ié áë=ÖáîÉå=Äó=íÜÉ=éìääÉóë=éáíÅÜ=Çá~ãÉíÉê=a=~åÇ=ÅÉåíÉê=Çáëí~åÅÉ=~=áå=íÜÉ Ñçêãìä~W ié=Z=O=~=G=pa pìÄíê~ÅíáåÖ=Dá ~åÇ=~ÇÇáåÖ=DÉ EëÉÉ=ÄÉäí=Ñ~ãáäáÉë=é~ÖÉëF=áíÛë=éçëëáÄäÉ=íç=Å~äÅìä~íÉ=êÉëéÉÅíáJ îÉäó=iá ~åÇ=iÉK

dollsb=mriibvp dêççîÉ=éìääÉóë=Ñçê=sJÄÉäíë=ãìëí=ÄÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉÇ=ïáíÜ=Å~êÉ=~åÇ=ÄÉ=ã~ÇÉ=çÑ=ÖççÇ=èì~äáíó=ëíÉÉä=çê ÉåÖáåÉÉêáåÖ=Å~ëí=áêçåK=fí=áë=ãçëí=áãéçêí~åí=íÜ~í=íÜÉ=Ñä~åâë=çÑ=íÜÉ=ÖêççîÉë=ëÜ~ää=ÄÉ=éÉêÑÉÅíäó=ëãççíÜ ~åÇ=ëÜçï=åç=îáëáÄäÉ=ëáÖå=çÑ=ã~ÅÜáåáåÖI=íÜ~í=~ää=ëÜ~êé=ÅçêåÉêë=çÑ=íÜÉ=ÖêççîÉë=ëÜ~ää=ÄÉ=êçìåÇÉÇ=çÑÑ ~åÇ=ÅÜ~ãÑÉêÉÇ=~åÇ=íÜ~í=íÜÉ=ÉñíÉêå~ä=Çá~ãÉíÉê=çÑ=íÜÉ=Ñ~ÅÉ=ëÜ~ää=ÄÉ=Åçåëí~åí=çîÉê~ääK ^ää=éìääÉóë=ãìëí=~äëç=ÄÉ=ëí~íáÅ~ääó=Ä~ä~åÅÉÇK= aóå~ãáÅ=Ä~ä~åÅáåÖ=áë=êÉèìáêÉÇ=Ñçê=ëéÉÉÇë=çîÉê=PM=ãLëÉÅçåÇK mêçÑáäÉ=~åÇ=ÇáãÉåëáçå=çÑ=éìääÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=íç=afk=OONNI=_p=PTVMI=fplI=oj^=ÇÉéÉåÇáåÖ çå=íÜÉ=ÄÉäí=êÉäÉî~åí=ëí~åÇ~êÇK få= íÜ~= Çê~ïáåÖ= ~êÉ= ëÜçïå= íÜÉ= ã~áå= ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅë= ~åÇ= ÇáãÉåëáçåë= çÑ= ÖêççîÉ= éìääÉóë= Ñçê= sJÄÉäíë EÉñ~ãéäÉ=êÉÑÉêêáåÖ=íç=läÉçëí~íáÅ=ÄÉäíëFK äé â= Ü=

Z=éáíÅÜ=ïáÇíÜ Z=ãáåáãìã=ÜÉáÖÜí=çÑ=ÖêççîÉ=~ÄçîÉ=íÜÉ=éáíÅÜ=äáåÉ Z=ãáåáãìã=ÇÉéíÜ=çÑ=ÖêççîÉ=ÄÉäçï=íÜÉ=éáíÅÜ=äáåÉ α Z=ÖêççîÉ=~åÖäÉ Ç= Z=éáíÅÜ=Çá~ãÉíÉê É= Z=Çáëí~åÅÉ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=~ñÉë=çÑ=íÜÉ=ëÉÅíáçåë=çÑ=íïç Z=ÖêççîÉë Ñ== Z=Çáëí~åÅÉ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=~ñáë=çÑ=íÜÉ=ëÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ Z=çìíÉê=ÖêççîÉ=~åÇ=íÜÉ=êáã=çÑ=íÜÉ=éìääÉó

23

MFOHUI!NFBTVSJOH!BOE!HSPPWF!QVMMFZT W.CFMUT

qÜÉ=ìëÉ=çÑ=áÇäÉêë=áå=sJÄÉäí=ÇêáîÉë=áë=åçí=êÉÅçããÉåÇÉÇK= eçïÉîÉêI=ÇìÉ=íç=é~êíáÅìä~ê=ÇêáîÉ=êÉèìáêÉãÉåíë=~åÇ=äáãáí~íáçåëI=ìëÉ=çÑ=áÇäÉêë=ã~ó=ÄÉ=~ÄëçäìíÉäó=åÉÅÉëë~êóK= cçê=ìëáåÖ=áÇäÉêëI=êÉèìáêÉãÉåíë=~êÉ=~ë=ÑçääçïëW NK=mêçîáÇáåÖ=í~âÉJìé=Ñçê=ÑáñÉÇ=ÅÉåíÉê=ÇêáîÉëK OK=qìêåáåÖ=ÅçêåÉêë=E~ë=áå=ãìäÉ=éìääÉó=ÇêáîÉëFK PK=_êÉ~âáåÖ=ìé=äçåÖ=ëé~åë=ïÜÉêÉ=ÄÉäí=ïÜáé=ã~ó=ÄÉ=~=éêçÄäÉãK QK=j~áåí~áåáåÖ=íÉåëáçåI=ïÜÉå=áÇäÉê=áë=ëéêáåÖJäç~ÇÉÇ=çê=ïÉáÖÜíÉÇK ^=éçïÉê=ÅçêêÉíÅáçå=EëÉÉ=ÄÉäçïF=áë=êÉèìáêÉÇK

lrqpfab=faibo RECOMMENDED Increased arc of cont.

NK=^å=çìíëáÇÉ=áÇäÉê=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~í=äÉ~ëí=çåÉ=~åÇ=çåÉJíÜáêÇ=íáãÉë=~ë=ä~êÖÉ=~ë=íÜÉ ëã~ääÉëí=éìääÉó=çå=íÜÉ=ÇêáîÉI=ìåäÉëë=ÇêáîÉ=Ü~ë=ìåìëì~ääó=ä~êÖÉ=éìääÉóëK OK=^å=çìíëáÇÉ=áÇäÉê=ãìëí=ÄÉ=Ñä~í=~åÇ=ïáíÜçìí=~åó=ÅêçïåK PK=qç=ÑáåÇ=íÜÉ=Ñ~ÅÉ=ïáÇíÜ=çÑ=~=Ñä~í=áÇäÉê=EÄÉíïÉÉå=Ñä~åÖÉë=áÑ=Ñä~åÖÉÇF=~ÇÇ=N=½ íáãÉë=íÜÉ=åçãáå~ä=ÄÉäí=íçé=ïáÇíÜ=íç=íÜÉ=Ñ~ÅÉ=ïáÇíÜ=çÑ=íÜÉ=ÖêççîÉÇ=éìääÉó=ìëÉÇK QK=^å=çìíëáÇÉ=áÇäÉê=éìääÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=äçÅ~íÉÇ=~ë=ÅäçëÉ=~ë=éçëëáÄäÉ=íç=íÜÉ=éêÉÅÉJ ÇáåÖ=éìääÉóK=qÜáë=áë=ÄÉÅ~ìëÉ=sJÄÉäíë=ãçîÉ=Ä~Åâ=~åÇ=ÑçêíÜ=ëäáÖÜíäó=çå=~=Ñä~í=éìäJ äÉó=~åÇ=äçÅ~íáåÖ=áí=~ë=Ñ~ê=~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=åÉñí=éìääÉó=ãáåáãáòÉë=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó çÑ=íÜÉ=ÄÉäí=ÉåíÉêáåÖ=íÜ~í=éìääÉó=áå=~=ãáë~äáÖåÉÇ=ÅçåÇáíáçåK RK=fÇäÉê=éìääÉóë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=äçÅ~íÉÇ=çåäó=çå=íÜÉ=ëä~Åâ=ëáÇÉ=çÑ=~=ÇêáîÉK

NOT RECOMMENDED

fkpfab=faibo RECOMMENDED Decreased arc of cont.

NK=^å=áåëáÇÉ=áÇäÉê=ïáää=ÇÉÅêÉ~ëÉ=íÜÉ=~êÅ=çÑ=Åçåí~ÅíK OK=^å=áåëáÇÉ=áÇäÉê=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~í=äÉ~ëí=~ë=ä~êÖÉ=~ë=íÜÉ=ëã~ääÉëí=éìääÉó=çå=íÜÉ=ÇêáîÉI ìåäÉëë=íÜÉ=ÇêáîÉ=Ü~ë=ìåìëì~ääó=ä~êÖÉ=éìääÉóëK PK=^å=áåëáÇÉ=áÇäÉê=ëÜçìäÇ=ÄÉííÉê=ÄÉ=~=ÖêççîÉÇ=éìääÉóK=få=~äíÉêå~íáîÉI=Ñä~í=éìäJ äÉóë=Å~å=ÄÉ=ìëÉÇK QK= ^= ÖêççîÉÇ= áåëáÇÉ= áÇäÉê= éìääÉó= ã~ó= ÄÉ= äçÅ~íÉÇ= ~åóïÜÉêÉ= ~äçåÖ= íÜÉ= ëé~åI éêÉÑÉê~Ääó=ëç=íÜ~í=áí=ÖáîÉë=åÉ~êäó=Éèì~ä=~êÅë=çÑ=Åçåí~Åí=çå=íÜÉ=íïç=~Çà~ÅÉåí éìääÉóëK RK=fÇäÉê=éìääÉóë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=äçÅ~íÉÇ=çåäó=çå=íÜÉ=ëä~Åâ=ëáÇÉ=çÑ=~=ÇêáîÉK

NOT RECOMMENDED

o^qba=mltbo=`loob`qflk _ÉÅ~ìëÉ= áÇäÉêë= áãéçëÉ= ~å= ~ÇÇáíáçå~ä= ÄÉåÇáåÖ= ëíêÉëë= éçáåí= çå= íÜÉ= sJÄÉäíI= íÜÉ= íê~åëãáíí~ÄäÉ= éçïÉê= áë= êÉÇìÅÉÇK= qÜÉ=ëã~ääÉê=íÜÉ=áÇäÉê=Çá~ãÉíÉêI=íÜÉ=ÖêÉ~íÉê=íÜÉ=ÄÉåÇáåÖ=ëíêÉëëI=ïÜáÅÜ=êÉëìäíë=áå=~=ÖêÉ~íÉê=êÉÇìÅíáçå=áå=ê~íÉÇ=éçïÉê ~åÇ=ÄÉäí=äáÑÉK= qç=ÅçãéÉåë~íÉ=íÜáë=äçëëI=íÜÉ=ÇÉëáÖå=éçïÉê=çÑ=íÜÉ=ÇêáîÉ=ãìëí=ÄÉ=áåÅêÉ~ëÉÇK= qÜÉ= ÑçääçïáåÖ= í~ÄäÉ= ÖáîÉë= íÜÉ= ~ééêçñáã~íÉ= ÅçêêÉÅíáçå= Ñ~Åíçêë= ~ÅÅçêÇáåÖ= íç= íÜÉ= åìãÄÉê= çÑ= éìääÉóë= áå= íÜÉ= ÇêáîÉK= qÜÉ=åçêã~ä=éçïÉê=ê~íáåÖ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ãìäíáéäáÉÇ=Äó=íÜáë=Ñ~ÅíçêK

No. of pulleys in drive Rating Correction Factor

2

3 (one idler)

4 (two idlers)

1,00

0,90

0,80

kçíÉW ^ë= ëí~íÉÇI= íÜÉ= ~ÄçîÉ= äáëíÉÇ= Ñ~Åíçêë= ~êÉ= çåäó= ~ééêçñáã~íÉ= î~äìÉë= ~åÇ= ~ééäó= çåäó= ïÜÉå= áÇäÉê= Çá~ãÉíÉêë= ~åÇ= íÜÉáê= äçÅ~íáçå=áë=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=~ÄçîÉ=êÉÅçããÉåÇ~íáçåëK

24

TUPSBHF!NBJOUFOBODF!BOE!VTFGVM!BEWJDFT elt=ql=pqlob=_biqp få=çêÇÉê=íç=ëíçêÉ=sJ_Éäíë=ÅçêêÉÅíäóI=áí=áë=~Çîáë~ÄäÉ=íç=Ü~åÖ=íÜÉã=çå=?ë~ÇÇäÉë?=çê=çå=ä~êÖÉJÇá~ãÉíÉê=íìÄìä~ê=Äê~ÅâÉíëK qÜáë=Çá~ãÉíÉê=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~í=äÉ~ëí=íÉå=íáãÉë=íÜÉ=ÜÉáÖÜí=çÑ=ÄÉäíë=Åêçëë=ëÉÅíáçåK içåÖ=ÄÉäíë=Å~å=ÄÉ=ëí~ÅâÉÇ=íç=ë~îÉ=ëé~ÅÉI=éêçîáÇÉÇ=íÜ~í=íÜÉó=~êÉ=ÅçêêÉÅíäó=ÅçáäÉÇ=EëÉÉ=ÑáÖìêÉëFK pÜçêí= ÄÉäíë= Å~å= ÄÉ= ëíçêÉÇ= çå= ëÜÉäîÉëI= Äìí= ÄÉ= ~ï~êÉ= íÜ~í= ëí~Åâë= ëÜçìäÇ= åçí= ÄÉ= ãçêÉ= íÜ~å= PMM= ãã= ÜáÖÜI= ~ë= íÜÉ= Äçííçã=ÄÉäíë=ã~ó=ÄÉ=çíÜÉêïáëÉ=ÇÉÑçêãÉÇK cáå~ääóI=Üççâë=~åÇ=å~áäë=~êÉ=ìåëìáí~ÄäÉ=Ñçê=ëìëéÉåÇáåÖ=íÜÉ=ÄÉäíëK

`lkafqflkp=lc=pqlo^db oìÄÄÉê=sJÄÉäíë=Å~å=ÄÉ=ëíçêÉÇ=Ñçê=ëÉîÉê~ä=óÉ~êë=ïáíÜçìí=Å~ìëáåÖ=~åó=éÉêÑçêã~åÅÉ=çê=êÉäá~Äáäáíó=äçëëK cçê=~=ÅçêêÉÅí=ëíçê~ÖÉI=ëçãÉ=éêÉëÅêáéíáçå=Ü~îÉ=íç=ÄÉ=í~âÉå=áåíç=~ÅÅçìåíK J=båîáêçåãÉåí qÜÉ=ëíçê~ÖÉ=éêÉãáëÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ÅççäI=Çêó=~åÇ=ïÉää=îÉåíáä~íÉÇ=Äìí=åçí=Çê~ìÖÜíóK J=qÉãéÉê~íìêÉ píçê~ÖÉ=íÉãéÉê~íìêÉ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ïáíÜáå=HR=~åÇ=HPMø`K içïÉê=íÉãéÉê~íìêÉë=Å~ìëÉë=ëíáÑÑÉåáåÖ=áå=íÜÉ=ÄÉäí=Äìí=~êÉ=~ÅÅÉéíÉÇ=áå=íÜÉ=ëíçê~ÖÉK=få=çêÇÉê=íç=~îçáÇ=Ç~ã~ÖÉë=áå=íÜÉ ëí~êíJìéI=áí=ÄÉÅçãÉë=åÉÅÉëë~êó=íç=ÜÉ~í=íÜÉ=ÄÉäí=ìé=íç=~êçìåÇ=OMø=ÄÉÑçêÉ=ã~âáåÖ=áí=êìå=çå=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉK eáÖÜÉê=íÉãéÉê~íìêÉë=ÇìÉ=íç=ÜÉ~íáåÖ=~êÉ=íç=ÄÉ=~îçáÇÉÇK=aáëí~åÅÉ=Ñêçã=ÜÉ~íáåÖ=ëçìêÅÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~í=äÉ~ëí=N=ãÉíÉêK J=iáÖÜí _Éäíë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=éêçíÉÅíÉÇ=Ñêçã=äáÖÜíI=ÉëéÉÅá~ääó=ÇáêÉÅí=ëìåäáÖÜí=~åÇ=~êíáÑáÅá~ä=äáÖÜí=ïáíÜ=ÜáÖÜ=ìäíê~îáçäÉí=ê~óë=EåÉçå=äáÖÜíFK J=lòçåÉ bèìáéãÉåíë= ÖÉåÉê~íáåÖ= çòçåÉI= äáâÉ= ÜáÖÜ= îçäí~ÖÉ= ÉäÉÅíêáÅ~ä= ã~ÅÜáåÉë= çê= ÑäìçêÉëÅÉåí= äáÖÜí= ëçìêÅÉëI= ëÜçìäÇ= åçí= ÄÉ áåëí~ääÉÇ=áå=íÜÉ=ëíçê~ÖÉK ^äëç=ÅçãÄìëíáçå=Ö~ëÉë=~åÇ=î~éçìêëI=íÜ~í=Å~å=Å~ìëÉ=çòçåÉI=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~îçáÇÉÇK J=`ÜÉãáÅ~äë cä~ãã~ÄäÉ=ã~íÉêá~äëI=äìÄêáÅ~åíëI=~ÅáÇë=~åÇ=~åó=çíÜÉê=~ÖÖêÉëëáîÉ=ã~íÉêá~ä=ëÜçìäÇ=åçí=ÄÉ=âÉéí=áå=íÜÉ=ëíçê~ÖÉK=_Éäíë Éä~ëíçãÉêë=ã~ó=ÄÉ=~ÑÑÉÅíÉÇ=çê=ÉîÉå=áêêÉé~ê~Ääó=Ç~ã~ÖÉÇ=Äó=ëìÅÜ=~ÖÉåíëK

`ib^kfkd kÉîÉê=ÅäÉ~å=sJÄÉäíëK=fÑ=óçì=åÉÉÇI=Ñçê=~åó=êÉ~ëçåI=íç=ÅäÉ~å=ÄÉäíë=ìëÉ=~=Çêó=íçïÉä=çê=çåÉ=ëç~âÉÇ=ïáíÜ=~=ÖäóÅÉêáåÉL~äÅçÜçä ãáñíìêÉ=áå=íÜÉ=ê~íáç=NWNMK=líÜÉê=ëçäîÉåíë=ëìÅÜ=~ë=éÉíêçä=çê=ÄÉåòÉåÉ=ãìëí=åçí=ÄÉ=ìëÉÇK= pÜ~êéJÉÇÖÉÇ=çÄàÉÅíë=ãìëí=åçí=ÄÉ=ìëÉÇ=Ñçê=ÅäÉ~åáåÖ=sJÄÉäíëK

25

CFMU!JOTUBMMBUJPO W.CFMUT

qç=ÉåëìêÉ=~=äçåÖ=ëÉêîáÅÉ=äáÑÉ=~åÇ=ÜáÖÜ=éÉêÑçêã~åÅÉëI=áí=áë=áãéçêí~åí=íç=ÇÉëáÖå=ÅçêêÉÅíäó=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=~åÇ=íç=í~âÉ Å~êÉ=çÑ=ÅçêêÉÅí=áåëí~ää~íáçåI=ã~áåíÉå~åÅÉ=~åÇ=ëíçê~ÖÉ=çÑ=íÜÉ=ÄÉäíK ^=ÇêáîÉ=ãìëí=ÄÉ=ÇÉëáÖåÉÇ=áå=ëìÅÜ=~=ï~ó=íç=ã~âÉ=éêçéÉê=éêçîáëáçå=Ñçê=ÄçíÜ=áåëí~ää~íáçå=~åÇ=íÉåëáçåáåÖ=çÑ=íÜÉ=sJÄÉäíëK cçê=íÜáë=éìêéçëÉ=~=í~âÉJìé=ÇÉîáÅÉ=áë=åÉÅÉëë~êóX=~=ëäáÇÉ=~ÇàìëíÉê=çå=íÜÉ=ãçíçê=áë=êÉÅçããÉåÇÉÇ=íç=ëáãéäáÑó=áåëí~ää~íáçå ~åÇ=éÉêãáí=çéíáãìã=íÉåëáçåáåÖK q~ÄäÉ=R=EëÉÉ=ÄÉäí=Ñ~ãáäó=é~ÖÉëF=éêçîáÇÉë=ãáåáãìã=î~êá~íáçå=çÑ=ÅÉåíÉê=Çáëí~åÅÉ=éÉêãáííÉÇ=Ñçê=áåëí~ää~íáçå=~åÇ=íÉåëáçåáåÖ çÑ=íÜÉ=ÄÉäíëK

Y

u Z q~âÉ=ìé=~ääçï~åÅÉ v Z fåëí~ää~íáçå=~ääçï~åÅÉ f Z `ÉåíÉê=Çáëí~åÅÉ cìêíÜÉêãçêÉI=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=êìäÉë=ãìëí=~äï~óë=ÄÉ= çÄëÉêîÉÇW NF OF PF QF RF SF TF

ÅÜÉÅâ=íÜÉ=~äáÖåãÉåí=çÑ=íÜÉ=ÇêáîÉ=éìääÉóëX ã~âÉ=ëìêÉ=íÜ~í=íÜÉ=Ñä~åâë=çÑ=íÜÉ=ÖêççîÉë=~êÉ=ÅäÉ~åX X ~Çàìëí=íÜÉ=íÉåëáçåÉê=íç=ëíêÉíÅÜ=íÜÉ=ÄÉäíë=ëìÑÑáÅáÉåíäóX ÅÜÉÅâ=íÜÉ=íÉåëáçå=EëÉÉ=ÑçääçïáåÖ=ëÉÅíáçåFX ÅÜÉÅâ=ÅçêêÉÅí=Çá~ãÉíÉê=Ñçê=íÉåëáçåáåÖ=éìääÉóX éêçíÉÅí=ÄÉäí=Ñêçã=çáä=~åÇ=çíÜÉê=ÅÜÉãáÅ~äëX ïÜÉå=áåëí~ääáåÖ=ÄÉäíëI=ëä~Åâ=çÑÑ=íÉåëáçåÉê=~åÇ=~îçáÇ=ìëáåÖ=íççäë=çê=áãéäÉãÉåíë=ïÜáÅÜ=ã~ó=Ç~ã~ÖÉ=íÜÉ=ÄÉäíëX

mìääÉóë= ïáíÜ= ä~êÖÉ= Çá~ãÉíÉêë= áåÅêÉ~ëÉ= ÄÉäí= äáÑÉK= qÜÉó= ãìëí= ÄÉ= ëí~íáÅ~ääó= Ä~ä~åÅÉÇ= ìé= íç= íÜÉ= ëéÉÉÇ= çÑ= PM= ãLë= ~åÇ= Çóå~ãáÅ~ääó=Ä~ä~åÅÉÇ=çîÉê=íÜáë=î~äìÉK

qbkpflkfkd=pvpqbj qÜÉ=ë~íáëÑ~Åíçêó=éÉêÑçêã~åÅÉ=çÑ=~=íê~åëãáëëáçå=ÉèìáééÉÇ=ïáíÜ=sJÄÉäíë=ÇÉéÉåÇë=çå=íÜÉ=ÅçêêÉÅí=ÑáííáåÖ=íÉåëáçåK fí=áë=íÜÉêÉÑçêÉ=åÉÅÉëë~êó=íç=éêçÅÉÉÇ=áå=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ï~óI=ìëáåÖ=íÜÉ=ëäáÇÉ=~ÇàìëíÉêW _Éäí=íÉåëáçå=Åçåíêçä=Äó=ÇÉÑäÉÅíáçå=ãÉíÜçÇ qÜÉ=~ééêçñáã~íÉ=êÉä~íáçå=~ãçåÖ=ÇÉÑäÉÅíáçå=ÑçêÅÉI=ÄÉäí ÇÉÑäÉÅíáçå=~åÇ=ÄÉäí=íÉåëáçå=áë=ÖáîÉå=ÄóW qëú |

t

c=í

Q=Ñ

fãéçëáåÖ=~=ÄÉäí=ÇÉÑäÉÅíáçå= ÑZ

í

SQ

íÜÉ=ÇÉÑäÉÅíáçå=ÑçêÅÉ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=áå=íÜÉ=ê~åÖÉ cãáåú | cÛZ

që NS

NIR që NS •

cã~ñú | cÒZ

ïÜÉêÉW

_Éäí=íÉåëáçå=Åçåíêçä=Äó=îáÄê~íáçå=ãÉíÜçÇ

póãÄçä råáí

aÉÑáåáíáçå

c Ñ í që

éÉêéÉåÇáÅìä~ê=ÇÉÑäÉÅíáçå=ÑçêÅÉ ÄÉäí=ÇÉÑäÉÅíáçå ÑêÉÉ=ëé~å=äÉåÖíÜ ëí~íáÅ=ÄÉäí=íÉåëáçå=EëÉÉ=é~ÖÉ=NNF

k ãã ãã kLëíê~åÇ

_Éäí=îáÄê~íáçå=ÑêÉèìÉåÅóW cêZ=

që Q ã íO •póãÄçä råáí

aÉÑáåáíáçå

cê ã í që

å~íìê~ä=ÑêÉèìÉåÅó=çÑ=ÄÉäí ëéÉÅáÑáÅ=ÄÉäí=ã~ëë ÑêÉÉ=ëé~å=äÉåÖíÜ ëí~íáÅ=ÄÉäí=íÉåëáçå=EëÉÉ=é~ÖÉ=NNF

eò âÖLã ã kLëíê~åÇ

26

PMFPTUBUJD∆ _biq=`e^o^`qbofpqf`p ëÉÅíáçå

w

^

_

`

a

b

OM

OR

QR

RM

~=EããF

NM

NP

NT

OO

PO

QM

OM

OR

QR

RM

ë=EããF éáíÅÜ=äÉåÖíÜ=J=áåíÉêå~ä=äÉåÖíÜ Z=Dá=EããF

S

U

NN

NQ

NV

OR

NOIR

NS

OM

OM

OR

PP

QP

SO

TS

NMR

QU

SN

VN

UR

ÉñíÉêå~ä=äÉåÖíÜ=J=éáíÅÜ=äÉåÖíÜ Z=DÉ=EããF

NP

NT

OS

OS

QP

RO

PN

PV

PR

QN

ïÉáÖíÜ=EÖêLãF

SM

NMM

NTR

PMM

SNM

VPM

OQM

QMM

NOMM NPSR

ãáåK=éìääÉó=Çá~ãK=EããF

SM

VM

NOR

OMM

PMM

RMM

NSM

ORM

POM

40°

a

POM

s

ïçêâáåÖ=íÉãéÉê~íìêÉ

JPMø`=Ù=HUMø`

êÉäÉî~åí=ëí~åÇ~êÇë êÉäÉî~åí=~åíáëí~íáÅ= ëí~åÇ~êÇ ã~íÉêá~äë

oj^Ljmq^=fmOM=J=afk=OONR=J=fpl=QNUQ fpl=NUNP `o=ÄäÉåÇ=J=éçäóÉëíÉê=ÅçêÇ=J=ÅçííçåLéçäóÉëíÉê=Ñ~ÄêáÅ

q^_ib=P=J=`loob`qflk=c^`qlo=`i ~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íóéÉ=~åÇ=äÉåÖíÜ=çÑ=íÜÉ=ÄÉäí áåÅÜÉë V½ w

MISV

^

NS

OO

OQ

OU

PO

PR

QU

RP

MITT

MIUO

MIUQ

MIUT

MIUV

MIVN

MIVU

NIMM

MITP

MITV

MIUM

MIUP

MIUR

MIUT

MIVP

MITP

MITR

MITT

MIUM

MIUN

MITO

MITP

_ `

TR

UN

VM

NOU

NQQ

NUM

ONM

MIVR

NIMP

NIMR

NIMT

NINS

NINV

NIOR

NIOV

MIUT

MIUV

MIVS

MIVU

NIMM

NIMU

NINN

NINS

MITV

MIUM

MIUT

MIUU

MIVM

MIVT

NIMM

NIMR

MIUM

MIUT

MIUV

a b

OUR

PPM

QOM

NIOM

NIOV

NIPP

NIQM

NIMV

NINS

NIOM

NIOT

MIVQ

MIVT

NIMQ

NIMT

MIVM

MIVQ

NIMM

NIMP

OM

MIVN

MIVP

MIVR

NIMO

NIMR

NINM

NINQ

NIOO

OR

MIUO

MIUP

MIUR

MIVO

MIVR

NIMM

NIMP

NINM

q^_ib=R=J=fkpq^ii^qflk=^ka=q^hb=rm=^iilt^k`b i=EããF

v=EããF `

a

b

OM

OR

u=EããF

w

^

_

RMM Ù NMMM

NR

NV

OR

NMMN Ù NRMM

NR

NV

OR

PU

PU

PU

NRMN Ù ORMM

NV

OR

NV

PO

PU

PU

RN

ORMN Ù PMMM

OR

PO

PU

PU

SP

PMMN Ù QMMM

OR

PU

PU

RN

PU

RN

TR

QMMN Ù RMMM

RN

RN

SP

RN

RN

VM

RMMN Ù SMMM

RN

RN

SP

RN

RN

NMN

SMMN Ù TMMM

RN

SP

SP

RN

SP

NNP

TMMN Ù URMM

RN

SP

TS

RN

SP

NOT

URMN Ù NMRMM

RN

SP

TS

RN

SP

NRO

TS

VM

TS

NIRB=i

[=NMRMN

27

NINP

RQM

TOM

NINP

NIOM

NIOT

NIMV

NINR

NIOP

TUM

NIOR

PMFPTUBUJD W.CFMUT

w=pb`qflk fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

`çÇÉ

iá EããF

w=NS w=NT=NLQ w=NU w=NV w=NV=NLO w=OM w=OM=NLO w=ON=NLQ w=ON=NLO w=OO

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

QNM QQM QSM QUM RMM RMU ROM RQM RQR RSM

w=OO=NLQ w=OO=NLO w=OP w=OP=NLO w=OP=PLQ w=OQ w=OQ=PLQ w=OR w=OR=NLO w=OS

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

RSR RTR RUR SMM SMR SNM SPM SPR SRM SSM

w=OS=NLO w=OT== w=OT=NLO w=OU== w=OU=NLO w=OV w=OV=NLO w=PM w=PM=NLO w=PM=PLQ

STM SUR TMM TNM TOR TPR TRM TSR TTR TUR

`çÇÉ

iá EããF

w=PN w=PN=NLO w=PO w=PO=NLO w=PP w=PP=NLO w=PQ w=PQ=NLQ w=PQ=NLO w=PR

TUT UMM UNR UOR UQM URM USR UTM UTR UVM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

w=PR=NLO w=PS w=PS=NLO w=PS=PLQ w=PT w=PT=NLO w=PU w=PU=NLQ w=PV w=QM

VMM VNR VOR VPR VQR VRM VSR VTR NMMM NMNS

`çÇÉ

iá EããF

w=QM=NLO w=QN w=QN=NLO w=QN=PLQ w=QO w=QO=NLO w=QP w=QP=NLQ w=QQ w=QR

NMPM NMQM NMRM NMSM NMTM NMUM NMVM NNMM NNOM NNQR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

w=QS w=QT w=QU w=QV w=RM w=RM=NLO w=RN w=RO w=RP w=RQ

NNUM NNVQ NOOR NOQR NOTM NOUR NPMM NPOM NPQR NPTN

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

w=RR w=RS w=RT w=RV w=RV=NLO w=SN w=SO w=SP w=SR w=SS

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

NQMM NQOO NQRM NRMM NRNR NRRM NRTR NSMM NSRN NSTR

w=ST w=SU=NLO w=SV w=TN

NTMM NTQM NTRM NUMP

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF===========================================mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á ãã

QM

QR

RM

RS

TN

UM

VM

NMM

NNO

NOR

NPO

NRM

MIMO MIMQ MIMU MINM MINO MINP MINS MINS MINT MINU MION MIOO MIOO MIOP MIOP MIOP MION MINT

MIMP MIMS MINO MINR MINV MIOM MIOS MIOT MIOV MIPN MIPU MIQN MIQO MIQR MIQS MIQU MIRN MIRN

MIMQ MIMT MINS MION MIOR MIOU MIPS MIPU MIQN MIQP MIRR MISM MISO MISU MISV MITP MIUM MIUP

MIMR MIMV MIOM MIOT MIPM MIPS MIQU MIRM MIRS MIRU MITQ MIUP MIUR MIVQ MIVR NIMO NINQ NIOM

MIMU MINQ MIPO MIQP MIRP MIRU MITT MIUN MIVM MIVQ NIOO NIPT NIQM NIRS NIRV NITM NIVM OIMM

MIMV MINT MIPV MIRO MISQ MITN MIVQ NIMM NINM NINS NIRM NISU NITO NIVN NIVR OIMT OIPN OIQM

MINN MIOM MIQS MISO MITT MIUQ NINP NINV NIPP NIPV NIUM OIMN OIMS OIOU OIPO OIQS OITM OITR

MINO MIOP MIRP MITO MIVM MIVU NIPN NIPV NIRQ NISO OIMV OIPP OIPU OISP OIST OIUO PIMQ OIVVG

MINQ MIOT MISO MIUQ NIMR NINR NIRP NISO NIUM NIUU OIQP OISV OITR PIMN PIMS PIOM PIPS

MINT MIPN MITN MIVS NIOM NIPO NITS NIUT OIMT OINS OITT PIMS PINO PIPU PIQP PIRS PIRUG

MINU MIPP MITS NIMP NIOV NIQN NIUU NIVV OION OIPN OIVR PIOQ PIPM PIRS PISM PITO PISRG

MION MIPV MIUV NION NIRM NISR OINV OIPO OIRS OISU PIPU PIST PITQ PIVS PIVV QIMPG

omj

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM RMMM SMMM

omj

ãã á NIMMÙNIMN

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM RMMM SMMM

NIMOÙNIMP NIMQÙNIMS NIMTÙNIMU NIMVÙNINO NINPÙNINS NINTÙNIOO NIOPÙNIPO NIPPÙNIRM çîÉê=NIRN

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

MIMM MIMM MIMM MIMN MIMN MIMN MIMN MIMN MIMO MIMO MIMO MIMP MIMP MIMP MIMP MIMQ MIMR MIMR

MIMM MIMM MIMN MIMN MIMO MIMO MIMP MIMP MIMP MIMP MIMR MIMR MIMS MIMS MIMT MIMT MIMV MINN

MIMM MIMN MIMN MIMO MIMO MIMP MIMQ MIMQ MIMR MIMR MIMT MIMU MIMU MINM MINM MINN MINQ MINT

MIMM MIMN MIMO MIMP MIMP MIMQ MIMR MIMR MIMS MIMS MIMV MINM MINN MINP MINP MINQ MINU MION

MIMM MIMN MIMO MIMP MIMQ MIMR MIMS MIMT MIMU MIMU MINN MINP MINQ MINS MINS MINU MIOP MIOT

MIMN MIMN MIMP MIMQ MIMR MIMR MIMU MIMU MIMV MINM MINQ MINS MINS MINV MIOM MIOO MIOT MIPP

MIMN MIMN MIMP MIMQ MIMS MIMS MIMV MIMV MINN MINN MINS MINU MINV MIOO MIOP MIOR MIPO MIPU

MIMN MIMN MIMQ MIMR MIMT MIMT MINM MINN MINO MINP MINU MION MIOO MIOS MIOS MIOV MIPT MIQQ

MIMN MIMO MIMQ MIMS MIMT MIMU MINN MINO MINQ MINR MIOM MIOQ MIOR MIOV MIPM MIPP MIQN MIQV

^=pb`qflk fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

`çÇÉ

iá EããF

^=NR ^=NU ^=NV ^=OM ^=ON ^=OO ^=OP ^=OP=NLO ^=OQ ^=OQ=NLO ^=OQ=PLQ ^=OR ^=OR=NLO ^=OS ^=OS=NLO ^=OT ^=OT=NLO

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

PUO QRT QUM RMU RPR RSM RUT SMM SNM SOM SPM SPT SQT SSM STM SUS TMM

^=OU ^=OU=NLO ^=OV ^=OV=NLO ^=PM ^=PM=NLO ^=PN ^=PN=NLO ^=PO ^=PO=NLO ^=PP ^=PP=NLQ ^=PP=NLO ^=PQ ^=PQ=NLO ^=PR ^=PS

TNM TOQ TPT TRM TST TTR TUT UMM UNP UOR UPU UQT URM UST UTR VMM VNQ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

^=PS=NLO ^=PT ^=PT=NLQ ^=PT=NLO ^=PU ^=PU=NLO ^=PV ^=PV=NLO ^=QM ^=QM=NLO ^=QN ^=QN=NLO ^=QN=PLQ ^=QO ^=QO=NLO ^=QP ^=QP=NLO

VOR VQO VQS VRM VSR VTR VVO NMMM NMNS NMPM NMQN NMRM NMSM NMST NMTR NNMM NNMR

`çÇÉ

iá EããF

^=QP=PLQ ^=QQ ^=QQ=NLO ^=QR ^=QR=NLO ^=QS ^=QS=NLO ^=QT ^=QU ^=QU=NLQ ^=QV ^=RM ^=RN ^=RN=NLO ^=RO ^=RO=NLO ^=RP

NNNN NNOM NNPO NNQP NNRM NNSU NNUM NOMM NOOM NOOR NORM NOTM NPMM NPMT NPOM NPPT NPQS

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

^=RP=NLQ ^=RQ ^=RR ^=RS ^=RT ^=RU ^=RV ^=SM ^=SN ^=SO ^=SP ^=SQ ^=SR ^=SS ^=ST ^=SU ^=SV

NPRR NPTO NQMM NQOO NQRM NQTR NRMM NROR NRRM NRTR NSMM NSOR NSRM NSTS NTMM NTOR NTRM

`çÇÉ

iá EããF

^=TM ^=TN ^=TO ^=TP ^=TQ ^=TR ^=TS ^=TT ^=TU ^=TV ^=UM ^=UN ^=UO ^=UP ^=UP=NLO ^=UQ ^=UR

NTTR NUMM NUOR NURQ NUUM NVMM NVPM NVRS NVUM OMMM OMPO OMSM OMUP ONMM ONOM ONPQ ONSM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

^=US ^=UT ^=UU ^=UV ^=VM ^=VN ^=VO ^=VP ^=VQ ^=VR ^=VS ^=VT ^=VU ^=NMM ^=NMO ^=NMQ ^=NMR=

ONUT OONO OOQM OOST OOUS OPNN OPPT OPSM OPUU OQNP OQPU OQSQ ORMM ORQM ORVN OSRM OSST

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

^=NMT ^=NMU ^=NNM ^=NNO ^=NNP ^=NNQ ^=NNS ^=NNU ^=NOM ^=NOQ ^=NOU ^=NPM ^=NPO ^=NPQ ^=NPS ^=NQM ^=NQQ

OTOR OTQP OUMM OUQR OUTM OUVS OVQS PMMM PMQU PNRM PORM PPMO PPRM PQMQ PQRQ PRRM PSRU

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

^=NQT ^=NQU ^=NRR ^=NRU ^=NSO ^=NST ^=NTP ^=NUM ^=NUT ^=NVT ^=ONT

PTPT PTRM PVPT QMMM QNNR QORM QPVQ QRTO QTRM RMMM RQTT

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF============================================mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á ãã omj

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM RMMM SMMM

TN

UM

VM

NMM

NNO

NOR

NPO

NRM

NTM

NVM

OMM

ONO

MINP MIOO MIQO MIRP MISP MIST MIUN MIUQ MIUV MIVN NIMO NIMQ NIMR NIMP NIMO MIVT MITM MIOQ

MINS MIOV MIRV MITS MIVN MIVU NIOP NIOU NIPU NIQP NITM NIUN NIUP NIVM NIVN NIVN NITR NIPP

MION MIPT MITU NIMN NIOO NIPO NISV NITT NIVP OIMM OIQQ OISP OIST OIUO OIUR OIVM OIUO OIPU

MIOR MIQR MIVS NIOS NIRP NISS OINQ OIOR OIQS OIRR PINR PIQO PIQT PITM PITQ PIUQ PITU PIOQG

MIPM MIRQ NINU NIRR NIUV OIMS OIST OIUN PIMU PION PIVU QIPO QIQM QISV QITQ QIUS QITT

MIPR MISR NIQN NIUS OIOU OIQV PIOP PIQN PITQ PIUV QIUQ RIOR RIPQ RISV RITQ RIUS RISOG

MIPU MITM NIRP OIMP OIQV OITN PIRP PITO QIMU QIOS RIOV RITP RIUP SINU SIOP SIPQ RIVVG

MIQS MIUQ NIUR OIQR PIMO PIOV QIOV QIRO QIVS RINS SIPU SIUU SIVU TIPP TIPT TIQMG

MIRQ MIVV OINV OIVN PIRV PIVN RINM RIPT RIUV SINP TIRM UIMO UINO UIPU UIPUG

MISO NINQ OIRP PIPT QINR QIRO RIUU SINV SITT TIMQ UIRO VIMM VIMT VINRG

MISS NIOO OITM PIRV QIQP QIUO SIOT SIRV TIOM TIQU UIVU VIQO VIQUG

MITN NIPM OIVM PIUS QITR RINU SITO TIMS TITM TIVV VIRM VIUTG VIVNG

omj

ãã á NIMMÙNIMN

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM RMMM SMMM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

NIMOÙNIMP NIMQÙNIMS NIMTÙNIMU NIMVÙNINO NINPÙNINS NINTÙNIOO NIOPÙNIPO NIPPÙNIRM çîÉê=NIRN MIMM MIMM MIMN MIMN MIMO MIMO MIMP MIMP MIMP MIMQ MIMR MIMS MIMS MIMT MIMT MIMU MINM MINO

MIMM MIMN MIMO MIMP MIMQ MIMQ MIMS MIMS MIMT MIMT MINM MINO MINO MINQ MINQ MINS MIOM MIOQ

MIMN MIMN MIMP MIMQ MIMR MIMS MIMU MIMV MINM MINN MINR MINT MINU MION MIOO MIOQ MIPM MIPS

MIMN MIMO MIMQ MIMS MIMT MIMU MINN MINO MINQ MINQ MIOM MIOP MIOQ MIOU MIOV MIPO MIQM MIQU

MIMN MIMO MIMR MIMT MIMV MINM MINQ MINR MINT MINU MIOR MIOV MIPM MIPR MIPS MIQM MIRM MISM

MIMN MIMO MIMS MIMU MINN MINO MINT MINU MIOM MIOO MIPM MIPR MIPS MIQO MIQP MIQU MISM MITO

MIMN MIMP MIMT MINM MINP MINQ MIOM MION MIOQ MIOR MIPR MIQN MIQO MIQV MIRM MIRS MITM MIUQ

MIMO MIMP MIMU MINN MINQ MINS MIOO MIOQ MIOT MIOV MIQM MIQS MIQU MIRS MIRT MISQ MIUM MIVS

MIMO MIMQ MIMV MINP MINS MINU MIOR MIOT MIPM MIPO MIQR MIRO MIRQ MISP MISQ MITO MIUV NIMT

G=_Éäí=ëéÉÉÇ=áë=ÖêÉ~íÉê=íÜ~å=PM=ãLë=íÜÉå=áë=åÉÅÉëë~êó=íç=ìëÉ=Çóå~ãáÅ~ääó=Ä~ä~åÅÉÇ=éìääÉóëK=^=êÉÇìÅíáçå=áå=ÄÉäí=äáÑÉ=Å~å=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇK=pìÖÖÉëíÉÇ=~=ëã~ääÉê=ëÉÅíáçåK

28

PMFPTUBUJD∆ _=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

_=OO=NLO _=OP _=OQ _=OR _=OS _=OT _=OU _=OU=NLO _=OV _=OV=NLO _=PM _=PN _=PN=NLO _=PO _=PO=NLQ _=PO=NLO _=PP _=PP=NLO _=PQ _=PQ=NLO _=PR _=PR=NLO

RTM RUT SNO SPT SRM SUS TNM TOR TPT TRM TSO TUT UMM UNO UOO UOR UPU URM UST UTR UUV VMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

_=PR=PLQ _=PS _=PS=NLO _=PS=PLQ _=PT _=PT=NLO _=PU _=PU=NLO _=PV _=PV=NLO _=QM _=QM=NLO _=QN _=QN=NLO _=QN=PLQ _=QO _=QO=NLO _=QP _=QP=NLO= _=QQ _=QQ=NLQ _=QR

VMT VNT VOR VPT VQO VRM VSR VTR VVM NMMM NMNS NMPM NMQM NMRM NMSM NMST NMTR NMVM NNMM NNOM NNOT NNQO

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

_=QS _=QS=NLO _=QS=PLQ _=QT _=QT=NLQ _=QT=NLO _=QU _=QV _=RM _=RN _=RO _=RP _=RP=NLO _=RQ _=RR _=RR=NLO _=RS _=RT _=RU _=RV _=SM _=SN

NNTR NNUM NNUT NOMM NOMO NONR NOOR NORM NOTR NPMM NPOM NPRM NPSM NPTO NQMM NQNO NQOO NQRM NQTP NRMM NROR NRRM

`çÇÉ

iá EããF

_=SO _=SP _=SQ _=SQ=NLO _=SR _=SS _=SS=NLO _=ST _=ST=NLQ _=SU _=SV _=SV=NLO _=TM _=TN _=TO _=TP _=TQ _=TR _=TS _=TT _=TU _=TV

NRTR NSMM NSOR NSQO NSRM NSTS NSVO NTMM NTNO NTOR NTRM NTSN NTTR NUMM NUOV NURM NUUM NVMM NVPM NVRM NVUN OMMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

_=UM _=UN _=UO _=UP _=UP=NLO _=UQ _=UR _=US _=US=NLO _=UT _=UU _=UV _=VM _=VN _=VO _=VP= _=VQ _=VR _=VS _=VS=NLO _=VT _=VU

OMPO OMSM OMUP ONMU ONOM ONPQ ONSM ONUT OOMM OONR OOQM OOSN OOUS OPNO OPPT OPSM OPUU OQNP OQPU OQRM OQSR ORMM

`çÇÉ

iá EããF

_=VV _=NMM _=NMN _=NMO _=NMP _=NMQ _=NMR _=NMS _=NMT _=NMU _=NNM _=NNO _=NNQ _=NNR _=NNS _=NNU _=NOM _=NOQ _=NOS _=NOT _=NOU _=NPM

ORNR ORQM ORSR OSMM OSNS OSRM OSST OTMM OTNU OTRM OUMM OUQR OVMM OVON OVRM PMMM PMQU PNRM POMM POOT PORM PPMO

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

_=NPN _=NPO _=NPP _=NPQ _=NPR _=NPS _=NQM _=NQQ _=NQT _=NQU _=NRN _=NRO _=NRQ _=NRR _=NRT _=NRU _=NSN _=NSO _=NSP _=NSR= _=NST _=NSU

PPOT PPRM PPTU PQMT PQOV PQRM PRRM PSRU PTPT PTRM PURM PUSN PVNO PVRM PVUT QMMM QMUT QNNR QNQO QOMM QORM QOST

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

_=NTP= _=NTR _=NTT= _=NUM _=NUS= _=NUT _=NUU= _=NVO _=NVR= _=NVT _=OMQ= _=OMU _=ONM= _=ONT= _=OON= _=OOP= _=OOQ _=OOR _=OOU= _=OOV= _=OPT _=OQM

QPVQ QQRM QRMM QRTO QTOT QTRM QTTT QUTT QVRP RMMM RNUO RPMM RPPQ RRMT RRTT RSPO RSRT RSUO RTRT RTUO SMMM SMSO

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

_=OQU= _=ORR= _=ORV _=OSR _=OTM _=OTS= _=OUR _=PMM _=PNR= _=PPM= _=PSM _=PSN= _=PSS= _=PVQ= _=QPP _=QTO _=RNO _=RRN _=RRP _=SSV

SOST SQQO SRQO STMM SUOR TMMM TOMT TRUT TVST UPQT VNMT VNPO VOSO VVTO NMVRT NNVRT NPMMR NPVVR NQMRP NSVVO

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF===========================================mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á ãã omj

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM QRMM RMMM

NNO

NNU

NPO

NQM

NRM

NSM

NUM

OMM

OOQ

ORM

OSR

OUM

MIPQ MISM NIOM NIRP NIUO NIVR OIQM OIQV OISS OITP PIMR PIMT PIMS OIUT OIUN OIQT NIUR MIVT

MIPU MIST NIPT NITS OINN OIOT OIUO OIVP PINR PIOQ PISV PITS PITS PISN PIRR PIOO OIRT NISPG

MIQT MIUQ NITT OIOV OITT OIVV PITT PIVQ QIOS QIQM RINO RIPM RIPO RIOO RINS QIUM QIMNG OIUQG

MIRO MIVQ NIVV OIRV PINQ PIQM QIPN QIRN QIUU RIMR RIVN SINP SINS SIMS SIMM RIRU QISUG

MIRV NIMS OIOT OIVT PISM PIVM QIVT RION RISQ RIUQ SIUS TINO TINR TIMO SIVQ SIQQG

MISR NINU OIRQ PIPP QIMS QIQM RISO RIUV SIPV SISO TITT UIMR UIMT TIUV TITV TINRG

MITU NIQO PIMV QIMS QIVS RIPU SIUV TIOO TIUP UINN VIQR VITN VITN VIOVG VINOG

MIVN NISS PISO QITU RIUR SIPQ UINO UIRN VION VIRO NMIVS NNINMG NNIMRG

NIMS NIVQ QIOS RISP SIUU TIQT VIRP VIVT NMITS NNINN NOIRM NOIPTG

NIOO OIOQ QIVP SIRO TIVT UISR NMIVU NNIQT NOIPO NOISU NPIUOG

NIPN OIQN RIPO TIMP UIRV VIPN NNITU NOIOV NPINS NPIRO NQIQMG

NIQM OIRV RITM TIRQ VIOM VIVS NOIRR NPIMT NPIVR NQIOV

omj

ãã á NIMMÙNIMN

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM QRMM RMMM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIKMM

NIMOÙNIMP NIMQÙNIMS NIMTÙNIMU NIMVÙNINO NINPÙNINS NINTÙNIOO NIOPÙNIPO NIPPÙNIRM çîÉê=NIRN MIMM MIMN MIMO MIMP MIMQ MIMQ MIMS MIMT MIMT MIMU MINN MINP MINP MINR MINS MINU MIOM MIOO

MIMN MIMO MIMQ MIMS MIMU MIMV MINO MINP MINR MINS MIOO MIOS MIOS MIPN MIPO MIPR MIQM MIQQ

MIMN MIMP MIMT MIMV MINO MINP MINV MIOM MIOP MIOQ MIPP MIPU MIQM MIQS MIQU MIRP MISM MISS

MIMO MIMQ MIMV MINO MINS MINU MIOR MIOS MIPM MIPO MIQQ MIRN MIRP MISO MISP MITM MITV MIUU

MIMO MIMQ MINN MINR MIOM MIOO MIPN MIPP MIPT MIQM MIRR MISQ MISS MITT MITV MIUU MIVV NINM

MIMP MIMR MINP MINV MIOQ MIOT MIPT MIQM MIQR MIQU MISS MITT MIUM MIVP MIVS NIMS NIOM NIPP

MIMP MIMS MINS MIOO MIOU MIPN MIQP MIQT MIRP MIRS MITU MIVM MIVP NIMV NINO NIOQ NIQM NIRR

MIMQ MIMT MINU MIOR MIPO MIPR MIQV MIRP MISM MISQ MIUU NIMO NIMS NIOQ NIOT NIQN NIRV NITS

MIMQ MIMU MIOM MIOU MIPS MIQM MIRS MIRV MIST MITN MIVV NINR NINV NIPV NIQP NIRV NITU NIVU

G=_Éäí=ëéÉÉÇ=áë=ÖêÉ~íÉê=íÜ~å=PM=ãLë=íÜÉå=áë=åÉÅÉëë~êó=íç=ìëÉ=Çóå~ãáÅ~ääó=Ä~ä~åÅÉÇ=éìääÉóëK=^=êÉÇìÅíáçå=áå=ÄÉäí=äáÑÉ=Å~å=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇK=pìÖÖÉëíÉÇ=~=ëã~ääÉê=ëÉÅíáçåK

29

PMFPTUBUJD W.CFMUT

`=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

`=PP=PLQ `=PT=NLO `=PV=PLQ `=QP `=QS `=QU `=QV `=RN `=RO `=RP `=RQ `=RR `=RS

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

URU VRM NMNP NMVM NNSU NOOM NORM NOVR NPOM NPRM NPTO NQMM NQOR

`=RV `=SM `=SN `=SO=NLQ `=SP `=SR `=ST `=SU `=TM `=TN `=TR `=TU `=UM

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iá EããF

NRMM NROQ NRSM NRUP NSMM NSRM NTMM NTOT NTTU NTVU NVMM NVTU OMPO

`=UN `=UP `=UQ `=UR `=US `=UT `=UU `=UV `=VM `=VP `=VQ `=VR `=VS

OMRT ONMU ONPQ ONRV ONUQ OOMU OOPR OOSN OOUS OPSM OPUU OQNP OQPU

`çÇÉ

iá EããF

`=VT `=VU `=VV `=NMM `=NMN `=NMO `=NMQ `=NMR `=NMS `=NMU `=NNM `=NNN `=NNO

OQSO ORMM OROR ORQM ORSM ORVN OSQO OSST OSVO OTRM OUMM OUNU OUQR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

`=NNO=NLO `=NNQ `=NNR `=NNS `=NNT `=NNU `=NOM `=NOQ `=NOS `=NOU `=NPM `=NPO `=NPQ

OURU OUUU OVON OVRM OVSR PMMM PMQU PNRM POMM PORM PPMO PPRM PQMQ

`çÇÉ

`=NPS `=NPU `=NQM `=NQO `=NQQ `=NQT `=NQU `=NRM `=NRP `=NRU `=NSM `=NSN=NLO `=NSO

PQRS PQVU PRRM PSMT PSRU PTPP PTRM PUMU PVMO QMMM QMSQ QNMM QNNR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

iá EããF

`=NSR `=NSS `=NSU `=NTP `=NTT `=NUM `=NUT `=NVR `=NVT `=OMQ `=OMU `=ONM `=ONS

QNVP QONS QOST QPVQ QRMM QRTO QTRM QVRP RMMM RNUO RPMM RPPQ RQUS

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

`=OOM `=OOO `=OOR `=OOU `=OPS `=OPU `=OQM `=OQU `=ORM `=ORR `=OSR `=OTM `=OTS

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

RRRM RSMM RSTU RTRP SMMM SMQR SMSO SOSP SPMM SQPU STMM SUOO SVTP

`=OUM `=OUR `=OVT `=PMM `=PMP `=PNQ `=PNS `=PPM `=PPS `=PSM `=PVQ `=QOM `=QOQ

TNMM TOMP TRMM TRUO TSRM TVTS UMMM UPUO URMM VNMT NMMMM NMSPO NMTPP

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF===========================================mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á ãã omj

NMM NRM OMM QMM SMM TMM TRM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM OMMM ORMM OVMM PMMM POMM

NUM

NVM

OMM

ONO

OPS

OSR

PMM

PPR

PTR

QMM

QOR

QRM

MIVT NIPS NITO PIMO QINP QISQ QIUU RIRS RIVU TIPT TISR UINO UIPN UIRV UISV UIMV TIUQ TION

NIMT NIRM NIVN PIPT QISQ RIOO RIQV SIOT SITS UIPT UISV VIOQ VIQS VITV VIVQ VIOT UIVV UIOSG

NINT NISR OINM PITO RINQ RITV SINM SIVU TIRO VIPQ VITN NMIPP NMIRU NMIVS NNINN NMIPQG NMIMMG VINSG

NIOV NIUO OIPP QINQ RITQ SIQT SIUO TIUN UIQP NMIQV NMIVM NNISM NNIUU NOIPM NOIQO NNIQSG NNIMRG

NIRP OINT OITT QIVT SIVO TIUN UIOQ VIQR NMIOM NOITN NPIOM NQIMN NQIPP NQITU NQISSG

NIUN OIRU PIPM RIVS UIPN VIQM VIVO NNIPU NOIOU NRIOP NRIUM NSISV NTIMN NTIQM NSISUG

OINR PIMT PIVQ TINP VIVT NNIOT NNIUV NPISP NQISV NUIMS NUISS NVIRP NVIUM NVIVTG

OIQU PIRR QIRT UIOV NNIRU NPIMU NPIUM NRITV NSIVV OMISN ONINV ONIVO OOIMSG

OIUS QINM RIOU VIRV NPIPU NRINM NRIVN NUINQ NVIQS OPINT OPISS OQIMRG

PINM QIQQ RITO NMIPV NQIQU NSIPO NTINU NVIRR OMIVO OQIRS OQIVRG

PIPP QITU SINR NNINU NRIRS NTIRN NUIQP OMIVM OOIPO ORITVG OSIMQG

PIRS RINN SIRV NNIVS NSISO NUISU NVISQ OOIOM OPISQ OSIUQG

omj

ãã á NIMMÙNIMN

NMM OMM PMM QMM SMM TMM UMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM OMMM ORMM OVMM PMMM POMM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

NIMOÙNIMP NIMQÙNIMS NIMTÙNIMU NIMVÙNINO NINPÙNINS NINTÙNIOO NIOPÙNIPO NIPPÙNIRM çîÉê=NIRN MIMN MIMO MIMP MIMQ MIMS MIMT MIMU MIMV MIMV MINP MINQ MINS MINT MINV MIOQ MIOT MIOU MIPM

MIMO MIMQ MIMS MIMU MINN MINP MINR MINT MINV MIOT MIOV MIPO MIPQ MIPU MIQU MIRR MIRT MISN

MIMP MIMS MIMV MINN MINT MIOM MIOP MIOS MIOV MIQM MIQP MIQV MIRO MIRT MITO MIUP MIUS MIVO

MIMQ MIMU MINN MINR MIOP MIOT MIPM MIPQ MIPU MIRP MIRT MISR MISU MITS MIVR NINM NINQ NIOO

MIMR MINM MINQ MINV MIOV MIPP MIPU MIQP MIQU MIST MITN MIUN MIUS MIVR NINV NIPU NIQP NIRO

MIMS MINN MINT MIOP MIPQ MIQM MIQR MIRN MIRT MITV MIUR MIVS NIMO NINP NIQO NISQ NITM NIUN

MIMT MINP MIOM MIOS MIQM MIQS MIRP MISM MISS MIVP MIVV NINP NINV NIPO NISS NIVO NIVV OINO

MIMU MINR MIOP MIPM MIQR MIRP MISM MISU MITS NIMS NINP NIOU NIPS NIRN NIUV OINV OIOT OIQO

MIMU MINT MIOR MIPQ MIRN MIRV MISU MITS MIUR NINV NIOT NIQQ NIRP NITM OINO OIQS OIRR OITO

a=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

a=VU a=NMQ a=NNM a=NNU a=NOM a=NOQ

ORMM OSRM OUMM PMMM PMQU PNRM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

a=NOU a=NPS a=NPT a=NQM a=NQQ a=NRQ

PORN PQRQ PQTR PRRM PSRU PVNQ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iá EããF

a=NRU a=NSO a=NTM a=NTP a=NTT a=NUM

QMNP QNNR QPNM QPVQ QRMM QRTO

`çÇÉ

iá EããF

a=NUT a=NVR a=NVT a=OMQ a=OMR a=OMT

QTRM QVRP RMMM RNUO ROMV RORV

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

a=ONM a=OOP a=OOR a=OPS a=OQM a=OQU

RPPQ RSMM RSRV RVQM SMPV SOQQ

`çÇÉ

iá EããF

a=ORM a=ORR a=OSS a=OTM a=OUO a=OUR

SOVQ SQOQ STMM SUMQ TNMM TNUQ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

a=OVU a=PMM a=PNQ a=PNS a=POS a=PPM

TRMM TRSR TVOQ TVTQ UOOQ UPOV

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

a=QUM a=RNM a=RQM a=SMM

NONPV NOUVT NPSRV NRNUQ

iá EããF

a=PQR a=PSM a=PVM a=PVQ a=QOM a=QQN

UTMV VMVM VUQV NMMMM NMSOQ NNOMM

iá EããF

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF===========================================mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á Øãã PMM

omj

RM NMM NRM OMM PMM QMM RMM SMM TRM VMM NMMM NOMM NQMM NRMM NTMM NUMM NVMM OMMM

NISS PIMM QION RIPQ TIQN VIOV NNIMN NOIRT NQISP NSIPS NTIPN NUITN NVIQM NVIQR NUIVN NUIPN NTIQT NSIPUG

PNR

PRR

PTR

QMM

QRM

RMM

RSM

SPM

TNM

UMM

VMM

NIUN PIOT QISN RIUS UINR NMIOQ NOINS NPIVM NSION NUINR NVIOO OMITV ONIRQ ONIRV OMIVR OMIOR NVIOUG NUIMOG

OINV QIMM RISS TIOO NMINN NOITR NRINU NTIQM OMIPP OOITT OQINM ORIVV OSITT OSITM ORIRQG OQIQPG

OIPV QIPS SINU TIVM NNIMU NPIVV NSIST NVINN OOIPP OQIVV OSIQO OUIQN OVIMV OUIVM OTIPRG

OISO QIUN SIUP UITQ NOIOU NRIRO NUIRM ONIOO OQITT OTIST OVION PNIOP PNITN PNIPNG

PINM RITM UINO NMIQM NQISR NUIRQ OOINM ORIPN OVIQT POITQ PQIPU PSIOP PRIVQG

PIRT SIRV VIPV NOIMQ NSIVU ONIQV ORIRV OVIOR PPIUV PTIPS PUIVT QMIOTG

QINO TISP NMIVM NPIVU NVITO OQIVQ OVISP PPITS PUIUN QOIPM QPISS

QITT UIUQ NOISP NSIOO OOIUS OUIUR PQINR PUITN QPIVV QTINP QTIUUG

RIRM NMION NQIRV NUITP OSIPS PPINQ PVIMP QPIVN QVIMV RNIPNG

SIPN NNITO NSITS ONIRM PMINU PTITS QQINQ QVINR RPITNG

TIOM NPIPU NVINP OQIRN PQIOT QOISM QVIPN RQINR

omj

ãã á NIMMÙNIMN

RM NMM NRM OMM PMM QMM RMM SMM TRM VMM NMMM NOMM NQMM NRMM NTMM NUMM NVMM OMMM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

NIMOÙNIMP NIMQÙNIMS NIMTÙNIMU NIMVÙNINO NINPÙNINS NINTÙNIOO NIOPÙNIPO NIPPÙNIRM çîÉê=NIRN MIMN MIMP MIMQ MIMS MIMV MINN MINQ MINT MION MIOS MIOU MIPQ MIQM MIQP MIQU MIRN MIRQ MIRT

MIMP MIMS MIMV MINN MINT MIOP MIOV MIPQ MIQP MIRN MIRT MISV MIUM MIUS MIVT NIMP NIMV NINQ

MIMQ MIMV MINP MINT MIOS MIPQ MIQP MIRO MISQ MITT MIUS NIMP NIOM NIOV NIQS NIRR NISP NITO

MIMS MINN MINT MIOP MIPQ MIQS MIRT MISU MIUS NIMP NINQ NIPT NISM NITN NIVQ OIMR OINT OIOU

MIMT MINQ MION MIOU MIQP MIRT MITN MIUR NIMT NIOU NIQO NITN NIVV OINQ OIQO OIRS OITN OIUR

MIMV MINT MIOS MIPQ MIRO MISV MIUS NIMP NIOV NIRR NITO OIMT OIQN OIRU OIVP PINM PIOT PIQQ

MINM MIOM MIPM MIQM MISM MIUM NIMM NIOM NIRN NIUN OIMN OIQN OIUN PIMN PIQN PISN PIUO QIMO

MINN MIOP MIPQ MIQS MISV MIVN NINQ NIPT NITN OIMS OIOV OITQ PIOM PIQP PIUV QINN QIPQ QIRT

MINP MIOS MIPV MIRN MITT NIMP NIOU NIRQ NIVP OIPN OIRT PIMU PISM PIUR QIPT QISO QIUU RINQ

G=_Éäí=ëéÉÉÇ=áë=ÖêÉ~íÉê=íÜ~å=PM=ãLë=íÜÉå=áë=åÉÅÉëë~êó=íç=ìëÉ=Çóå~ãáÅ~ääó=Ä~ä~åÅÉÇ=éìääÉóëK=^=êÉÇìÅíáçå=áå=ÄÉäí=äáÑÉ=Å~å=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇK=pìÖÖÉëíÉÇ=~=ëã~ääÉê=ëÉÅíáçåK

2:

PMFPTUBUJD∆ b=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

b=OOS b=OQM b=OQU

QRTR RMMM RSMM

b=NUM b=NVT b=OOM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iá EããF

RSSM SMNR SOOM

TNMM TNSM TRMM

b=OUM b=OUR b=OVR

`çÇÉ

iá EããF

TRQM TVRM UPMR

b=PMM b=PNS b=PPM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

b=PQR b=PRQ b=PSM

USUR VMMM VMSR

`çÇÉ

iá EããF

VVPM NMSMM NNOMM

b=PVQ b=QOM b=QQN

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

NONNR NORMM NPSPR

b=QUM b=QVO b=RQM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

b=SMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

NRNSM

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF===========================================mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á Øãã QRM

RMM

RSM

SPM

TNM

UMM

VMM

NMMM

NNOM

NORM

PIUU TIMU NMIMM NOITP NRIPM NTITO OOINR OSIMQ OVIPR POIMQ PPINQ PRIPR PRIUR PRIRM PQIOPG PNIVSG

QIRU UIPV NNIUV NRINT NUIOR ONINS OSIQS PNIMS PQIVN PTIVQ PVINO QNIOM QNIOS QMINQG

RIPV VIVN NQIMT NTIVT ONISQ ORIMU PNIPP PSISR QMIVT QQINU QRIPP QSITR QRIURG

SIPN NNISP NSIRP ONINO ORIQO OVIQR PSISS QOISS QTIOV RMIPV RNIPN RNIORG

TIPO NPIRP NVIOR OQIRV OVIRU PQION QOIPT QUIVM RPIRS RSINM RSIQVG

UIQQ NRISO OOIOO OUIPS PQIMS PVIPN QUIPP RRINQ RVIPV SMISVG

VIRR NTISU ORINQ POIMR PUIQN QQINV RPIUR SMIRV SPIVNG

NMIUT OMINO OUIRU PSIPS QPIQP QVITR RVIUR SRIVV

NOIOU OOITO POIOP QMIUU QUISP RRIQM SRIRQ TMIPOG

omj

RM NMM NRM OMM ORM PMM QMM RMM SMM TMM TRM VMM NMMM NNMM NOMM NPMM NQMM NQRM

PIOV RIVT UIQN NMIST NOIUM NQIUM NUIQT ONISV OQIQS OSITS OTITN OVITT PMIQM PMIQM OVITN OUIOUG OSIMTG OQISRG

á NIMMÙNIMN NIMOÙNIMP NIMQÙNIMS NIMTÙNIMU NIMVÙNINO NINPÙNINS NINTÙNIOO NIOPÙNIPO NIPPÙNIRM çîÉê=NIRN Øãã

omj

RM NMM NRM OMM ORM PMM QMM RMM SMM TMM TRM VMM NMMM NNMM NOMM NPMM NQMM NQRM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

MIMO MIMR MIMT MIMV MINO MINQ MINV MIOQ MIOU MIPP MIPR MIQO MIQT MIRO MIRS MISN MISS MISU

MIMR MIMV MINQ MINV MIOQ MIOU MIPU MIQT MIRT MISS MITN MIUR MIVR NIMQ NINQ NIOP NIPO NIPT

MIMT MINQ MION MIOU MIPS MIQP MIRT MITN MIUR NIMM NIMT NIOU NIQO NIRS NITN NIUR NIVV OIMS

MIMV MINV MIOU MIPU MIQT MIRT MITS MIVQ NINP NIPO NIQO NITM NIUV OIMU OIOT OIQS OISQ OITQ

MINO MIOQ MIPR MIQT MIRV MITN MIVQ NINU NIQO NISR NITT OINO OIPS OISM OIUP PIMT PIPM PIQO

MINQ MIOV MIQP MIRT MITN MIUS NINQ NIQP NITN OIMM OINQ OIRT OIUR PINQ PIQO PITN PIVV QINQ

MINT MIPP MIRM MIST MIUP NIMM NIPP NISS OIMM OIPP OIRM OIVV PIPP PISS PIVV QIPO QISS QIUO

MINV MIPU MIRT MITS MIVR NINQ NIRN NIUV OIOT OISR OIUQ PIQN PITV QINT QIRQ QIVO RIPM RIQV

MION MIQP MISQ MIUR NIMS NIOU NITM OINP OIRR OIVU PINV PIUP QIOR QISU RINN RIRP RIVS SINT

OM=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

OM OM OM OM

NUMM NUTR NVMM NVOR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

OM OM OM OM

NVRM OMMM OMRM ONOM

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iá EããF

OM OM OM OM

OOMM OOQM OPSM ORMM

`çÇÉ

iá EããF

OM OM OM OM

OSMM OSRM OUMM PMMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

OM OM OM OM

PNRM PORM PPRM PQRM

`çÇÉ

iá EããF

OM OM OM OM

PRRM PSRM PTRM QMMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

OM OM OM OM

QORM QRMM QTRM RMMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

OM OM OM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

RPMM RSMM SMMM

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF===========================================mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á Øãã NQM

omj

RM NMM OMM QMM SMM TMM UMM VMM NMMM NOMM NQMM NSMM NUMM OMMM OPMM OSMM OVMM PMMM

MIPQ MIS NIMR NITV OIQ OIST OIVO PINR PIPU PITS QIMV QIPS QIRT QITP QIUS QIUR QISU QIS

NSM

NUM

OMM

OOQ

OPS

ORM

OUM

PNR

PRR

MIQN MITP NIPN OIOQ PIMQ PIQ PITO QIMQ QIPQ QIUS RIP RISU SIMQ SIO SIPV SIPV SINU SIMT

MIQV MIUU NIRR OISV PISS QIN QIRN QIV RIOR RIVN SIQT SIVP TIOU TIRR TITQ TISV TIPS TINV

MIRS NIMN NITV PINP QIOT QITV RIOT RITP SINR SIVO TIRS UIMV UIR UITT UIVP UITQ UIO TIVR

MISQ NINS OIMU PISQ QIVV RIS SINS SIT TINV UIMU UIUN VIPU VIU NMIMR NMIMU VISR UITQ UIPN

MISU NIOQ OIOO PIV RIPQ RIVV SIS TINT TIT UISP VIPV NM NMIQ NMISO NMIRQ VIVR

MITP NIPQ OIPV QINV RITQ SIQR TIN TITN UIOT VIOS NMIMS NMISS NNIMR NNIO NMIVV

MIUQ NIRO OITP QIUN SIS TIQ UINQ UIUO VIQS NMIRQ NNIPT NNIVQ NOIOP NOION NNIRR

MIVS NITQ PINP RIRO TIRS UIQT VIOV NMIMS NMITR NNIUV NOITN NPINT NPIOQ NOIUV

NIMV NIVV PIRU SIP UISN VISP NMIRR NNIPU NOINN NPIOT NPIVT NQIO NPIUV NOIVV

á NIMMÙNIMN NIMOÙNIMP NIMQÙNIMS NIMTÙNIMU NIMVÙNINO NINPÙNINS NINTÙNIOO NIOPÙNIPO NIPPÙNIRM çîÉê=NIRN Øãã

omj

RM NMM OMM QMM SMM TMM UMM VMM NMMM NOMM NQMM NSMM NUMM OMMM OPMM OSMM OVMM PMMM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

MIMM MIMN MIMO MIMQ MIMR MIMS MIMT MIMU MIMU MIN MINO MINQ MINR MINT MIO MIOO MIOQ MIOR

MIMN MIMO MIMQ MIMT MIN MINO MINQ MINR MINT MION MIOQ MIOT MIPN MIPQ MIPV MIQQ MIR MIRN

MIMN MIMP MIMR MIN MINR MINU MION MIOP MIOS MIPN MIPS MIQN MIQT MIRN MIRV MIST MITR MITT

MIMO MIMQ MIMT MINQ MION MIOQ MIOT MIPN MIPQ MIQN MIQU MIRR MISN MISU MITV MIUV MIVV NIMP

MIMO MIMR MIMV MINT MIOS MIP MIPQ MIPV MIQP MIRO MIS MISU MITT MIUS MIVU NINN NIOQ NIOV

MIMP MIMR MIN MION MIPN MIPS MIQN MIQS MIRN MISN MITN MIUN MIVO NIMO NINT NIPO NIQU NIRP

MIMP MIMS MINO MIOP MIPS MIQN MIQU MIRQ MIRV MITO MIUQ MIVR NIMT NINV NIPT NIRR NITP NITV

MIMQ MIMT MINQ MIOT MIQN MIQU MIRQ MISN MISU MIUO MIVR NIMU NIOO NIPS NIRS NITT NIVT OIMQ

MIMQ MIMT MINR MIPN MIQS MIRP MISN MISU MITT MIVO NIMT NIOO NIPU NIRP NITS NIVV OION OIP

G=_Éäí=ëéÉÉÇ=áë=ÖêÉ~íÉê=íÜ~å=PM=ãLë=íÜÉå=áë=åÉÅÉëë~êó=íç=ìëÉ=Çóå~ãáÅ~ääó=Ä~ä~åÅÉÇ=éìääÉóëK=^=êÉÇìÅíáçå=áå=ÄÉäí=äáÑÉ=Å~å=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇK=pìÖÖÉëíÉÇ=~=ëã~ääÉê=ëÉÅíáçåK

31

PMFPTUBUJD W.CFMUT

OR=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

OR OR OR OR OR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

NUMM NVMM NVRM OMMM OMRM

OR OR OR OR OR

ONOM OOMM OOQM OPOR OPSM

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iá EããF

OR OR OR OR OR

OQRM ORMM OSRM OTMM OUMM

`çÇÉ

iá EããF

OR OR OR OR OR

OVRM PMMM PNRM PPMM PPRM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

OR OR OR OR OR

PRRM PTRM PVRM QMMM QORM

`çÇÉ

iá EããF

OR OR OR OR OR

QQRM QRMM QTRM RMMM RPMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

OR OR OR OR OR

RSMM RTMM SMMM SPMM SRMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

OR OR OR OR OR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

STMM TNMM TRMM UMMM URMM

OR OR OR

VMMM VRMM NMMMM

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF===========================================mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á ãã omj

RM NMM OMM QMM SMM UMM VMM NMMM NOMM NQMM NRMM NSMM NTMM NUMM OMMM OOMM OQMM ORMM

OOQ

OPS

ORM

OUM

PNR

PPR

QMM

QRM

RMM

RSM

MITN NIOV OIOR PIUU RION SIOO SITU TINV TIUQ UIOR UIPS UIQ UIPT UIOT TIUR TINN SIMO RIPP

MIU NIQP OIRP QIPU RIVO TIO TITR UIOQ VINP VIRQ VISU VITR VITQ VISR VION UIPV TINU SIQO

MIUU NIRV TIVQ QIVS SITP MIPQ UIUT VIQR NMIPT NMIVV NNINT NNIOS NNIOS NNINS NMIST VITP UIPP TIQR

NIMS NIVQ PIR SINT UIQS NMIPU NNIOO NNIVR NOINP NPIVO NQINR NQIOQ NQIOO NQIMS NPIPO NO

NIOU OIPR QIOR TIRU NMIQN NOIUN NPIUQ NQITR NSINT NTIMO NTIOO NTIOR NTINN NSITU NRIRS

NIRO OIUN RINO VINR NOIS NRIQU NSISV NTITQ NVIPN OMIMV OMINU OMIMN NVISN

NIU PIPO SIMT NMIUV NQIVU NUIPP NVIT OMIUQ OOIQN OOIVN OOITN

OIMV PIUU TINO NOITU NTIRO ONIP OOITT OPIVQ ORIOV ORINP OQIQQ

OIPV QIQQ UINR NQISO NVIVS OQIMQ ORIRQ OSISP OTIR

OITQ RIMV VIPT NSITT OOITQ OTIMO OUIQP OVIOV OVINU

omj

ãã á NIMMÙNIMN

RM NMM OMM QMM SMM UMM VMM NMMM NOMM NQMM NRMM NSMM NTMM NUMM OMMM OOMM OQMM ORMM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

NIMOÙNIMP NIMQÙNIMS NIMTÙNIMU NIMVÙNINO NINPÙNINS NINTÙNIOO NIOPÙNIPO NIPPÙNIRM çîÉê=NIRN MIMN MIMN MIMO MIMQ MIMT MIMU MIMV MIN MIN MINQ MINR MINT MINU MINV MION MIOP MIOR MIOS

MIMN MIMO MIMQ MIMV MINO MINQ MINT MINV MION MIP MIPO MIPP MIPR MIPT MIQO MIQS MIRN MIRP

MIMO MIMP MIMT MINO MINV MIOO MIOR MIOV MIPO MIQQ MIQT MIRN MIRQ MIRT MISP MISV MITS MITV

MIMO MIMQ MIMV MINT MIOR MIP MIPP MIPT MIQO MIRU MISP MIST MITO MITR MIUQ MIVO NIMM NIMR

MIMP MIMS MINN MION MIPO MIPS MIQO MIQT MIRP MITQ MITU MIUQ MIUV MIVR NIMR NINR NIOS NIPN

MIMP MIMT MINO MIOR MIPT MIQQ MIR MIRS MISP MIUT MIVQ MIVV NIMS NINO NIOQ NIPT NIR NIRS

MIMQ MIMU MINQ MIOV MIQQ MIRN MIRU MISS MITP NIMO NIMV NINT NIOQ NIPN NIQR NIS NITR NIUP

MIMQ MIMV MINT MIPP MIR MIRU MISS MITR MIUQ NINT NIOQ NIPO NIQN NIR NISS NIUP OIMM OIMU

MIMQ MIMV MINV MIPT MIRS MISR MITR MIUQ MIVQ NIPN NIQ NIQV NIRU NISU NIUT OIMR OIOQ OIPP

QR=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

QR QR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

OMMM OPMM

QR QR

ORMM OSRM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

QR QR

OTRM OURM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

QR QR

PMMM PNRM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

QR QR

PORM PPMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

QR QR

PRMM PTRM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

QR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

QMMM

RM=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

RM RM

OMMM OMRM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

RM RM

ONRM OPMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

RM RM

ORMM OSRM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

RM RM

OTRM OURM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

RM RM

OUTM PMMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

RM RM

PNRM PORM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

RM RM

QMMM PRMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

RM RM

PSTM PTRM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

RM RM

PVRM QMMM

32

HPME!MBCFM!DPH!CFMU∆ ëÉÅíáçå

^u

_u

`u

au

~=EããF

NP

NT

OO

PO

ë=EããF éáíÅÜ=äÉåÖíÜ=J=áåíÉêå~ä=äÉåÖíÜ Z=Dá=EããF

U

NN

NQ

NV

PP

QP

SO

TS

ÉñíÉêå~ä=äÉåÖíÜ=J=éáíÅÜ=äÉåÖíÜ Z=DÉ=EããF

NT

OS

OS

QP

ïÉáÖíÜ=EÖêLãF

NNQ

NSO

OVT

RUQ

ãáåK=éìääÉó=Çá~ãK=EããF

SP

VM

NQM

ONM

ïçêâáåÖ=íÉãéÉê~íìêÉ

JPMø`=Ù=HVMø`

êÉäÉî~åí=ëí~åÇ~êÇë

oj^Ljmq^=fmOM=J=afk=OONR

ã~íÉêá~äë

`o=ÄäÉåÇ=J=éçäóÉëíÉê=ÅçêÇ

kbt=^ka=fjmolsba=mltbo=tbadb=`ld=_biq eáÖÜÉê=éçïÉê=ê~íáåÖë=~åÇ=ÖêÉ~íÉê=ÇÉëáÖå=ÑäÉñáÄáäáíóW=íÜÉ=åÉï=dçäÇ=i~ÄÉä=`çÖ=_Éäí=Å~å=êÉÇìÅÉ=ëé~ÅÉI ïÉáÖÜí=~åÇ=ÇêáîÉ=ÅçëíëI=íê~åëãáííáåÖ=~=ÜáÖÜÉê=íçêèìÉ=ïáíÜ=äÉëë=ëäáéé~ÖÉ=~åÇ=êÉÇìÅáåÖ=ÉåÉêÖó=ÅçëíëK= qÜÉ=mçïÉê=tÉÇÖÉ=`çÖ=_Éäí=áë=ÜÉ~í=~åÇ=çáä=êÉëáëí~åíK

√ eáÖÜÉê=éçïÉê=ê~íáåÖë √ içåÖÉê=äáÑÉ √ fãéêçîÉÇ= ÇáãÉåëáçå~ä= ÅçåJ íêçäLã~íÅÜáåÖ √ eáÖÜ=ÉÑÑáÅáÉåÅó=ãçäÇÉÇ=ÅçÖë √ fãéêçîÉÇ= ÄÉäí= ÑäÉñáÄáäáíóI êÉÇìÅÉÇ=ÄÉåÇáåÖ= ëíêÉëë √ fãéêçîÉÇ=ïÉÇÖáåÖI=äÉëë=ëäáé √ pãççíÜ=êìååáåÖ √ jçêÉ=íçäÉê~åí=çÑ=äçï=íÉåëáçå √ jçêÉ=ÉåÉêÖó=ë~îáåÖë √ `çåíêçääÉÇ=êÉëéçåëÉ=íç=ëÜçÅâ äç~Çë

33

HPME!MBCFM!DPH!CFMU W.CFMUT

^u=pb`qflk `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

^u=ON ^u=OO ^u=OP ^u=OQ ^u=OR ^u=OS ^u=OT ^u=OU ^u=OV ^u=PM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

RUR SNM SPR SSR SVM TNM TRM TSR UMM UNR

^u=PN ^u=PO ^u=PP ^u=PQ ^u=PR ^u=PS ^u=PT ^u=PU ^u=PV ^u=QM

URM USR VMM VNR VRM VSR NMMM NMOM NMQR NMTR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

^u=QN ^u=QO ^u=QP ^u=QQ ^u=QR ^u=QS ^u=QT ^u=QU ^u=QV ^u=RM

NMVR NNOM NNRM NNTM NNVR NOPM NOQR NOTM NPMM NPOR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

^u=RN ^u=RO ^u=RP ^u=RQ ^u=RR ^u=RS ^u=RT ^u=RU ^u=RV ^u=SM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

NPRM NPTR NQMM NQOR NQRM NQTR NRMM NROR NRRM NRUR

^u=SN ^u=SO ^u=SP ^u=SQ ^u=SR ^u=SS ^u=ST ^u=SU ^u=SV ^u=TM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

NSMM NSPM NSRR NSUM NTNM NTPM NTSM NTVM NUNM NUPM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

^u=TN ^u=TO ^u=TP ^u=TQ ^u=TR ^u=TS ^u=TT ^u=TU ^u=TV ^u=UM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

NUSR NUVM NVMR NVPR NVSR NVUR OMNM OMPM OMSM OMUM

^u=UN ^u=UO ^u=UP ^u=UQ ^u=UR ^u=US ^u=UT ^u=UU ^u=UV ^u=VM

ONOM ONQM ONSM ONVM OOOM OOQM OOSM OOVM OPNM OPRM

^u=VN ^u=VO ^u=VP ^u=VQ ^u=VR ^u=VS ^u=VT ^u=VU ^u=NMM ^u=NMP

OPSM OPVM OQOM OQQM OQTM ORMM OROM ORQM OSMM OSTM

^u=NMR ^u=NNM ^u=NNO ^u=NOM ^u=NOU ^u=NPS ^u=NQQ ^u=NRU ^u=NTP ^u=NUM

OTPM OURM OVNM PNNM PPNM PRNM PTNM QMTM QQRM QSOM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

_u=pb`qflk `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

_u=OU _u=PM _u=PO _u=PQ _u=PR _u=PS _u=PU _u=QM _u=QN _u=QO _u=QP

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

TUR UPR UUR VPR VSM VVM NMQM NMVM NNOM NNQM NNSR

_u=QQ _u=QR _u=QS _u=QT _u=QU _u=QV _u=RM _u=RN _u=RO _u=RP _u=RQ

NNVM NONR NORM NOSR NOVR NPOM NPQR NPTM NQMM NQOM NQQR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

_u=RR _u=RS _u=RT _u=RU _u=RV _u=SM _u=SN _u=SO _u=SP _u=SQ _u=SR

NQTM NRMM NROM NRQR NRTM NSMM NSOR NSRM NSTR NTMM NTOR

iÉ EããF

_u=SS _u=ST _u=SU _u=SV _u=TM _u=TN _u=TO _u=TP _u=TQ _u=TR _u=TS

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

NTRM NTTR NUMM NUOR NURM NUTR NVMM NVPM NVRR NVUM OMMM

_u=TT _u=TU _u=TV _u=UM _u=UN _u=UO _u=UP _u=UQ _u=UR _u=US _u=UT

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

OMPM OMRM OMUM ONNM ONPM ONSM ONUM OONM OOQM OOSM OOUM

iÉ EããF

_u=UU _u=UV _u=VM _u=VN _u=VO _u=VP _u=VQ _u=VR _u=VS _u=VT= _u=VU

iÉ EããF

iÉ EããF

OPNM OPPM OPSM OPVM OQNM OQQM OQSM ORMM ORNM ORQM ORSM

_u=VV _u=NMM _u=NMP _u=NMR _u=NMS _u=NMU _u=NNO _u=NNP _u=NNR _u=NNS _u=NOM

ORVM OSOM OSVM OTQM OTTM OUOM OVOM OVQM OVVM PMOM PNPM

_u=NOP _u=NOQ _u=NOS _u=NOU _u=NPP _u=NPS _u=NQM _u=NQQ _u=NQU _u=NRM _u=NRQ

POMM POOM POTM PPPM PQRM PRPM PSPM PTQM PUPM PUUM PVVM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

_u=NRU _u=NSO _u=NTP _u=NUM _u=NVN _u=NVR

QMVM QOMM QQUM QSRM QVPM RMQM

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`u=pb`qflk `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

`u=RN `u=RR `u=SM `u=SU

NQMM NRMM NSPM NUPM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

`u=TO `u=TR `u=TU `u=UN

NVPR OMMM OMVM ONSM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

`u=UR `u=VM `u=VS `u=NMM

OOTM OPVM ORQM OSRM

iÉ EããF

`u=NMN `u=NMR `u=NMV `u=NNN

OSTM OTTM OUTM OVOM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

`u=NNO `u=NNR `u=NOM `u=NOU

OVRM PMPM PNRM PPRM

iÉ EããF

`u=NPS `u=NQQ `u=NQU `u=NRM

PRRM PTSM PUSM PVOM

iÉ EããF

`u=NRU `u=NSO `u=NTP `u=NUM

iÉ EããF

iÉ EããF

QNOM QOOM QRMM QSUM

34

TQ∆ _biq=`e^o^`qbofpqf`p ëÉÅíáçå

pmw

pm^

pm_

pm`

NV

~=EããF

VIT

NOIT

NSIP

OO

NUIS

ë=EããF éáíÅÜ=äÉåÖíÜ=J=áåíÉêå~ä=äÉåÖíÜ Z=Dá=EããF

U

NM

NP

NU

NR

PV

QT

SN

US

TO

ÉñíÉêå~ä=äÉåÖíÜ=J=éáíÅÜ=äÉåÖíÜ Z=DÉ=EããF

NP

NU

OO

PM

OO

ïÉáÖíÜ=EÖêLãF

TM

NOM

NVR

PSR

OTM

ãáåK=éìääÉó=Çá~ãK=EããF

SP

VM

NQM

OOQ

NUM

ïçêâáåÖ=íÉãéÉê~íìêÉ

JPMø`=Ù=HUMø`

êÉäÉî~åí=ëí~åÇ~êÇë êÉäÉî~åí=~åíáëí~íáÅ= ëí~åÇ~êÇ ã~íÉêá~äë

afk=TTRP=J=fpl=QNUQ

38°

a

s

fpl=NUNP `o=ÄäÉåÇ=J=éçäóÉëíÉê=ÅçêÇ=J=ÅçííçåLéçäóÉëíÉê=Ñ~ÄêáÅ

q^_ib=P=J=`loob`qflk=c^`qlo=`i ~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íóéÉ=~åÇ=äÉåÖíÜ=çÑ=íÜÉ=ÄÉäí RNO SPM TNM TPO UMM VMM NMMM NNOM NORM NQMM NSMM NUMM OMMM OOQM ORMM OUMM PNRM PRRM QMMM QRMM RMMM RSMM SPMM TNMM UMMM VMMM NMMMM NNOMM NORMM pmw MIUN MIUO MIUQ MIUR MIUS MIUU MIVM MIVP MIVQ MIVS NIMM NIMN NIMO NIMR NIMT NIMV NINN NINP pm^

MIUM MIUN MIUP MIUR MIUT MIUV MIVN MIVP MIVR MIVS MIVU NIMM NIMO NIMQ NIMS NIMU NIMV

pm_

MIUO MIUQ MIUS MIUU MIVM MIVO MIVQ MIVS MIVU NIMM NIMO NIMQ NIMS NIMU NINM NINO NINQ

pm`

MIUN MIUP MIUS MIUU MIVM MIVO MIVQ MIVS MIVU NIMM NIMO NIMQ NIMS NIMU NINM NINO NINQ

q^_ib=R=J=fkpq^ii^qflk=^ka=q^hb=rm=^iilt^k`b i=EããF RNO Ù

v=EããF pm_

pm`

NV

u=EããF

pmw

pm^

STM

NR

NR

NM

STM Ù NMMM

NR

OM

NQ

NMMM Ù NORM

OM

OM

NU

NORM Ù NUMM

OM

OR

PM

NUMM Ù OOQM

OR

OR

PM

QM

PO

OU

OOQM Ù PMMM

OR

PM

PR

QR

PS

PS

PMMM Ù PRMM

PM

PM

QM

QR

PS

QQ

35

OP

TQ W.CFMUT

pmw=pb`qflk `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

pmw=RUT pmw=SNO pmw=SPM pmw=SPT pmw=SSO pmw=STM pmw=SUT pmw=TNM pmw=TOO pmw=TPT pmw=TRM pmw=TSO pmw=TTO pmw=TUT

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

SMM SOR SQP SRM STR SUP TMM TOP TPR TRM TSP TTR TUR UMM

pmw=UMM pmw=UNO pmw=UOR pmw=UPT pmw=URM pmw=USO pmw=UTR pmw=UUT pmw=VMM pmw=VNO pmw=VOO pmw=VOR pmw=VPT pmw=VRM

UNP UOR UPU URM USP UTR UUU VMM VNP VOR VPR VPU VRM VSP

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

pmw=VSO pmw=VTR pmw=VUT pmw=NMMM pmw=NMNM pmw=NMNO pmw=NMOQ pmw=NMPT pmw=NMQT pmw=NMSM pmw=NMTT pmw=NMUT pmw=NNNO pmw=NNOM

VTR VUU NMMM NMNP NMOP NMOR NMPT NMRM NMSM NMTP NMVM NNMM NNOR NNPP

`çÇÉ

iÉ EããF

pmw=NNPT pmw=NNQM pmw=NNQT pmw=NNRM pmw=NNSO pmw=NNUM pmw=NNUT pmw=NOMM pmw=NOMO pmw=NONO pmw=NOPT pmw=NORM pmw=NOSO pmw=NOTM

NNRM NNRP NNSM NNSP NNTR NNVP NOMM NONP NONR NOOR NORM NOSP NOTR NOUP

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

pmw=NOUT pmw=NPNO pmw=NPOM pmw=NPPT pmw=NPQM pmw=NPQT pmw=NPSO pmw=NPUT pmw=NQMM pmw=NQNO pmw=NQOM pmw=NQPT pmw=NQSO pmw=NQTM

NPMM NPOR NPPP NPRM NPRP NPSM NPTR NQMM NQNP NQOR NQPP NQRM NQTR NQUP

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

pmw=NQUT pmw=NRMM pmw=NRNO pmw=NROM pmw=NRPT pmw=NRSO pmw=NRUT pmw=NSMM pmw=NSNO pmw=NSPT pmw=NSRM pmw=NSSO pmw=NSUT pmw=NTMM

NRMM NRNP NROR NRPP NRRM NRTR NSMM NSNP NSOR NSRM NSSP NSTR NTMM NTNP

`çÇÉ

iÉ EããF

pmw=NTPT pmw=NTRM pmw=NTSO pmw=NTUT pmw=NUMM pmw=NUNO pmw=NUPT pmw=NURM pmw=NUSO pmw=NUUT pmw=NVMM pmw=NVPT pmw=NVSO pmw=NVUT

NTRM NTSP NTTR NUMM NUNP NUOR NURM NUSP NUTR NVMM NVNP NVRM NVTR OMMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

pmw=OMMM pmw=OMNV pmw=OMPM pmw=OMPT pmw=OMSO pmw=OMUT pmw=ONOM pmw=ONPT pmw=ONSM pmw=ONUT pmw=OOQM pmw=OOSO pmw=OOUT pmw=OPSM

OMNP OMPO OMQP OMRM OMTR ONMM ONPP ONRM ONTP OOMM OORP OOTR OPMM OPTP

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

pmw=OQNM pmw=OQPT pmw=OQUT pmw=ORMM pmw=ORQM pmw=OSRM pmw=OUMM pmw=PMMM pmw=PNRM pmw=PPRM pmw=PRRM

OQOP OQRM ORMM ORNP ORRP OSSP OUNP PMNP PNSP PPSP PRSP

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF===========================================mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á ãã omj

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PQMM PSMM QMMM RMMM SMMM

SP

TN

UM

VM

NMM

NNO

NOR

NQM

NRM

NSM

NTM

NUM

MINM MINU MIPV MIRN MISO MIST MIUT MIVN NIMM NIMQ NIPN NIQQ NIQT NIRU NISP NITO NIUU NIVQ

MINP MIOQ MIRO MISV MIUR MIVO NION NIOU NIQN NIQT NIUU OIMV OINQ OIPO OIQN OIRT OIUT PIMP

MINS MIPM MIST MIUV NINM NIOM NIRV NISU NIUS NIVR OIRO OIUN OIUU PINQ PIOS PIQV PIVP QINU

MIOM MIPT MIUP NINN NIPU NIRN OIMN OINP OIPS OIQT PION PIRV PISU QIMO QINU QIQT RIMQ RIPR

MIOQ MIQQ MIVV NIPQ NISS NIUO OIQO OIRT OIUR OIVV PIUV QIPR QIQS QIUT RIMS RIQN SIMT SIPVG

MIOU MIRO NINV NISM NIVV OINU OIVO PIMV PIQP PISM QISU RIOP RIPS RIUR SIMT SIQT TINV

MIPP MISN NIPV NIUU OIPR OIRT PIQQ PISR QIMR QIOR RIRO SINS SIPN SIUS TINN TIRR UIOSG

MIPU MITN NISP OIOM OITR PIMO QIMP QIOU QITR QIVU SIQR TINT TIPQ TIVR UIOO UIST

MIQN MITU NITV OIQO PIMO PIPN QIQP QISV RION RIQS TIMR TIUO UIMM UISP UIVM VIPRG

MIQR MIUR NIVQ OISP PIOU PISM QIUN RINM RISS RIVP TISP UIQQ UISP VIOT VIRQ VIVTG

MIQU MIVN OINM OIUQ PIRR PIUV RINV RIRM SINM SIPV UINV VIMQ VIOO VIUT NMINPG

MIRO MIVU OIOR PIMR PIUN QINT RIRT RIVM SIRQ SIUQ UITQ VISM VITV NMIQPG NMISUG

omj

ãã á NIMMÙNIMN

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PQMM PSMM QMMM RMMM SMMM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

NIMOÙNIMR NIMSÙNINN NINOÙNINU NINVÙNIOS NIOTÙNIPU NIPVÙNIRT NIRUÙNIVQ NIVRÙPIPU çîÉê=PIPV MIMM MIMM MIMN MIMN MIMN MIMN MIMO MIMO MIMO MIMP MIMQ MIMQ MIMQ MIMR MIMR MIMS MIMT MIMU

MIMM MIMN MIMO MIMP MIMP MIMQ MIMR MIMS MIMT MIMT MINM MINN MINO MINP MINQ MINR MINV MIOP

MIMN MIMN MIMP MIMR MIMS MIMT MIMV MINM MINN MINO MINT MINV MIOM MIOP MIOQ MIOT MIPP MIQM

MIMN MIMO MIMR MIMS MIMU MIMV MINP MINQ MINR MINS MIOP MIOS MIOT MIPN MIPP MIPS MIQS MIRR

MIMN MIMO MIMS MIMU MINM MINN MINR MINT MINV MIOM MIOU MIPO MIPP MIPU MIQM MIQQ MIRR MISS

MIMN MIMP MIMS MIMV MINO MINP MINU MINV MIOO MIOP MIPO MIPT MIPV MIQQ MIQT MIRO MISR MITU

MIMN MIMP MIMT MINM MINP MINR MIOM MIOO MIOR MIOS MIPS MIQO MIQQ MIQV MIRO MIRU MITP MIUT

MIMO MIMP MIMU MINN MINQ MINS MIOO MIOQ MIOT MIOV MIQM MIQS MIQU MIRQ MIRT MISP MITV MIVR

MIMO MIMP MIMU MINO MINR MINT MIOP MIOR MIOV MIPM MIQO MIQV MIRM MIRT MISM MIST MIUQ NIMN

G=_Éäí=ëéÉÉÇ=áë=ÖêÉ~íÉê=íÜ~å=PM=ãLë=íÜÉå=áë=åÉÅÉëë~êó=íç=ìëÉ=Çóå~ãáÅ~ääó=Ä~ä~åÅÉÇ=éìääÉóëK=^=êÉÇìÅíáçå=áå=ÄÉäí=äáÑÉ=Å~å=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇK=pìÖÖÉëíÉÇ=~=ëã~ääÉê=ëÉÅíáçåK

36

TQ∆ pm^=pb`qflk bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

pm^=SRT pm^=TMT pm^=TPO pm^=TRT pm^=TUO pm^=UMM pm^=UMT pm^=UPO pm^=URM pm^=URT pm^=UUO pm^=VMM pm^=VMT pm^=VOR pm^=VPO

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

STR TOR TRM TTR UMM UNU UOR URM USU UTR VMM VNU VOR VQP VRM

pm^=VRM pm^=VRT pm^=VST pm^=VUO pm^=NMMM pm^=NMMT pm^=NMPO pm^=NMSM pm^=NMUO pm^=NNMT pm^=NNOM pm^=NNPO pm^=NNRM pm^=NNRT pm^=NNUM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

VSU VTR VUR NMMM NMNU NMOR NMRM NMTU NNMM NNOR NNPU NNRM NNSU NNTR NNVU

pm^=NOMT pm^=NOPO pm^=NORM pm^=NORT pm^=NOTO pm^=NOUO pm^=NPMT pm^=NPOM pm^=NPPO pm^=NPRT pm^=NPUO pm^=NQMM pm^=NQMT pm^=NQOR pm^=NQPO

NOOR NORM NOSU NOTR NOVM NPMM NPOR NPPU NPRM NPTR NQMM NQNU NQOR NQQP NQRM

`çÇÉ

iÉ EããF

pm^=NQRM pm^=NQRT pm^=NQUO pm^=NRMM pm^=NRMT pm^=NRPO pm^=NRRM pm^=NRRT pm^=NRUO pm^=NSMM pm^=NSMT pm^=NSPO pm^=NSRT pm^=NSUO pm^=NTMM

NQSU NQTR NRMM NRNU NROR NRRM NRSU NRTR NSMM NSNU NSOR NSRM NSTR NTMM NTNU

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

pm^=NTMT pm^=NTPO pm^=NTRM pm^=NTRT pm^=NTUO pm^=NUMM pm^=NUMT pm^=NUPO pm^=NURT pm^=NUUO pm^=NVMM pm^=NVMT pm^=NVOR pm^=NVPO pm^=NVRM

NTOR NTRM NTSU NTTR NUMM NUNU NUOR NURM NUTR NVMM NVNU NVOR NVQP NVRM NVSU

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

pm^=NVRT pm^=NVUO pm^=OMMM pm^=OMPO pm^=OMRT pm^=OMUO pm^=ONOM pm^=ONPO pm^=ONUO pm^=OOMT pm^=OOPO pm^=OOQM pm^=OOUO pm^=OPMM pm^=OPMT

NVTR OMMM OMNU OMRM OMTR ONMM ONPU ONRM OOMM OOOR OORM OORU OPMM OPNU OPOR

`çÇÉ

iÉ EããF

iÉ EããF

pm^=OPPO pm^=OPSM pm^=OPUO pm^=OQPO pm^=OQUO pm^=ORMM pm^=ORPO pm^=ORUO pm^=OSMT pm^=OSPO pm^=OSRM pm^=OSUO pm^=OTPO pm^=OTUO pm^=OUMM

OPRM OPTU OQMM OQRM ORMM ORNU ORRM OSMM OSOR OSRM OSSU OTMM OTRM OUMM OUNU

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

pm^=OUPO pm^=OUQT pm^=OUUO pm^=OVMM pm^=OVPO pm^=OVUO pm^=PMMM pm^=PMPO pm^=PMUO pm^=PNRM pm^=PNUO pm^=PORM pm^=POUO pm^=PPRM pm^=PPUO

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

OURM OUSR OVMM OVNU OVRM PMMM PMNU PMRM PNMM PNSU POMM POSU PPMM PPSU PQMM

pm^=PRRM pm^=PSRM pm^=PTRM pm^=QMMM pm^=QORM pm^=QRMM pm^=QTRM

PRSU PSSU PTSU QMNU QOSU QRNU QTSU

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF===========================================mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á ãã

VM

NMM

NMS

NNO

NNU

NPO

NRM

NTM

NVM

ONO

OPS

ORM

MIOP MIQO MIVM NINU NIQP NIRS OIMN OINN OIPM OIQM OIVS PION PIOT PIQV PIRO PISO PISS PIRV

MIOV MIRQ NINT NIRR NIVM OIMT OITM OIUR PINP PIOT QINN QIRM QIRU QIVR RIMN RIOM RIPQ RIPO

MIPP MISN NIPP NITT OINU OIPU PINO PIOV PISP PITV QITU RIOR RIPR RIUM RIUT SINN SIOV SIOU

MIPT MISU NIRM NIVV OIQS OISV PIRP PITP QINN QIPM RIQR RIVV SINN SISP SITN SIVV TIOM TINV

MIQM MITQ NISS OION OITQ OIVV PIVQ QINT QISM QIUM SINM SITN SIUR TIQP TIRP TIUQ UIMT UIMQG

MIQV MIVM OIMP OITO PIPU PISV QIUV RINT RITN RIVT TIRV UIPR UIRO VIOO VIPQ VISV VIUVG VITVG

MIRV NINN OIRN PIPT QINV QIRV SIMU SIQP TINN TIQP VIQP NMIPQ NMIRP NNIPP NNIQR NNITUG

MITN NIPP PIMP QIMU RIMU RIRS TIPU TIUM UISO VIMM NNIPR NOIPT NOIRU NPIPUG NPIQVG

MIUP NIRR PIRR QITU RIVS SIRO UISQ VINP NMIMT NMIRO NPINR NQION NQIQO NRINNG

MIVR NIUM QINN RIRR SIVN TIRS NMIMM NMIRS NNISO NOINO NQIVS NRIVVG NSINTG

NIMV OIMS QITO SIPT TIVP UIST NNIQP NOIMR NPIOP NPITT NSITOG

NINT OION RIMU SIUQ UIRN VIPN NOIOQ NOIVM NQINP NQITM NTISPG

omj

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM QSMM RMMM

omj

ãã á NIMMÙNIMN

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM QSMM RMMM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

NIMOÙNIMR NIMSÙNINN NINOÙNINU NINVÙNIOS NIOTÙNIPU NIPVÙNIRT NIRUÙNIVQ NIVRÙPIPU çîÉê=PIPV MIMM MIMN MIMO MIMO MIMP MIMP MIMR MIMR MIMS MIMS MIMU MINM MINM MINO MINO MINP MINR MINS

MIMN MIMO MIMQ MIMS MIMU MIMV MINP MINP MINR MINS MIOO MIOS MIOT MIPN MIPO MIPS MIQN MIQR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

MIMO MIMP MIMU MINN MINQ MINS MIOO MIOQ MIOT MIOU MIPV MIQR MIQT MIRR MIRS MISP MITO MITU

MIMO MIMQ MINN MINR MINV MION MIPM MIPO MIPS MIPU MIRP MISO MISQ MITR MITT MIUR MIVU NIMT

MIMP MIMR MINP MINU MIOP MIOS MIPS MIPV MIQQ MIQT MISR MITR MITU MIVM MIVP NIMP NINV NIOV

MIMP MIMS MINR MION MIOT MIPM MIQO MIQR MIRN MIRQ MITS MIUU MIVN NIMS NIMV NION NIPV NIRN

MIMP MIMT MINT MIOQ MIPN MIPQ MIQU MIRN MIRU MISN MIUR MIVV NIMO NINV NIOP NIPS NIRT NITM

MIMQ MIMT MINV MIOS MIPP MIPT MIRO MIRS MISP MIST MIVP NIMU NINN NIPM NIPQ NIQU NITN NIUS

MIMQ MIMU MIOM MIOU MIPR MIPV MIRR MIRV MIST MITN MIVU NINQ NINU NIPU NIQO NIRT NIUN NIVT

pm_=pb`qflk bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

pm_=NORM pm_=NPOM pm_=NQMM pm_=NQNM pm_=NQRM pm_=NRMM pm_=NSMM pm_=NSRM

NOTO NPQO NQOO NQPO NQTO NROO NSOO NSTO

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

pm_=NTMM pm_=NTRM pm_=NUMM pm_=NURM pm_=NUSM pm_=NVMM pm_=NVRM pm_=OMMM

NTOO NTTO NUOO NUTO NUUO NVOO NVTO OMOO

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

pm_=OMOM pm_=OMSM pm_=OMVU pm_=ONOM pm_=ONRM pm_=ONUM pm_=OOQM pm_=OOSQ

OMQO OMUO ONOM ONQO ONTO OOMO OOSO OOUS

`çÇÉ

pm_=OOUM pm_=OPMM pm_=OPSM pm_=OPVN pm_=OQNM pm_=OQPM pm_=ORMM pm_=ORPM

OPMO OPOO OPUO OQNP OQPO OQRO OROO ORPO

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

iÉ EããF

pm_=ORUM pm_=OSMM pm_=OSRM pm_=OSUM pm_=OTOM pm_=OUMM pm_=OUQM pm_=OURM

OSMO OSOO OSTO OTMO OTQO OUOO OUSO OUTO

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

pm_=OVMM pm_=OVRM pm_=PMMM pm_=PMTM pm_=PNRM pm_=PNTM pm_=PORM pm_=PPOM

OVOO OVTO PMOO PMVO PNTO PNVO POTO PPQO

`çÇÉ

iÉ EããF

pm_=PPRM pm_=PQRM pm_=PRRM pm_=PSRM pm_=PTRM pm_=QMMM pm_=QORM pm_=QRMM

PPTO PQTO PRTO PSTO PTTO QMOO QOTO QROO

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

pm_=QTRM pm_=RMMM pm_=RPMM pm_=RSMM pm_=SMMM pm_=SPMM pm_=STMM pm_=TNMM

QTTO RMOO RPOO RSOO SMOO SPOO STOO TNOO

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

pm_=TRMM pm_=UMMM

TROO UMOO

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF===========================================mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á ãã omj

NQM

NRM

NSM

NTM

NUM

OMM

OOQ

ORM

OUM

PNR

PRR

QMM

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM OMMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM QSMM

MISS NIOM OISM PIQP QINV QIRS RIUU SINV SITR TIMO TIRN UIRN VIMR VINR VIQM VIQM VION UIPPG

MITR NIPU PIMO QIMM QIVO RIPR SIVR TIPN UIMM UIPO UIVO NMINQ NMIUO NMIVQ NNIOT NNIOT NNIMSG

MIUR NIRS PIQR QIRU RISQ SINQ UIMM UIQP VIOP VISM NMIPM NNITP NOIRO NOISS NPIMO NPIMO NOITRG

MIVQ NITQ PIUT RINR SIPR SIVP VIMQ VIRP NMIQQ NMIUS NNISS NPIOT NQINQ NQIPM NQISRG NQISQG

NIMQ NIVO QIOV RITO TIMS TITN NMIMT NMISN NNISP NOINM NOIVU NQITS NRISV NRIUR NSINSG NSINOG

NIOO OIOU RINO SIUR UIQT VIOQ NOIMV NOITP NPIVR NQIRN NRIRR NTIRU NUIRRG NUISVG

NIQR OITM SINN UINU NMINP NNIMR NQIQQ NRIOM NSISO NTIOT NUIQS OMISR ONIROG

NISV PINS TINS VISN NNIUV NOIVU NSIVM NTITT NVIPU OMINM ONIPV OPIRUG

NIVS PISU UIPT NNIOP NPIUU NRINQ NVISO OMISM OOIPS OPINP OQIQT

OIOU QIOV VITS NPIMU NSINR NTIRV OOISO OPISU ORIRQ OSIPP OTISMG

OISQ QIVT NNIPP NRINS NUISS OMIOV ORIUN OSIVO OUITTG OVIQVG

PIMQ RITQ NPIMS NTIQP ONIPU OPINU OVIMR PMINQG

ãã omj

NMM OMM á RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM OMMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM QSMM

NIMMÙNIMN NIMOÙNIMR NIMSÙNINN NINOÙNINU NINVÙNIOS NIOTÙNIPU NIPVÙNIRT NIRUÙNIVQ NIVRÙPIPU çîÉê=PIPV MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

MIMN MIMN MIMQ MIMR MIMT MIMT MINM MINN MINO MINP MINR MINU MION MIOO MIOR MIOS MIOV MIPP

MIMO MIMQ MINM MINQ MINU MIOM MIOU MIPM MIPQ MIPS MIQM MIQV MIRT MIRV MISV MITN MITV MIVN

MIMP MIMT MINT MIOQ MIPN MIPQ MIQU MIRO MIRV MISO MISV MIUS NIMM NIMP NION NIOQ NIPU NIRV

MIMR MIMV MIOP MIPP MIQO MIQT MISS MITM MIUM MIUQ MIVQ NINT NIPS NIQN NISQ NISV NIUU OINS

MIMS MINN MIOU MIQM MIRN MIRT MIUM MIUR MIVT NIMO NINQ NIQO NISR NITN NIVV OIMR OIOT OISO

MIMT MINP MIPP MIQT MISM MIST MIVP NIMM NINP NIOM NIPP NISS NIVP OIMM OIPP OIQM OISS PIMS

MIMT MINR MIPT MIRO MIST MITR NIMR NINO NIOT NIPR NIRM NIUT OINT OIOR OISO OITM PIMM PIQR

MIMU MINS MIQN MIRT MITP MIUO NINQ NIOO NIPV NIQT NISP OIMQ OIPT OIQR OIUS OIVQ PIOT PITS

MIMV MINT MIQP MISN MITU MIUS NION NIPM NIQT NIRS NITP OINS OIRN OIRV PIMP PINN PIQS PIVU

G=_Éäí=ëéÉÉÇ=áë=ÖêÉ~íÉê=íÜ~å=PM=ãLë=íÜÉå=áë=åÉÅÉëë~êó=íç=ìëÉ=Çóå~ãáÅ~ääó=Ä~ä~åÅÉÇ=éìääÉóëK=^=êÉÇìÅíáçå=áå=ÄÉäí=äáÑÉ=Å~å=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇK=pìÖÖÉëíÉÇ=~=ëã~ääÉê=ëÉÅíáçåK

37

TQ W.CFMUT

pm`=pb`qflk bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

pm`=OMMM pm`=ONOM pm`=OOQM pm`=OPSM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

OMPM ONRM OOTM OPVM

pm`=ORMM pm`=OSRM pm`=OUMM pm`=PMMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

ORPM OSUM OUPM PMPM

pm`=PNRM pm`=PPRM pm`=PRRM pm`=PTRM

PNUM PPUM PRUM PTUM

`çÇÉ

iÉ EããF

pm`=QMMM pm`=QORM pm`=QRMM pm`=QTRM

QMPM QOUM QRPM QTUM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

pm`=RMMM pm`=RPMM pm`=RSMM pm`=SMMM

RMPM RPPM RSPM SMPM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

pm`=SPMM pm`=STMM pm`=TNMM pm`=TRMM

SPPM STPM TNPM TRPM

`çÇÉ

iÉ EããF

pm`=UMMM pm`=URMM pm`=VMMM pm`=VRMM

UMPM URPM VMPM VRPM

pm`=NMMMM pm`=NMSMM pm`=NNOMM pm`=NNUMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

iÉ EããF

NMMPM NMSPM NNOPM NNUPM

pm`=NOMMM NOMPM pm`=NORMM NORPM

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF===========================================mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á ãã omj

RM NMM NRM OMM PMM QMM SMM TMM TRM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM OMMM ORMM

OOQ

OPS

ORM

OUM

PNR

PRR

QMM

QRM

RMM

RSM

SMM

SPM

NIMU NIVV OIUP PISP RINQ SIRS VINT NMIPV NMIVT NOISR NPISV NTIOV NUIMP NVIPO NVIUT OMITP ONIRM

NINU OINV PINP QIMO RITN TIOV NMIOP NNISM NOIOT NQINR NRIPP NVIQM OMIOQ ONITM OOIPN OPIOU OQINMG

NIPN OIQP PIQT QIQT SIPS UINR NNIQT NPIMN NPITS NRIUV NTIOP ONIUO OOITT OQIQM ORIMU OSINQ OSIVNG

NIRT OIVP QION RIQP TITS VIVS NQIMT NRIVV NSIVO NVIRS ONION OSIUP OTIVT OVIVM PMIST PNIUP

NIUU PIRN RIMS SIRQ VIPT NOIMS NTIMT NVIQN OMIRP OPITQ ORITP POIPT PPIST PRITU PSIRU

OIOO QINU SIMP TIUM NNIOM NQIQP OMIQQ OPIOP OQIRT OUIPS PMISV PUIOQ PVISP QNITQG

OISN QIVO TINM VION NPIOP NTIMR OQINQ OTIQN OUIVU PPIPT PSIMP QQIOO QRIRVG

PIMQ RITP UIOV NMITR NRIQS NVIVO OUINS PNIVP PPITN PUIST QNISN

PIQS SIRQ VIQS NOIOU NTISS OOITR POIMU PSIOU PUIOS QPISU QSIUN ROIRSG

PIVS TIRM NMIUS NQINM OMIOT OSIMV PSISO QNIPM QPIQT QVIOT ROIQV

QIPM UINP NNITU NRIPM ONIVV OUIOT PVIRS QQIRM QSITT ROITP RRIVOG

QIRR UISN NOIQT NSINV OPIOT OVIVM QNITO QSIUP QVINS RRINU RUIOVG

omj

ãã á NIMMÙNIMN

RM NMM NRM OMM PMM QMM SMM TMM TRM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM OMMM ORMM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

NIMOÙNIMR NIMSÙNINN NINOÙNINU NINVÙNIOS NIOTÙNIPU NIPVÙNIRT NIRUÙNIVQ NIVRÙPIPU çîÉê=PIPV MIMN MIMO MIMP MIMQ MIMS MIMU MINO MINQ MINR MINU MIOM MIOU MIOV MIPP MIPR MIPV MIQV

MIMP MIMR MIMU MINN MINS MION MIPO MIPT MIQM MIQU MIRQ MITR MIUM MIVN MIVS NIMT NIPQ

MIMR MIMV MINQ MINV MIOU MIPT MIRS MISR MITM MIUQ MIVP NIPN NIQM NIRV NISU NIUT OIPP

MIMS MINP MINV MIOR MIPU MIRN MITS MIUV MIVR NINQ NIOT NITU NIVN OINS OIOV OIRQ PINU

MIMU MINR MIOP MIPN MIQS MISO MIVO NIMU NINR NIPV NIRQ OINR OIPN OISO OITT PIMU PIUR

MIMV MINU MIOT MIPS MIRQ MITO NIMU NIOS NIPR NISO NIUM OIRO OITM PIMS PIOQ PISN QIRN

MINM MIOM MIPM MIQN MISN MIUN NIOO NIQO NIRO NIUP OIMP OIUQ PIMQ PIQR PISR QIMS RIMT

MINN MIOO MIPP MIQQ MISS MIUU NIPP NIRR NISS NIVV OION PIMV PIPO PITS PIVU QIQO RIRP

MINO MIOP MIPR MIQT MITM MIVQ NIQM NISQ NITS OINN OIPQ PIOU PIRN PIVU QION QISU RIUR

NV=pb`qflk `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

NV NV NV

NUMM NVMM OMMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

NV NV NV

ONOM ONTR OOQM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

NV NV NV

OPSM ORMM OSRM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

NV NV NV

OUMM PMMM PNRM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

iÉ EããF

NV NV NV

PPRM PRRM PTRM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

NV NV NV

QMMM QORM QRMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

NV NV NV

QVTR RMMM SOTR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

NV NV NV

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

STMM VMMM NMMMM

G=_Éäí=ëéÉÉÇ=áë=ÖêÉ~íÉê=íÜ~å=PM=ãLë=íÜÉå=áë=åÉÅÉëë~êó=íç=ìëÉ=Çóå~ãáÅ~ääó=Ä~ä~åÅÉÇ=éìääÉóëK=^=êÉÇìÅíáçå=áå=ÄÉäí=äáÑÉ=Å~å=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇK=pìÖÖÉëíÉÇ=~=ëã~ääÉê=ëÉÅíáçåK

38

MJOFB.Y∆ _biq=`e^o^`qbofpqf`p ëÉÅíáçå

umw

um^

um_

um`

~=EããF

VIT

NOIT

NSIP

OO

ë=EããF ÉñíÉêå~ä=äÉåÖíÜ=J=éáíÅÜ=äÉåÖíÜ Z=DÉ=EããF

U

NM

NP

NU

NN

NS

ON

OT

ïÉáÖíÜ=EÖêLãF

TP

NOO

OMM

PRR

ãáåK=éìääÉó=Çá~ãK=EããF

RS

UM

NNO

NUM

ïçêâáåÖ=íÉãéÉê~íìêÉ

JPMø`=Ù=HVMø`

êÉäÉî~åí=ëí~åÇ~êÇë êÉäÉî~åí=~åíáëí~íáÅ= ëí~åÇ~êÇ ã~íÉêá~äë

afk=TTRP=fpl=QNUQ

38°

a

s fpl=NUNP `o=ÄäÉåÇ=J=éçäóÉëíÉê=ÅçêÇ

q^_ib=P=J=`loob`qflk=c^`qlo=`i ~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íóéÉ=~åÇ=äÉåÖíÜ=çÑ=íÜÉ=ÄÉäí umw

RNO

SPM

TNM

TPO

UMM

VMM

NMMM

NNOM

NORM

NQMM

NSMM

NUMM

OMMM

OOQM

ORMM

OUMM

PNRM

PRRM

MIUO

MIUP

MIUR

MIUS

MIUT

MIUV

MIVN

MIVP

MIVR

MIVU

NIMM

NIMO

NIMQ

NIMS

NIMU

NINM

NINP

NINR

MIUN

MIUO

MIUQ

MIUS

MIUU

MIVM

MIVO

MIVQ

MIVS

MIVU

NIMM

NIMO

NIMQ

NIMS

NIMU

MIUR

MIUT

MIUV

MIVN

MIVP

MIVQ

MIVS

MIVU

NIMN

NIMP

MIUR

MIUS

MIUU

MIVM

MIVN

MIVP

um^ um_ um`

q^_ib=R=J=fkpq^ii^qflk=^ka=q^hb=rm=^iilt^k`b v=EããF i=EããF

um^

STM

NR

NR

NM

STM Ù NMMM

NR

OM

NQ

NMMM Ù NORM

OM

OM

NU

NORM Ù NUMM

OM

OR

PM

NUMM Ù OOQM

OR

OR

PM

QM

OU

OOQM Ù PMMM

OR

PM

PR

QR

PS

PMMM Ù PRMM

PM

PM

QM

QR

QQ

RNO Ù

39

um_

um`

u=EããF

umw

OP

MJOFB.Y W.CFMUT

umw=pb`qflk bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

umw=RNO umw=RSO umw=RUT umw=SNO umw=SPM umw=SPT umw=SSO umw=STM umw=SUT umw=TNM umw=TOO

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

ROR RTR SMM SOR SQP SRM STR SUP TMM TOP TPR

umw=TPT umw=TRM umw=TSO umw=TUT umw=UMM umw=UNO umw=UPT umw=URM umw=USO umw=UTR umw=UUT

TRM TSP TTR UMM UNP UOR URM USP UTR UUU VMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

umw=VMM umw=VNO umw=VOR umw=VPT umw=VRM umw=VSO umw=VUT umw=NMMM umw=NMNO umw=NMPT umw=NMQT

VNP VOR VPU VRM VSP VTR NMMM NMNP NMOR NMRM NMSM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

umw=NMSM umw=NMSO umw=NMTT umw=NMUT umw=NNNO umw=NNOM umw=NNPT umw=NNSO umw=NNUM umw=NNUT umw=NOMO

NMTP NMTR NMVM NNMM NNOR NNPP NNRM NNTR NNVP NOMM NONR

iÉ EããF

umw=NONO umw=NOPT umw=NORM umw=NOSO umw=NOTM umw=NOUT umw=NPNO umw=NPOM umw=NPPT umw=NPSO umw=NPUT

NOOR NORM NOSP NOTR NOUP NPMM NPOR NPPP NPRM NPTR NQMM

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF=========================================== ãã omj

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM QRMM RMMM

RS

SM

SP

ST

TN

UM

VM

NMM

NNO

NOR

NPO

NQM

MINM MINV MIQN MIRR MISU MITQ MIVV NIMQ NINS NION NIRU NITU NIUO OIMR OIMV OIOS OIQS OISQ

MINO MIOO MIQU MISR MIUN MIUU NINU NIOR NIPV NIQR NIVN OINR OION OIQV OIRR OITS PIMM PIOP

MINP MIOQ MIRQ MITO MIVM MIVV NIPO NIQM NIRS NISQ OINR OIQP OIQV OIUO OIUU PINO PIQN PIST

MINQ MIOT MISN MIUO NIMP NINP NIRN NISM NITU NIUT OIQT OIUM OIUT PIOR PIPO PISN PIVQ QIOR

MINS MIPM MISU MIVO NINR NIOS NITM NIUM OIMN OINN OITV PINS PIOR PISU PITS QIMV QIQS QIUN

MINV MIPT MIUQ NINQ NIQP NIRT OINO OIOR OIRO OISQ PIRN PIVT QIMV QISP QITQ RINR RISO SIMS

MIOP MIQQ NIMO NIPV NITQ NIVN OIRV OITR PIMT PIOP QIOV QIUS RIMM RIST RITV SIOV SIUS TIPV

MIOT MIRO NIOM NISP OIMR OIOR PIMR PIOQ PISO PIUN RIMS RITP RIUV SIST SIUO TIPV UIMR UISQ

MIPO MISN NIQN NIVO OIQN OISR PIRV PIUO QIOT QIQV RIVT SITR SIVQ TIUQ UIMN UIST VIQN NMIMS

MIPT MITM NISQ OIOP OIUM PIMV QINU QIQR QIVT RIOO SIVP TIUO UIMQ VIMS VIOR VIVT NMITU NNIQSG

MIPV MITR NITS OIQM PIMN PIPO QIQV QITU RIPQ RISN TIQP UIPV UISO VISV VIUV NMISR NNIQTG NOINRG

MIQP MIUN NIVM OIRU PIOR PIRU QIUR RINS RITS SIMR UIMM VIMO VIOS NMIPV NMISM NNIPV NOIOPG

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

NQNP NQOR NQPP NQRM NQTR NRMM NRNP NROR NRPP NRRM NSMM

`çÇÉ

iÉ EããF

iÉ EããF

umw=NQMM umw=NQNO umw=NQOM umw=NQPT umw=NQSO umw=NQUT umw=NRMM umw=NRNO umw=NROM umw=NRPT umw=NRUT

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

umw=NSMM umw=NSNO umw=NSSO umw=NTMM umw=NTSO umw=NUMM umw=NVMM umw=OMMM umw=OMPM umw=ONOM umw=ONSM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

NSNP NSOR NSTR NTNP NTTR NUNP NVNP OMNP OMQP ONPP ONTP

umw=OOQM umw=OOUM umw=OPSM umw=OQNM umw=ORMM umw=ORQM umw=OSRM umw=OSVM umw=OUMM umw=OUQM umw=PMMM

OORP OOVP OPTP OQOP ORNP ORRP OSSP OTMP OUNP OURP PMNP

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

umw=PNRM umw=PNTM umw=PPRM umw=PRRM

PNSP PNUP PPSP PRSP

mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á omj

ãã á NIMMÙNIMN

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM QRMM RMMM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

NIMOÙNIMR NIMSÙNIOS NIOTÙNIRT çîÉê=NIRT MIMM MIMM MIMN MIMN MIMN MIMN MIMO MIMO MIMO MIMO MIMP MIMQ MIMQ MIMQ MIMQ MIMR MIMS MIMS

MIMN MIMO MIMQ MIMS MIMT MIMU MINN MINO MINQ MINQ MIOM MIOP MIOQ MIOU MIOV MIPO MIPS MIQM

MIMN MIMO MIMS MIMU MINM MINN MINS MINT MINV MION MIOV MIPP MIPQ MIQM MIQN MIQS MIRO MIRT

MIMN MIMP MIMT MINM MINO MINQ MINV MION MIOQ MIOR MIPR MIQM MIQO MIQV MIRM MIRR MISO MISV

G=_Éäí=ëéÉÉÇ=áë=ÖêÉ~íÉê=íÜ~å=PM=ãLë=íÜÉå=áë=åÉÅÉëë~êó=íç=ìëÉ=Çóå~ãáÅ~ääó=Ä~ä~åÅÉÇ=éìääÉóëK=^=êÉÇìÅíáçå=áå=ÄÉäí=äáÑÉ=Å~å=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇK=pìÖÖÉëíÉÇ=~=ëã~ääÉê=ëÉÅíáçåK

3:

MJOFB.Y∆ um^=pb`qflk bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

um^=SST um^=SUO um^=TPO um^=TRT um^=TUO um^=UMM um^=UMT um^=UPO um^=URM um^=URT um^=UUO um^=VMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

SUR TMM TRM TTR UMM UNU UOR URM USU UTR= VMM= VNU

um^=VMT um^=VPO um^=VRM um^=VRT um^=VSV um^=VUO um^=NMMM um^=NMMT um^=NMPO um^=NMRT um^=NMSM um^=NMUO

`çÇÉ

iÉ EããF

um^=NNMT um^=NNOM um^=NNPO um^=NNRM um^=NNRT um^=NNUM um^=NNUO um^=NOMT um^=NOPO um^=NORM um^=NORT um^=NOTO

VOR VRM VSU VTR VUT NMMM NMNU NMOR NMRM NMTR NMTU NNMM

NNOR NNPU NNRM NNSU NNTR NNVU NOMM NOOR NORM NOSU NOTR NOVM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

um^=NOUO um^=NPMT um^=NPOM um^=NPPO um^=NPRT um^=NPUO um^=NQMM um^=NQMT um^=NQOM um^=NQPO um^=NQRT um^=NQUO

NPMM NPOR NPPU NPRM NPTR NQMM NQNU NQOR NQPU NQRM NQTR NRMM

`çÇÉ

iÉ EããF

um^=NRMM um^=NRMT um^=NRPO um^=NRRT um^=NRUO um^=NSMM um^=NSMT um^=NSPO um^=NSRM um^=NSUO um^=NTMM um^=NTPO

NRNU NROR NRRM NRTR NSMM NSNU NSOR NSRM NSSU NTMM NTNU NTRM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

um^=NTRT um^=NTUO um^=NUMM um^=NUPO um^=NURM um^=NVMM um^=NVPO um^=NVRT um^=NVUO um^=OMMM um^=OMPO um^=OMRT

NTTR NUMM NUNU NURM NUSU NVNU NVRM NVTR OMMM OMNU OMRM OMTR

ãã

UM

UR

VM

VR

NMM

NMS

NNO

NOR

NQM

NSM

NUM

OMM

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM QRMM RMMM

MIOR MIQR NIMM NIPP NISR NIUM OIPT OIRN OITU OIVN PITT QION QIPO QIUO QIVO RIOU RISV SIMQ

MIOU MIRN NINR NIRP NIVM OIMU OITS OIVO PIOP PIPV QIQN QIVR RIMT RISU RIUM SIOQ SITP TINT

MIPN MIRU NIOV NITP OINR OIPR PINP PIPO PISV PIUT RIMR RIST RIUO SIRP SIST TINU TITS UIOU

MIPQ MISQ NIQQ NIVP OIQM OISP PIRN PITO QINQ QIPQ RISV SIPV SIRS TIPT TIRP UINN UITU VIPS

MIPT MITM NIRU OINP OISR OIVN PIUV QINP QIRV QIUO SIPO TINN TIPM UIOM UIPU VIMP VITT NMIQO

MIQN MITT NITS OIPT OIVR PIOQ QIPQ QISM RINO RIPU TIMT TIVS UINT VINV VIPU NMINN NMIVQ NNIST

MIQR MIUR NIVP OISM PIOR PIRT QITV RIMU RISS RIVQ TIUN UIUM VIMP NMINS NMIPT NNINU NOIMV NOIUT

MIRP NIMM OIPM PINN PIUV QIOU RITR SINM SIUM TINQ VIQM NMIRU NMIUT NOION NOIQS NPIQN NQIQS NRIPSG

MISP NINU OITP PISV QISP RIMU SIUQ TIOT UINM UIRN NNINV NOIRV NOIVO NQIQU NQITT NRIUS NTIMPG

MITR NIQO PIOV QIQS RISM SINR UIOU UIUM VIUM NMIOV NPIRN NRINS NRIRR NTIPR NTISUG NUIUVG

MIUT NISS PIUR RIOP SIRR TIOM VITM NMIPM NNIQT NOIMQ NRITQ NTISN NUIMQ OMIMOG OMIPTG

NIMM NIVM QIQM RIVU TIRM UIOQ NNIMV NNITU NPINN NPITR NTIUV NVIVPG OMIQMG

`çÇÉ

iÉ EããF

um^=OMUO um^=ONOM um^=ONSM um^=ONUO um^=OOQM um^=OOUO um^=OPMM um^=OPSM um^=OQPO um^=OQUO um^=ORMM um^=ORPO

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF=========================================== omj

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

ONMM ONPU ONTU OOMM OORU OPMM OPNU OPTU OQRM ORMM ORNU ORRM

um^=ORUO um^=OSMT um^=OSPO um^=OSRM um^=OSUO um^=OTPO um^=OTUO um^=OUMM um^=PMMM um^=PNRM um^=PPRM um^=PRRM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

OSMM OSOR OSRM OSSU OTMM OTRM OUMM OUNU PMNU PNSU PPSU PRSU

um^=PTRM um^=QMMM um^=QORM um^=QRMM

PTSU QMNU QOSU QRNU

mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á omj

ãã á NIMMÙNIMN

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM QRMM RMMM

NIMOÙNIMR NIMSÙNIOS NIOTÙNIRT çîÉê=NIRT

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

MIMM MIMN MIMN MIMO MIMP MIMP MIMQ MIMQ MIMR MIMR MIMT MIMU MIMU MINM MINM MINN MINP MINQ

MIMO MIMQ MIMV MINP MINS MINU MIOR MIOT MIPM MIPO MIQR MIRO MIRQ MISP MISQ MITO MIUN MIVM

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

MIMP MIMR MINP MINU MIOP MIOS MIPS MIPV MIQQ MIQS MISQ MITR MITT MIVM MIVP NIMP NINS NIOV

MIMP MIMS MINS MIOO MIOU MIPN MIQQ MIQT MIRP MIRS MITU MIVM MIVP NIMV NINO NIOQ NIQM NIRS

um_=pb`qflk bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

um_=NORM um_=NOSM um_=NPOM um_=NPQM um_=NQMM

NOTO NOUO NPQO NPSO NQOO

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

um_=NQNM um_=NRMM um_=NRNM um_=NRVM um_=NSMM

NQPO NROO NRPO NSNO NSOO

`çÇÉ

iÉ EããF

um_=NSRM um_=NSVM um_=NTMM um_=NUMM um_=NVMM

NSTO NTNO NTOO NUOO NVOO

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

um_=OMMM um_=OMOM um_=ONOM um_=ONRM um_=OOQM

OMOO OMQO ONQO ONTO OOSO

um_=OOUM um_=OPSM um_=OQNM um_=ORMM um_=ORPM

OPMO OPUO OQPO OROO ORRO

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF=========================================== ãã omj

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM QRMM RMMM

`çÇÉ

iÉ EããF

NNO

NNU

NOR

NPO

NQM

NSM

NUM

OMM

OOQ

ORM

OSR

OUM

MIRT NIMQ OIPO PINM PIUQ QINV RIRQ RIUS SIQU SITV UITP VITN VIVQ NNIMM NNINV NNIUU NOIRV NPINM

MISP NINS OISM PIQU QIPO QITP SIOT SISQ TIPR TITM VIVQ NNIMU NNIPR NOIRT NOITV NPISM NQIQP NRIMQG

MITM NIPM OIVP PIVP QIUV RIPR TINO TIRQ UIPS UITS NNIPQ NOISR NOIVS NQIPT NQISP NRIRT NSIRO NTIOOG

MITT NIQQ PIOR QIPU RIQR RIVT TIVS UIQP VIPS VIUN NOITP NQION NQIRR NSINQ NSIQP NTIQU NUIRQG NVIPNG

MIUR NISM PISP QIUU SIMV SIST UIVN VIQR NMIQV NNIMM NQIOV NRIVR NSIPQ NUINO NUIQR NVISN OMITTG

NIMS NIVV QIRR SINQ TISU UIQO NNIOU NNIVS NPIOV NPIVP NUINN OMINV OMISU OOIUS OPIORG OQISPG

NIOS OIPT RIQS TIPV VIOQ NMINR NPISM NQIQP NSIMP NSIUN ONITV OQIOP OQITV OTIOUG OTITNG

NIQS OITS SIPT UISP NMIUM NNIUR NRIUV NSIUR NUITO NVISO ORIPP OUIMSG OUISUG

NITM PIOO TIQQ NMIMV NOISQ NPIUU NUIRV NVITM ONIUS OOIVM OVIPT POIPSG

NIVR PITN UISM NNIST NQISN NSIMQ ONIQR OOITO ORINT OSIPQ PPIQUG

OINM PIVV VIOT NOIRT NRITQ NTIOT OPIMT OQIQO OTIMP OUIOT PRITOG

OIOR QIOT VIVP NPIQT NSIUR NUIQV OQISS OSINM OUIUR PMINS

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

um_=OSRM um_=OSUM um_=OUMM um_=OUQM um_=OVMM

OSTO OTMO OUOO OUSO OVOO

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

um_=OVVM um_=PMMM um_=PNRM um_=PNTM um_=PPQM

`çÇÉ

iÉ EããF

PMNO PMOO PNTO PNVO PPSO

um_=PPRM um_=PRRM um_=PTRM um_=PUMM um_=QMMM

PPTO PRTO PTTO PUOO QMOO

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

um_=QMSM um_=QORM um_=QRMM um_=QTRM um_=RMMM

QMUO QOTO QROO QTTO RMOO

mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á omj

ãã á NIMMÙNIMN

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM QRMM RMMM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

NIMOÙNIMR NIMSÙNIOS NIOTÙNIRT çîÉê=NIRT MIMN MIMN MIMP MIMQ MIMR MIMS MIMV MIMV MINM MINN MINR MINU MINU MION MIOO MIOQ MIOT MIPN

MIMQ MIMU MIOM MIOT MIPR MIPV MIRR MIRV MISS MITM MIVU NINP NINT NIPT NIQM NIRS NITS NIVR

MIMS MINN MIOU MIPV MIRM MIRS MITU MIUQ MIVR NIMN NIQM NISO NISU NIVS OIMO OIOQ OIRO OIUM

MIMT MINQ MIPQ MIQT MISN MISU MIVR NIMO NINR NIOO NISV NIVT OIMP OIPT OIQQ OITN PIMR PIPV

G=_Éäí=ëéÉÉÇ=áë=ÖêÉ~íÉê=íÜ~å=PM=ãLë=íÜÉå=áë=åÉÅÉëë~êó=íç=ìëÉ=Çóå~ãáÅ~ääó=Ä~ä~åÅÉÇ=éìääÉóëK=^=êÉÇìÅíáçå=áå=ÄÉäí=äáÑÉ=Å~å=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇK=pìÖÖÉëíÉÇ=~=ëã~ääÉê=ëÉÅíáçåK

41

MJOFB.Y W.CFMUT

um`=pb`qflk `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

um`=OMMM OMPM um`=ONOM ONRM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

um`=OOQM um`=OPSM

OOTM OPVM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

um`=ORMM um`=OSRM

ORPM OSUM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

um`=OUMM um`=PMMM

OUPM PMPM

iÉ EããF

um`=PNRM um`=PPRM

PNUM PPUM

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF=========================================== ãã omj

NMM OMM PMM QMM RMM SMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM OMMM ORMM OVMM PMMM PRMM

`çÇÉ

NUM

OMM

OOQ

ORM

OUM

PNR

PPR

QMM

RMM

RSM

SPM

TNM

NIQT OIUS QIOO RIRS SIUU UINU VIQS NNIVU NPIOO NTIVT NVINN ONIPO OOIPV OQIQR OVINO POIOU POIVU PRIUV

NITS PIQP RIMS SIST UIOR VIUO NNIPS NQIPV NRIUT ONIRS OOIVO ORIRQ OSIUN OVIOP PQISR PUINV PUIVS

OINM QINM SIMT UIMM VIVM NNITU NPISQ NTIOS NVIMP ORIUM OTIQM PMIQV PNIVT PQITU QMIVN QQITP

OIQT QIUQ TINR VIQP NNISU NPIVM NSIMU OMIPQ OOIQO PMIPM POINR PRISU PTIPS QMIRP QTIOM

OIVM RISU UIQM NNIMU NPITO NSIPO NUIUU OPIUR OSIOT PRIPR PTIQS QNIQQ QPIPO QSIUM

PIQM SISS VIUR NOIVV NSIMU NVINO OOINN OTIUV PMISU QNIMR QPIQN QTIUO QVIUR RPIRR

PISU TIOO NMISU NQIMU NTIQP OMITO OPIVQ PMINT PPINT QQIOM QSISV RNIOU RPIPT

QISM VIMO NPIPR NTISM ONITS ORIUP OVIUM PTIQM QNIMN RPIUS RSISO

SIMN NNITV NTIQP OOIVQ OUIPN PPIRN PUIRQ QTIVS ROIPM

SIUS NPIQP NVIUR OSINM POINS PUIMM QPIRV RPIVN RUIRT

TIUP NRIPR OOISS OVITQ PSIRT QPINM QVIOV SMIQR SRIPO

UIVR NTIRO ORIUP PPIUQ QNIRM QUITR RRIRN STIPO

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

um`=PRRM um`=PTRM

PRUM PTUM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

um`=QMMM um`=QORM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

iÉ EããF

QMPM QOUM

um`=QRMM um`=QTRM

QRPM QTUM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

um`=RMMM

RMPM

mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á omj

ãã á NIMMÙNIMN

NMM OMM PMM QMM RMM SMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM OMMM ORMM OVMM PMMM PRMM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

NIMOÙNIMR NIMSÙNIOS NIOTÙNIRT çîÉê=NIRT MIMN MIMO MIMP MIMQ MIMS MIMT MIMU MINM MINN MINR MINT MINV MIOM MIOO MIOU MIPO MIPP MIPV

MIMT MINQ MION MIOU MIPR MIQO MIQV MISQ MITN MIVV NIMS NIOM NIOT NIQN NITS OIMR OINO OIQT

MINM MIOM MIPM MIQN MIRN MISN MITN MIVN NIMN NIQO NIRO NITO NIUO OIMP OIRP OIVQ PIMQ PIRR

MINO MIOR MIPT MIQV MISN MITQ MIUS NINM NIOP NITO NIUQ OIMU OION OIQR PIMT PIRS PISU QIOV

42

LPNQBUUFY∆ _biq=`e^o^`qbofpqf`p ëÉÅíáçå

Ps

Rs

Us

~=EããF

V

NR

OR

ë=EããF éáíÅÜ=äÉåÖíÜ=J=áåíÉêå~ä=äÉåÖíÜ Z=Dá=EããF

U

NP

OP

PN

RQ

NMP

OM

OT

QN

ÉñíÉêå~ä=äÉåÖíÜ=J=éáíÅÜ=äÉåÖíÜ Z=DÉ=EããF ïÉáÖíÜ=EÖêLãF

VM

ONM

SOM

ãáåK=éìääÉó=Çá~ãK=EããF

RM

NTM

PNR

ïçêâáåÖ=íÉãéÉê~íìêÉ

JPMø`=Ù=HUMø`

êÉäÉî~åí=ëí~åÇ~êÇë êÉäÉî~åí=~åíáëí~íáÅ= ëí~åÇ~êÇ ã~íÉêá~äë

oj^Ljqm^=fmOO=J=^p^b=p=ONNJQ fpl=NUNP `o=ÄäÉåÇ=J=éçäóÉëíÉê=ÅçêÇ=J=ÅçííçåLéçäóÉëíÉê=Ñ~ÄêáÅ

q^_ib=P=J=`loob`qflk=c^`qlo=`i ~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íóéÉ=~åÇ=äÉåÖíÜ=çÑ=íÜÉ=ÄÉäí Ps

SPR

URM

NMUM

NOMR

NOTM

NTMM

OMPM

OQNR

OSVM

PNTR

PRRR

MIUP

MIUU

MIVP

MIVR

MIVS

NIMN

NIMQ

NIMU

NINM

NINP

NINR

MIUR

MIVM

MIVP

MIVS

MIVT

NIMM

MIUU

MIVM

Rs Us

PUNM

QRTM

RSVM

UMMM

URMM

VMMM NMUMM NOMSM NOTMM

NIMO

NIMP

NIMS

NIMV

NINR

NINS

NINT

MIVO

MIVP

MIVR

MIVU

NIMP

NIMQ

NIMR

q^_ib=R=J=fkpq^ii^qflk=^ka=q^hb=rm=^iilt^k`b i=EããF

v=EããF Ps

SPR Ù NNQR

NR

NOMR Ù PRRR

OM

Rs

Us

u=EããF OR

OR

QM

PUNM Ù RMUM

OR

QR

SR

RPUR Ù SPRM

PR

QR

NMR

STPM Ù VMMM

PR

RM

NMR

RM

NQM

VRMM Ù NOTMM

43

RR

NIMU

NIMV

NINM

LPNQBUUFY W.CFMUT

Ps=pb`qflk `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Ps=ORM Ps=OSR Ps=OUM Ps=PMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

SPR STR TNM TSM

Ps=PNR Ps=PPR Ps=PRR Ps=PTR

UMM URM VMM VRR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

Ps=QMM Ps=QOR Ps=QRM Ps=QTR=

NMNR NMUM NNQR NOMR

`çÇÉ

iÉ EããF

Ps=RMM Ps=RPM Ps=RSM Ps=SMM

NOTM NPQR NQOM NROR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

Ps=SPM Ps=STM Ps=TNM Ps=TRM

NSMM NTMM NUMR NVMR

`çÇÉ

iÉ EããF

Ps=UMM Ps=URM Ps=VMM Ps=VRM

OMPM ONSM OOUR OQNR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Ps=NMMM Ps=NMSM Ps=NNOM Ps=NNUM

ORQM OSVM OUQR OVVR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Ps=NORM Ps=NPOM Ps=NQMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

PNTR PPRR PRRR

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF===========================================mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á ãã omj

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PQMM PSMM QMMM RMMM SMMM

SP

TN

UM

VM

NMM

NNO

NOR

NQM

NRM

NSM

NTM

NUM

MINM MINU MIPV MIRN MISO MIST MIUT MIVN NIMM NIMQ NIPN NIQQ NIQT NIRU NISP NITO NIUU NIVQ

MINP MIOQ MIRO MISV MIUR MIVO NION NIOU NIQN NIQT NIUU OIMV OINQ OIPO OIQN OIRT OIUT PIMP

MINS MIPM MIST MIUV NINM NIOM NIRV NISU NIUS NIVR OIRO OIUN OIUU PINQ PIOS PIQV PIVP QINU

MIOM MIPT MIUP NINN NIPU NIRN OIMN OINP OIPS OIQT PION PIRV PISU QIMO QINU QIQT RIMQ RIPR

MIOQ MIQQ MIVV NIPQ NISS NIUO OIQO OIRT OIUR OIVV PIUV QIPR QIQS QIUT RIMS RIQN SIMT SIPVG

MIOU MIRO NINV NISM NIVV OINU OIVO PIMV PIQP PISM QISU RIOP RIPS RIUR SIMT SIQT TINV

MIPP MISN NIPV NIUU OIPR OIRT PIQQ PISR QIMR QIOR RIRO SINS SIPN SIUS TINN TIRR UIOSG

MIPU MITN NISP OIOM OITR PIMO QIMP QIOU QITR QIVU SIQR TINT TIPQ TIVR UIOO UIST

MIQN MITU NITV OIQO PIMO PIPN QIQP QISV RION RIQS TIMR TIUO UIMM UISP UIVM VIPRG

MIQR MIUR NIVQ OISP PIOU PISM QIUN RINM RISS RIVP TISP UIQQ UISP VIOT VIRQ VIVTG

MIQU MIVN OINM OIUQ PIRR PIUV RINV RIRM SINM SIPV UINV VIMQ VIOO VIUT NMINPG

MIRO MIVU OIOR PIMR PIUN QINT RIRT RIVM SIRQ SIUQ UITQ VISM VITV NMIQPG NMISUG

omj

ãã á NIMMÙNIMN

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PQMM PSMM QMMM RMMM SMMM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

NIMOÙNIMR NIMSÙNINN NINOÙNINU NINVÙNIOS NIOTÙNIPU NIPVÙNIRT NIRUÙNIVQ NIVRÙPIPU çîÉê=PIPV MIMM MIMM MIMN MIMN MIMN MIMN MIMO MIMO MIMO MIMP MIMQ MIMQ MIMQ MIMR MIMR MIMS MIMT MIMU

MIMM MIMN MIMO MIMP MIMP MIMQ MIMR MIMS MIMT MIMT MINM MINN MINO MINP MINQ MINR MINV MIOP

MIMN MIMN MIMP MIMR MIMS MIMT MIMV MINM MINN MINO MINT MINV MIOM MIOP MIOQ MIOT MIPP MIQM

MIMN MIMO MIMR MIMS MIMU MIMV MINP MINQ MINR MINS MIOP MIOS MIOT MIPN MIPP MIPS MIQS MIRR

MIMN MIMO MIMS MIMU MINM MINN MINR MINT MINV MIOM MIOU MIPO MIPP MIPU MIQM MIQQ MIRR MISS

MIMN MIMP MIMS MIMV MINO MINP MINU MINV MIOO MIOP MIPO MIPT MIPV MIQQ MIQT MIRO MISR MITU

MIMN MIMP MIMT MINM MINP MINR MIOM MIOO MIOR MIOS MIPS MIQO MIQQ MIQV MIRO MIRU MITP MIUT

MIMO MIMP MIMU MINN MINQ MINS MIOO MIOQ MIOT MIOV MIQM MIQS MIQU MIRQ MIRT MISP MITV MIVR

MIMO MIMP MIMU MINO MINR MINT MIOP MIOR MIOV MIPM MIQO MIQV MIRM MIRT MISM MIST MIUQ NIMN

G=_Éäí=ëéÉÉÇ=áë=ÖêÉ~íÉê=íÜ~å=PM=ãLë=íÜÉå=áë=åÉÅÉëë~êó=íç=ìëÉ=Çóå~ãáÅ~ääó=Ä~ä~åÅÉÇ=éìääÉóëK=^=êÉÇìÅíáçå=áå=ÄÉäí=äáÑÉ=Å~å=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇK=pìÖÖÉëíÉÇ=~=ëã~ääÉê=ëÉÅíáçåK

44

LPNQBUUFY∆ Rs=pb`qflk `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Rs=RMM Rs=RPM Rs=RSM Rs=SMM

NOTM NPQR NQOM NROR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

Rs=SPM Rs=STM Rs=TNM Rs=TRM

NSMM NTMM NUMM NVMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

Rs=UMM Rs=URM Rs=VMM Rs=VRM

OMPM ONSM OOVM OQNM

`çÇÉ

iÉ EããF

Rs=NMMM Rs=NMSM Rs=NNOM Rs=NNUM

ORQM OSVM OUQM PMMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

Rs=NORM Rs=NPOM Rs=NQMM Rs=NRMM

PNUM PPRM PRRM PUNM

`çÇÉ

iÉ EããF

Rs=NSMM Rs=NTMM Rs=NUMM Rs=NVMM

QMSM QPOM QRTM QUPM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Rs=OMMM Rs=ONOM Rs=OOQM Rs=OPSM

RMUM RPUM RSVM SMMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

Rs=ORMM Rs=OSRM Rs=OUMM Rs=PMMM

SPRM STPM TNMM TSOM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

iÉ EããF

Rs=PNRM Rs=PPRM Rs=PRRM

UMMM URMM VMMM

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF===========================================mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á ãã omj

NQM

NRM

NSM

NTM

NUM

OMM

OOQ

ORM

OUM

PNR

PRR

QMM

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM OMMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM QSMM

MISS NIOM OISM PIQP QINV QIRS RIUU SINV SITR TIMO TIRN UIRN VIMR VINR VIQM VIQM VION UIPPG

MITR NIPU PIMO QIMM QIVO RIPR SIVR TIPN UIMM UIPO UIVO NMINQ NMIUO NMIVQ NNIOT NNIOT NNIMSG

MIUR NIRS PIQR QIRU RISQ SINQ UIMM UIQP VIOP VISM NMIPM NNITP NOIRO NOISS NPIMO NPIMO NOITRG

MIVQ NITQ PIUT RINR SIPR SIVP VIMQ VIRP NMIQQ NMIUS NNISS NPIOT NQINQ NQIPM NQISRG NQISQG

NIMQ NIVO QIOV RITO TIMS TITN NMIMT NMISN NNISP NOINM NOIVU NQITS NRISV NRIUR NSINSG NSINOG

NIOO OIOU RINO SIUR UIQT VIOQ NOIMV NOITP NPIVR NQIRN NRIRR NTIRU NUIRRG NUISVG

NIQR OITM SINN UINU NMINP NNIMR NQIQQ NRIOM NSISO NTIOT NUIQS OMISR ONIROG

NISV PINS TINS VISN NNIUV NOIVU NSIVM NTITT NVIPU OMINM ONIPV OPIRUG

NIVS PISU UIPT NNIOP NPIUU NRINQ NVISO OMISM OOIPS OPINP OQIQT

OIOU QIOV VITS NPIMU NSINR NTIRV OOISO OPISU ORIRQ OSIPP OTISMG

OISQ QIVT NNIPP NRINS NUISS OMIOV ORIUN OSIVO OUITTG OVIQVG

PIMQ RITQ NPIMS NTIQP ONIPU OPINU OVIMR PMINQG

omj

ãã á NIMMÙNIMN

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM OMMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM QSMM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

NIMOÙNIMR NIMSÙNINN NINOÙNINU NINVÙNIOS NIOTÙNIPU NIPVÙNIRT NIRUÙNIVQ NIVRÙPIPU çîÉê=PIPV MIMN MIMN MIMQ MIMR MIMT MIMT MINM MINN MINO MINP MINR MINU MION MIOO MIOR MIOS MIOV MIPP

MIMO MIMQ MINM MINQ MINU MIOM MIOU MIPM MIPQ MIPS MIQM MIQV MIRT MIRV MISV MITN MITV MIVN

MIMP MIMT MINT MIOQ MIPN MIPQ MIQU MIRO MIRV MISO MISV MIUS NIMM NIMP NION NIOQ NIPU NIRV

MIMR MIMV MIOP MIPP MIQO MIQT MISS MITM MIUM MIUQ MIVQ NINT NIPS NIQN NISQ NISV NIUU OINS

MIMS MINN MIOU MIQM MIRN MIRT MIUM MIUR MIVT NIMO NINQ NIQO NISR NITN NIVV OIMR OIOT OISO

MIMT MINP MIPP MIQT MISM MIST MIVP NIMM NINP NIOM NIPP NISS NIVP OIMM OIPP OIQM OISS PIMS

MIMT MINR MIPT MIRO MIST MITR NIMR NINO NIOT NIPR NIRM NIUT OINT OIOR OISO OITM PIMM PIQR

MIMU MINS MIQN MIRT MITP MIUO NINQ NIOO NIPV NIQT NISP OIMQ OIPT OIQR OIUS OIVQ PIOT PITS

MIMV MINT MIQP MISN MITU MIUS NION NIPM NIQT NIRS NITP OINS OIRN OIRV PIMP PINN PIQS PIVU

G=_Éäí=ëéÉÉÇ=áë=ÖêÉ~íÉê=íÜ~å=PM=ãLë=íÜÉå=áë=åÉÅÉëë~êó=íç=ìëÉ=Çóå~ãáÅ~ääó=Ä~ä~åÅÉÇ=éìääÉóëK=^=êÉÇìÅíáçå=áå=ÄÉäí=äáÑÉ=Å~å=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇK=pìÖÖÉëíÉÇ=~=ëã~ääÉê=ëÉÅíáçåK

45

LPNQBUUFY W.CFMUT

Us=pb`qflk bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

Us=NMMM Us=NMSM Us=NNOM Us=NNUM

ORQM OSVM OUQM PMMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

Us=NORM Us=NPOM Us=NQMM Us=NRMM

PNUM PPRM PRRM PUNM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

Us=NSMM Us=NTMM Us=NUMM Us=NVMM

QMSM QPOM QRTM QUPM

`çÇÉ

iÉ EããF

Us=OMMM Us=ONOM Us=OOQM Us=OPSM

RMUM RPUM RSVM SMMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

Us=ORMM Us=OSRM Us=OUMM Us=PMMM

SPRM STPM TNMM TSOM

`çÇÉ

iÉ EããF

Us=PNRM Us=PPRM Us=PRRM Us=PTRM

UMMM URMM VMMM VRMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Us=QMMM Us=QORM Us=QRMM Us=QTRM

NMNSM NMUMM NNQPM NOMSM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Us=RMMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

NOTMM

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF===========================================mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á ãã omj

RM NMM NRM OMM PMM QMM RMM SMM TRM VMM NMMM NOMM NQMM NRMM NTMM NUMM NVMM OMMM

PNR

PPR

PRR

PTR

QMM

QOR

QTR

RPM

SMM

STM

TRM

UMM

OIPS QIPR SION TIVT NNIOU NQIPT NTIOU OMIMN OPITT OTINR OVINT POISN PRIOM PSINR PTIOV PTIQR PTIPQG PSIVPG

OISO QIUS SIVR UIVP NOISU NSINV NVIQV OOIRV OSIUU PMITN PPIMM PSIUV PVITT QMIUM QNIVT QOIMTG QNIUQG

OIUV RIPS TISU VIUV NQIMT NTIVV ONISU ORINR OVIVQ PQION PSITR QNIMP QQINQ QRIOO QSIPOG QSIPNG

PINR RIUT UIQO NMIUR NRIQS NVITV OPIUS OTISV POIVT PTISR QMIQP QRIMR QUIPN QVIPV RMIPOG

PIQU SIQV VIPP NOIMQ NTINU OOIMN OSIRS PMIUO PSISV QNIUS QQIUV QVIUT RPIOP RQIOQG

PIUM TINO NMIOQ NPIOO NUIUV OQIOO OVIOP PPIVO QMIPQ QRIVS QVIOO RQIQT RTIUMG RUISUG

QIQR UIPS NOIMQ NRIRU OOIOV OUIRU PQIQU PVIVV QTIQQ RPIUP RTIQQ SOIVP SRIUPG

RINS VITN NQIMN NUINQ ORIVT PPIPM QMINQ QSIQT RQIVM SNIVQ SRITS TNIMRG

SIMS NNIQO NSIQV ONIPS PMIRV PVINU QTINQ RQIQM SPIUS TNIPS TRINQG

SIVR NPINN NUIVR OQIRR PRINP QQIVP RPIVM SNIVT TOINR TVISVG

TIVS NRIMP ONITP OUINR QMIOP RNIPO SNIPP TMINP UMITQ

UIRU NSIOO OPIQR PMIPT QPIPS RRION SRITV TQIVR URIRVG

omj

ãã á NIMMÙNIMN

RM NMM NRM OMM PMM QMM RMM SMM TRM VMM NMMM NOMM NQMM NRMM NTMM NUMM NVMM OMMM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

NIMOÙNIMR NIMSÙNIOS NINOÙNINU NINVÙNIOS NIRUÙNIPU NIPVÙNIRT NIRUÙNIVQ NIVRÙPIPU çîÉê=PIPV MKMM MIMO MKMM MIMQ MKMM MIMS MKMM MIMU MKMM MINO MKMM MINS MKMM MIOM MKMM MIOQ MKMM MIPM MKMM MIPS MKMM MIQM MKMM MIQU MKMM MIRS MKMM MISM MKMM MISU MKMM MITO MKMM MITS MKMM MITV

MIMR MINN MINS MIOO MIPO MIQP MIRQ MISR MIUN MIVT NIMU NIPM NIRO NISO NIUQ NIVR OIMS OINT

MIMV MINV MIOU MIPU MIRT MITS MIVQ NINP NIQO NITM NIUV OIOT OISQ OIUP PION PIQM PIRV PITU

MINP MIOS MIPV MIRO MITT NIMP NIOV NIRR NIVP OIPO OIRU PIMV PISN PIUT QIPU QISQ QIVM RINR

MINS MIPN MIQT MISO MIVQ NIOR NIRS NIUT OIPQ OIUN PINO PITR QIPT QISU RIPN RISO RIVP SIOQ

MINU MIPT MIRR MITP NINM NIQS NIUP OINV OITQ PIOV PISS QIPV RINO RIQV SIOO SIRU SIVR TIPO

MION MIQN MISO MIUO NIOQ NISR OIMS OIQT PIMV PITN QINO QIVQ RITT SINU TIMM TIQN TIUP UIOQ

MIOO MIQR MIST MIVM NIPR NITV OIOQ OISV PIPS QIMQ QIQV RIPU SIOU SITP TISO UIMT UIRO UIVT

MIOQ MIQT MITN MIVR NIQO NIVM OIPT OIUR PIRS QIOT QITR RITM SISR TINO UIMT UIRR VIMO VIRM

G=_Éäí=ëéÉÉÇ=áë=ÖêÉ~íÉê=íÜ~å=PM=ãLë=íÜÉå=áë=åÉÅÉëë~êó=íç=ìëÉ=Çóå~ãáÅ~ääó=Ä~ä~åÅÉÇ=éìääÉóëK=^=êÉÇìÅíáçå=áå=ÄÉäí=äáÑÉ=Å~å=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇK=pìÖÖÉëíÉÇ=~=ëã~ääÉê=ëÉÅíáçåK

46

QPXFS!XFEHF∆ _biq=`e^o^`qbofpqf`p ëÉÅíáçå

Psu

Rsu

Usu

~=EããF

V

NR

OR

ë=EããF ÉñíÉêå~ä=äÉåÖíÜ=J=éáíÅÜ=äÉåÖíÜ Z=DÉ=EããF

U

NP

OP

R

V

NR

ïÉáÖíÜ=EÖêLãF

VM

ONM

SOM

ãáåK=éìääÉó=Çá~ãK=EããF

RM

NTM

PNR

ïçêâáåÖ=íÉãéÉê~íìêÉ

JPMø`=Ù=HVMø`

êÉäÉî~åí=ëí~åÇ~êÇë

oj^Ljmq^=fmOO

ã~íÉêá~äë

`o=ÄäÉåÇ=J=éçäóÉëíÉê=ÅçêÇ

38° a

s

q^_ib=P=J=`loob`qflk=c^`qlo=`i ~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íóéÉ=~åÇ=äÉåÖíÜ=çÑ=íÜÉ=ÄÉäí Psu

SPM

URM

NNRM

NROR

OMPM

ORQM

PUNM

MIUP

MIUU

MIVQ

MIVV

NIMQ

NIMV

NINT

MIUP

MIUT

MIVP

MIVT

NIMP

NIMU

MIUT

MIVP

MIVT

Rsu Usu

q^_ib=R=J=fkpq^ii^qflk=^ka=q^hb=rm=^iilt^k`b i=EããF

v=EããF Psu

SPR Ù NNQR

NR

NOMR Ù PRRR

OM

Rsu

Usu

u=EããF OR

OR

QM

RR

PUNM Ù RMUM

OR

QR

SR

RPUR Ù SPRM

PR

QR

NMR

STPM Ù VMMM

PR

RM

NMR

RM

NQM

VRMM Ù NOTMM

47

RMUM

QPXFS!XFEHF W.CFMUT

Psu=pb`qflk bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

Psu=ORM Psu=OSR Psu=OUM Psu=PMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

SPM STM TNM TSM

Psu=PNR Psu=PPR Psu=PRR Psu=PTR

UMM URM VMM VRM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

Psu=QMM Psu=QOR Psu=QRM Psu=QTR

NMNR NMUM NNQR NOMR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

Psu=RMM Psu=RPM Psu=RSM Psu=SMM

NOTM NPQR NQOM NROR

iÉ EããF

Psu=SPM Psu=STM Psu=TNM Psu=TRM

NSMM NTMM NUMM NVMM

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF=========================================== ãã omj

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM QRMM RMMM

RS

SM

SP

ST

TN

UM

VM

NMM

NNO

NOR

NPO

NQM

MINM MINV MIQN MIRR MISU MITQ MIVV NIMQ NINS NION NIRU NITU NIUO OIMR OIMV OIOS OIQS OISQ

MINO MIOO MIQU MISR MIUN MIUU NINU NIOR NIPV NIQR NIVN OINR OION OIQV OIRR OITS PIMM PIOP

MINP MIOQ MIRQ MITO MIVM MIVV NIPO NIQM NIRS NISQ OINR OIQP OIQV OIUO OIUU PINO PIQN PIST

MINQ MIOT MISN MIUO NIMP NINP NIRN NISM NITU NIUT OIQT OIUM OIUT PIOR PIPO PISN PIVQ QIOR

MINS MIPM MISU MIVO NINR NIOS NITM NIUM OIMN OINN OITV PINS PIOR PISU PITS QIMV QIQS QIUN

MINV MIPT MIUQ NINQ NIQP NIRT OINO OIOR OIRO OISQ PIRN PIVT QIMV QISP QITQ RINR RISO SIMS

MIOP MIQQ NIMO NIPV NITQ NIVN OIRV OITR PIMT PIOP QIOV QIUS RIMM RIST RITV SIOV SIUS TIPV

MIOT MIRO NIOM NISP OIMR OIOR PIMR PIOQ PISO PIUN RIMS RITP RIUV SIST SIUO TIPV UIMR UISQ

MIPO MISN NIQN NIVO OIQN OISR PIRV PIUO QIOT QIQV RIVT SITR SIVQ TIUQ UIMN UIST VIQN NMIMS

MIPT MITM NISQ OIOP OIUM PIMV QINU QIQR QIVT RIOO SIVP TIUO UIMQ VIMS VIOR VIVT NMITU NNIQSG

MIPV MITR NITS OIQM PIMN PIPO QIQV QITU RIPQ RISN TIQP UIPV UISO VISV VIUV NMISR NNIQTG NOINRG

MIQP MIUN NIVM OIRU PIOR PIRU QIUR RINS RITS SIMR UIMM VIMO VIOS NMIPV NMISM NNIPV NOIOPG

eáÖÜ=ëíêÉåÖíÜ=ÅçêÇë `~êêó=ÜáÖÜ=éçïÉê= äç~Çë=ïáíÜ=ãáåáãìã=ëíêÉíÅÜK _ÉííÉê=ÄÉäí=ëí~ÄáäáíóK= cÉïÉê=í~âÉJìé=~ÇàìëíãÉåíëK c~ÄêáÅ=ä~ãáå~íÉë içÅ~íÉÇ=áå=íÜÉ=éçïÉê=òçåÉÒ= íç=ã~ñáãáòÉ=ÄÉåÉÑáíëK= mêçîáÇÉ=ÅçåíêçääÉÇ=êÉëéçåëÉ= íç=ëÜçÅâ=äç~ÇëK

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Psu=UMM Psu=URM Psu=VMM Psu=VRM

OMPM ONSM OOVM OQNM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

Psu=NMMM Psu=NMSM Psu=NNOM Psu=NNUM

`çÇÉ

iÉ EããF

iÉ EããF

ORQM OSVM OUQM PMMM

Psu=NORM Psu=NPOM Psu=NQMM Psu=NRMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

PNUM PPRM PRRM PUNM

mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á omj

ãã á NIMMÙNIMN

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM QRMM RMMM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

NIMOÙNIMR NIMSÙNIOS NIOTÙNIRT çîÉê=NIRT MIMM MIMM MIMN MIMN MIMN MIMN MIMO MIMO MIMO MIMO MIMP MIMQ MIMQ MIMQ MIMQ MIMR MIMS MIMS

MIMN MIMO MIMQ MIMS MIMT MIMU MINN MINO MINQ MINQ MIOM MIOP MIOQ MIOU MIOV MIPO MIPS MIQM

MIMN MIMO MIMS MIMU MINM MINN MINS MINT MINV MION MIOV MIPP MIPQ MIQM MIQN MIQS MIRO MIRT

MIMN MIMP MIMT MINM MINO MINQ MINV MION MIOQ MIOR MIPR MIQM MIQO MIQV MIRM MIRR MISO MISV

mêÉÅáëáçå=ãçäÇÉÇ=ÅçÖë fãéêçîÉ=ÄÉäí=ÑäÉñáÄáäáíó ~åÇ=êÉÇìÅÉ=ÄÉåÇáåÖ ëíêÉëëK= eÉäé=Çáëëáé~íáåÖ=ÜÉ~í= ~ëëìêáåÖ=äçåÖÉê=äáÑÉK

o~ï=ÉÇÖÉ=ëáÇÉï~ääë dêÉ~íÉê=Åçåí~Åí=ïáíÜ=íÜÉ=éìääÉó= ëìêÑ~ÅÉ=éêçÇìÅÉë=~=ëãççíÜÉê=êìååáåÖ ÄÉäíK=hÉÉé=~=íáÖÜíÉê=Öêáé=íç=êÉÇìÅÉ ëäáéé~ÖÉI=áãéêçîÉ=éÉêÑçêã~åÅÉ= ~åÇ=ÉÑÑáÅáÉåÅóK

G=_Éäí=ëéÉÉÇ=áë=ÖêÉ~íÉê=íÜ~å=PM=ãLë=íÜÉå=áë=åÉÅÉëë~êó=íç=ìëÉ=Çóå~ãáÅ~ääó=Ä~ä~åÅÉÇ=éìääÉóëK=^=êÉÇìÅíáçå=áå=ÄÉäí=äáÑÉ=Å~å=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇK=pìÖÖÉëíÉÇ=~=ëã~ääÉê=ëÉÅíáçåK

48

QPXFS!XFEHF∆ Rsu=pb`qflk bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

Rsu=QRM Rsu=QTM Rsu=QVM Rsu=RMM Rsu=RNM Rsu=RPM

NNRM NNVM NORM NOTM NOVM NPQR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

Rsu=RQM Rsu=RRM Rsu=RSM Rsu=RTM Rsu=RUM Rsu=RVM

NPTM NQMM NQOM NQRM NQTM NRMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

Rsu=SMM Rsu=SNM Rsu=SPM Rsu=SRM Rsu=SSM Rsu=STM

NROR NRRM NSMM NSRM NSUM NTMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

Rsu=SUM Rsu=SVM Rsu=TNM Rsu=TPM Rsu=TQM Rsu=TRM

NTPM NTRM NUMM NURM NUUM NVMM

iÉ EããF

Rsu=TUM Rsu=UMM Rsu=UNM Rsu=UPM Rsu=UQM Rsu=URM

NVUM OMPM OMSM ONNM ONPM ONSM

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF=========================================== ãã omj

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM QRMM RMMM

NNO

NNU

NOR

NPO

NQM

NSM

NUM

OMM

OOQ

ORM

OSR

OUM

MIRT NIMQ OIPO PINM PIUQ QINV RIRQ RIUS SIQU SITV UITP VITN VIVQ NNIMM NNINV NNIUU NOIRV NPINM

MISP NINS OISM PIQU QIPO QITP SIOT SISQ TIPR TITM VIVQ NNIMU NNIPR NOIRT NOITV NPISM NQIQP NRIMQG

MITM NIPM OIVP PIVP QIUV RIPR TINO TIRQ UIPS UITS NNIPQ NOISR NOIVS NQIPT NQISP NRIRT NSIRO NTIOOG

MITT NIQQ PIOR QIPU RIQR RIVT TIVS UIQP VIPS VIUN NOITP NQION NQIRR NSINQ NSIQP NTIQU NUIRQG NVIPNG

MIUR NISM PISP QIUU SIMV SIST UIVN VIQR NMIQV NNIMM NQIOV NRIVR NSIPQ NUINO NUIQR NVISN OMITTG

NIMS NIVV QIRR SINQ TISU UIQO NNIOU NNIVS NPIOV NPIVP NUINN OMINV OMISU OOIUS OPIORG OQISPG

NIOS OIPT RIQS TIPV VIOQ NMINR NPISM NQIQP NSIMP NSIUN ONITV OQIOP OQITV OTIOUG OTITNG

NIQS OITS SIPT UISP NMIUM NNIUR NRIUV NSIUR NUITO NVISO ORIPP OUIMSG OUISUG

NITM PIOO TIQQ NMIMV NOISQ NPIUU NUIRV NVITM ONIUS OOIVM OVIPT POIPSG

NIVR PITN UISM NNIST NQISN NSIMQ ONIQR OOITO ORINT OSIPQ PPIQUG

OINM PIVV VIOT NOIRT NRITQ NTIOT OPIMT OQIQO OTIMP OUIOT PRITOG

OIOR QIOT VIVP NPIQT NSIUR NUIQV OQISS OSINM OUIUR PMINS

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Rsu=USM Rsu=UUM Rsu=VMM Rsu=VPM Rsu=VRM Rsu=VSM

ONUM OOQM OOVM OPSM OQNM OQQM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Rsu=NMMM Rsu=NMPM Rsu=NMSM Rsu=NMUM Rsu=NNOM Rsu=NNRM

`çÇÉ

iÉ EããF

ORQM OSOM OSVM OTQM OUQM OVOM

Rsu=NNSM Rsu=NNUM Rsu=NOPM Rsu=NORM Rsu=NPOM Rsu=NQMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

OVRM PMMM PNPM PNUM PPRM PRRM

Rsu=NRMM Rsu=NSMM Rsu=NTMM Rsu=NUMM Rsu=NVMM Rsu=OMMM

PUNM QMSM QPOM QRTM QUPM RMUM

mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á omj

ãã á NIMMÙNIMN

NMM OMM RMM TMM VMM NMMM NQMM NRMM NTMM NUMM ORMM OVMM PMMM PRMM PSMM QMMM QRMM RMMM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

NIMOÙNIMR NIMSÙNIOS NIOTÙNIRT çîÉê=NIRT MIMN MIMN MIMP MIMQ MIMR MIMS MIMV MIMV MINM MINN MINR MINU MINU MION MIOO MIOQ MIOT MIPN

MIMQ MIMU MIOM MIOT MIPR MIPV MIRR MIRV MISS MITM MIVU NINP NINT NIPT NIQM NIRS NITS NIVR

MIMS MINN MIOU MIPV MIRM MIRS MITU MIUQ MIVR NIMN NIQM NISO NISU NIVS OIMO OIOQ OIRO OIUM

MIMT MINQ MIPQ MIQT MISN MISU MIVR NIMO NINR NIOO NISV NIVT OIMP OIPT OIQQ OITN PIMR PIPV

G=_Éäí=ëéÉÉÇ=áë=ÖêÉ~íÉê=íÜ~å=PM=ãLë=íÜÉå=áë=åÉÅÉëë~êó=íç=ìëÉ=Çóå~ãáÅ~ääó=Ä~ä~åÅÉÇ=éìääÉóëK=^=êÉÇìÅíáçå=áå=ÄÉäí=äáÑÉ=Å~å=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇK=pìÖÖÉëíÉÇ=~=ëã~ääÉê=ëÉÅíáçåK

49

QPXFS!XFEHF W.CFMUT

Usu=pb`qflk `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Usu=NMMM ORQM Usu=NMSM OSVM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ

`çÇÉ

iÉ EããF

Usu=NNOM OUQM Usu=NNUM PMMM

iÉ EããF

Usu=NORM PNUM Usu=NPOM PPRM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Usu=NQMM PRRM Usu=NRMM PUNM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

Usu=NSMM QMSM Usu=NTMM QPOM

q^_ib=Q=J=mÄ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ç=EããF=========================================== ãã omj

RM NMM NRM OMM PMM QMM RMM SMM TRM VMM NMMM NOMM NQMM NRMM NTMM NUMM NVMM OMMM

PNR

PPR

PRR

PTR

QMM

QOR

QTR

RPM

SMM

STM

TRM

UMM

OIQU QISN SISQ UISN NOIP NRIUN NVINU OOIQN OTIN PNIQV PQIQO PUIUN QOIOQ QQIN QSIOQ QTINV QTIU QUIMN

OITR RINR TIQQ VISQ NPIUO NTIUN ONISP ORIP PMISQ PRISO PUIVQ QPIV QTITO QVITU ROIMQ RPIMN RPIRS

PIMP RISU UIOO NMISU NRIPQ NVITV OQIMS OUINT PQINP PVISU QPIPT QUIUP ROIVT RRINT RTIQQ RUIPR

PIPN SIOO VIMN NNITO NSIUR ONITT OSIQU PNIMN PTIRV QPIST QTITN RPISN RTIVT SMIOS SOIQ

PISR SIUU VIVU NP NUITP OQION OVIQU PQIRO QNIUP QUIRS ROIVT RVIPR SPIUU SSINT

PIVV TIRR NMIVS NQIOU OMIRV OSISQ POIQR PTIVV QRIVV RPIPN RUIMU SQIUO SVIPS TNIRV

QIST UIUS NOIUU NSIUP OQIP PNIQQ PUIOT QQITV RQIMU SOIQQ STITU TQIUV TV

RIQO NMIOV NQIVV NVIRV OUIPN PSISP QQIRS ROIMR SOIRV TNIUR TTIS UQIRR

SIPS NOINN NTISQ OPIMT PPIPQ QPIN ROIPP SMIVP TOIU UOITU UUIST

TIP NPIV OMIOU OSIRN PUIOV QVIQO RVIUP SVIQN UOIOR VOIQQ

UIPS NRIVP OPIOR PMIQ QPIUR RSIQR SUIMU TUIRR VOIMQ

VIMN NTINV ORIMV POIU QTIOS SMITP TPIMP UPIVQ VTIRT

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

Usu=NUMM QRTM Usu=NVMM QUPM

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

Usu=OMMM RMUM

mÇ EâtF=êÉÑÉêêÉÇ=íç=á omj

ãã á NIMMÙNIMN

RM NMM NRM OMM PMM QMM RMM SMM TRM VMM NMMM NOMM NQMM NRMM NTMM NUMM NVMM OMMM

MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM

NIMOÙNIMR NIMSÙNIOS NIOTÙNIRT çîÉê=NIRT MIMN MIMN MIMN MIMO MIMP MIMQ MIMS MIMT MIMU MINM MINN MINP MINR MINT MINV MIOM MION MIOO

MIMP MIMT MINM MINQ MION MIOU MIPR MIQO MIRP MISQ MITN MIUR MIVV NIMS NIOM NIOT NIPQ NIQN

MIMR MINM MINR MIOM MIPM MIQN MIRN MISN MITS MIVN NIMN NIOO NIQO NIRO NITO NIUO NIVP OIMP

MIMS MINO MINU MIOR MIPT MIQV MISN MITQ MIVO NINM NIOP NIQT NITO NIUQ OIMU OION OIPP OIQR

4:

WBSJTFDU∆ ëÉÅíáçå

NPñS

NTñR ONñSIR OOñU

OSñU

OUñU PMñNM PPñNM PSñNO PTñNM QOñNP QTñNP ROñNS RRñNS SRñOM TMñOM

ï=EããF

NP

NT

ON

OO

OS

OU

PM

PP

PS

PT

QO

QT

RO

RR

SR

TM

q=EããF éáíÅÜ=äÉåÖíÜ=J=áåíÉêå~ä=äÉåÖíÜ Z=Dá=EããF

S

R

SIR

U

U

U

NM

NM

NO

NM

NP

NP

NS

NS

OM

OM

OV

OQ

PN

PU

PU

PU

QT

QT

RS

QT

SN

SN

TR

TR

VQ

VQ

V

U

NM

NO

NO

NO

NS

NS

NV

NS

ON

ON

OR

OR

PN

PN

OS

OS

PM

PM

ÉñíÉêå~ä=äÉåÖíÜ=J=éáíÅÜ=äÉåÖíÜ Z=DÉ=EããF fpl ≈=EøF

tNS tOM OS

OS

OS

tOR OS

OS

tPNIR OS

tQM

ïçêâáåÖ=íÉãéÉê~íìêÉ

JPMø`=Ù=HVMø`

êÉäÉî~åí=ëí~åÇ~êÇë êÉäÉî~åí=~åíáëí~íáÅ= ëí~åÇ~êÇ ã~íÉêá~äë

fpl=NSMQ=EÑçê=tKKK=íóéÉ=çåäóF fpl=NUNP `o=ÄäÉåÇ=J=éçäóÉëíÉê=ÅçêÇ

s~êáëÉÅí= ÄÉäí= áë= ÇÉëáÖåÉÇ= Ñçê= î~êá~ÄäÉ= ëéÉÉÇ= íê~åëJ ãáëëáçåëI=íç=Ö~áå=~=ïáÇÉ=ê~åÖÉ=çÑ=ÇêáîÉå=ëéÉÉÇëW

√ éêçîáÇÉë=Éñ~Åí=ëéÉÉÇ=ÅçåíêçäX= √ Öì~ê~åíÉÉë=ëãççíÜ=êìååáåÖX √ ê~ï=ÉÇÖÉ=ëáÇÉï~ääë=áãéêçîÉ=ÖêáééáåÖ=~ÅíáçåX √ éêçîáÇÉ=ëìéÉêáçê=êÉëáëí~åÅÉ=íç=~ÖáåÖ=Å~ìëÉÇ=Äó=ïÉ~êI çáäI=ÜÉ~íI=ÖêÉ~ëÉ=~åÇ=Ü~êãÑìä=ÉåîáêçåãÉåí~ä=Ñ~ÅíçêëX √ ëí~íáÅ=Çáëëáé~íáåÖX √ áë=~î~áä~ÄäÉ=áå=~=ïáÇÉ=ëÉäÉÅíáçå=çÑ=ëáòÉëX √ Öì~ê~åíÉÉë=~=äçåÖ=ÄÉäí=äáÑÉK

51

PM

tRM PM

PM

tSP PM

PM

PM

WBSJTFDU W.CFMUT

NPñS=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

NPñSñQOR NPñSñRMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

QRR RPM

NPñSñROR NPñSñRRM

RRR RUM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

NPñSñSRM NPñSñSTR

SUM TMR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

NPñSñTMM NPñSñTOR

TPM TRR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

iá EããF

NPñSñTRM NPñSñTTR

TUM UMR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

NPñSñVMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

EããF

iá EããF

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

EããF

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ EããF

VPM

NTñR=pb`qflk `çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=NSm

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

QRM

t=NSm

RMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=NSm

RSM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=NSm

SMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=NSm

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

SPM

t=NSm

TNM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=NSm

UMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=NSm

VMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ ié EããF

t=NSm

NMMM

ONñSIR=pb`qflk `çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=OMm

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

RSM

t=OMm

SPM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=OMm

SQM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=OMm

TNM

ié EããF

t=OMm

`çÇÉ

ié EããF

UMM

t=OMm

VMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=OMm

NMMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=OMm

NNOM

máíÅÜ äÉåÖíÜ ié EããF

t=OMm

NORM

OOñU=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

OOñUñRMM OOñUñROR OOñUñRRM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

RQM RSR RVM

OOñUñRTR OOñUñSMM OOñUñSNM

SNR SQM SRM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

OOñUñSOR OOñUñSRM OOñUñSTR

SSR SVM TNR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

OOñUñTMM OOñUñTOR OOñUñTRM

TQM TSR TVM

iá EããF

OOñUñUMM OOñUñURM OOñUñVMM

UQM UVM VQM

`çÇÉ

iá EããF

OOñUñVRM VVM OOñUñNMMM NMQM OOñUñNMSM NNMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

OOñUñNNOM NNSM OOñUñNNUM NOOM OOñUñNORM NOVM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

OOñUñNPOM NPSM OOñUñNQMM NQQM OOñUñNRMM NRQM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

OOñUñNSMM NSQM OOñUñOMMM OMQM

OSñU=pb`qflk `çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=ORm t=ORm

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

RSM SVM

t=ORm t=ORm

TNM TRM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=ORm t=ORm

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

TVM UMM

t=ORm t=ORm

NVMM NMMM

t=ORm t=ORm

NNOM NORM

t=ORm t=ORm

NQMM NSMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

EããF

ié EããF

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

EããF

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ EããF

OUñU=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

OUñUñROR OUñUñSMM OUñUñSOR

RSR SQM SSR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

OUñUñSRM OUñUñTMM OUñUñTRM

SVM TQM TVM

iá EããF

OUñUñUMM OUñUñURM OUñUñVMM

UQM UVM VQM

iá EããF

OUñUñVRM NVVM OUñUñNMMM NMQM OUñUñNMSM NNMM

iá EããF

OUñUñNNOM NNSM OUñUñNNUM NOOM OUñUñNORM NOVM

iá EããF

OUñUñNPOM NPSM OUñUñNQMM NQQM OUñUñNRMM NRQM

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ EããF

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ EããF

OUñUñNSMM NSQM OUñUñNTMM NTQM

52

WBSJTFDU∆ PMñNM=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

PMñNMñSRM PMñNMñSSR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

TMM TNR

PMñNMñTMM PMñNMñUMM

TRM URM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

PMñNMñURM PMñNMñUTR

VMM VOR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

PMñNMñVMM VRM PMñNMñVRM NMMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

PMñNMñNMMM NMRM PMñNMñNMPR NMUR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

PMñNMñNMRM NNMM PMñNMñNNOM NNTM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

PMñNMñNOMM NORM PMñNMñNPOM NPTM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

PMñNMñNPQM NPVM PMñNMñNRMM NRRM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

PMñNMñNSMM NSRM

PPñNM=pb`qflk `çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=PNIRm t=PNIRm

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

UMM UQM

t=PNIRm t=PNIRm

UTM VMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=PNIRm t=PNIRm

VRM NMMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=PNIRm t=PNIRm

NMRM NNOM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=PNIRm t=PNIRm

NORM NQMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=PNIRm t=PNIRm

NSMM NUMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

t=PNIRm

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

EããF

ié EããF

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ EããF

OMMM

PSñNO=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

PSñNOñTMM PSñNOñTOR PSñNOñUMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

TRR TUM URR

PSñNOñURM PSñNOñVMM PSñNOñVRM

VMR VRR NMMR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

PSñNOñNMMM NMRR PSñNOñNMSM NNNR PSñNOñNNOM NNTR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

PSñNOñNNUM NOPR PSñNOñNORM NPMR PSñNOñNPOM NPTR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

PSñNOñNQMM NQRR PSñNOñNRMM NRRR PSñNOñNSMM NSRR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

PSñNOñNTMM NTRR PSñNOñNUMM NURR PSñNOñOMMM OMRR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

EããF

iá EããF

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ EããF

PSñNOñONOM ONTR

PTñNM=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

PTñNMñSMM PTñNMñSRM PTñNMñSTR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

SRM TMM TOR

PTñNMñTRM PTñNMñUMM PTñNMñURM

UMM URM VMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iá EããF

iá EããF

iá EããF

iá EããF

iá EããF

iá EããF

PTñNMñNVMM NNVRM PTñNMñVRM NMMM PTñNMñNMMM NMRM

PTñNMñNMSM NNNM PTñNMñNNOM NNTM PTñNMñNNUM NOPM

PTñNMñNORM NPMM PTñNMñNPOM NPTM PTñNMñNQMM NQRM

PTñNMñNRMM NRRM PTñNMñNSMM NSRM PTñNMñNTMM NTRM

PTñNMñNUMM NURM PTñNMñNVMM NVRM PTñNMñOMMM OMRM

PTñNMñOOQM OOVM

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ EããF

QOñNP=pb`qflk `çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=QMm t=QMm

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

NMSM NNMM

t=QMm t=QMm

NNOM NNUM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=QMm t=QMm

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

NORM NQMM

t=QMm t=QMm

NSMM NSSM

t=QMm t=QMm

NUMM OMMM

t=QMm t=QMm

OOQM ORMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

EããF

ié EããF

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

EããF

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ EããF

QTñNP=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

QTñNPñVMM NMMM QTñNPñVRM NMNM

53

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

QTñNPñNMMM NMSM QTñNPñNMSM NNOM

`çÇÉ

iá EããF

QTñNPñNNOM NNUM QTñNPñNNUM NOQM

iá EããF

QTñNPñNORM NPNM QTñNPñNPOM NPUM

iá EããF

QTñNPñNQMM NQSM QTñNPñNRMM NRSM

iá EããF

QTñNPñNSMM NSSM QTñNPñNTMM NTSM

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

QTñNPñNUMM NUSM QTñNPñNVMM NVSM

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

QTñNPñOMMM OMSM QTñNPñOOQM OPMM

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ EããF

WBSJTFDU W.CFMUT

ROñNS=pb`qflk `çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=RMm t=RMm

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

NORM NQMM

t=RMm t=RMm

NSMM NUMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=RMm t=RMm

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

OMMM OOQM

t=RMm t=RMm

ORMM OUMM

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=RMm

PNRM

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

EããF

ié EããF

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

EããF

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ EããF

RRñNS=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

RRñNSñNNUM NORR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

RRñNSñNORM NPOR

iá EããF

RRñNSñNQMM NQTR

iá EããF

RRñNSñNSMM NSTR

`çÇÉ

iá EããF

RRñNSñNTMM NTTR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

RRñNSñNUMM NUTR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

RRñNSñOMMM OMTR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ EããF

iá EããF

RRñNSñOOQM OPNR

SRñOM=pb`qflk `çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=SPm t=SPm

NSMM NUMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=SPm t=SPm

OMMM OOQM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=SPm t=SPm

ORMM OUMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=SPm t=SPm

PNRM PRRM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

t=SPm

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

EããF

ié EããF

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

EããF

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ EããF

QMMM

TMñOM=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

TMñOMñNPOM NQNR TMñOMñNQMM NQVR

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

TMñOMñNQQR NRQM TMñOMñNRMM NRVR

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

TMñOMñNSMM NSVR TMñOMñNTMM NTVR

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

TMñOMñNUMM NUVR TMñOMñNVMM NVVR

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

TMñOMñOMMM OMVR TMñOMñONOM OONM

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

TMñOMñOOQM OPPM TMñOMñOPSM OQRM

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ EããF

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ EããF

TMñOMñORMM ORVM TMñOMñOUMM OUVM

54

FTBGMFY∆ ëÉÅíáçå

^^

__

``

~=EããF

NP

NT

OO

ë=EããF éáíÅÜ=äÉåÖíÜ=J=áåíÉêå~ä=äÉåÖíÜ Z=Dá=EããF

NM

NQ

NV

PNIQ

QQ

RVIT

ÉñíÉêå~ä=äÉåÖíÜ=J=éáíÅÜ=äÉåÖíÜ Z=DÉ=EããF

PNIQ

QQ

RVIT

ïÉáÖíÜ=EÖêLãF

NRM

OPU

QOV

ãáåK=éìääÉó=Çá~ãK=EããF

UM

NQM

OOQ

ïçêâáåÖ=íÉãéÉê~íìêÉ

JPMø`=Ù=HUMø`

êÉäÉî~åí=ëí~åÇ~êÇë

oj^Ljmq^=fmO=ON=J=afk=TTOO=J=fpl=ROUV

ã~íÉêá~äë

`o=ÄäÉåÇ=J=éçäóÉëíÉê=ÅçêÇ=J=ÅçííçåLéçäóÉëíÉê=Ñ~ÄêáÅ

alr_ib=^kdib=sJ_biq fÇÉ~ääó=ëìáíÉÇ=Ñçê=ëÉêéÉåíáåÉ=ÇêáîÉë=ïÜÉêÉ=éçïÉê=åÉÉÇë=íç=ÄÉ=íê~åëãáííÉÇ=Éèì~ääó=Ñêçã=ÄçíÜ=ëáÇÉë=çÑ=íÜÉ=ÄÉäíK açìÄäÉïê~ééÉÇ=ÅçííçåJåÉçéêÉåÉ=ÅçîÉê=áë=~ÇÇÉÇ=Ñçê=ÉñÅÉääÉåí=êÉëáëí~åÅÉ=íç=~Äê~ëáîÉ=ïÉ~êI=ÜÉ~íI=çòçåÉI=ëìåJ äáÖÜíI=ÖêÉ~ëÉI=çáä=çê=ÇáêíK= `Éåíê~ääó= äçÅ~íÉÇ= ÅçêÇ= ~åÇ= ëéÉÅá~ä= ëóåíÜÉíáÅ= êìÄÄÉê= ÅçãéçìåÇë= ~ëëìêÉ= äçåÖ= ÄÉäí= äáÑÉ= ~åÇ= ëãççíÜI= Å~é~ÄäÉ éçïÉê=Å~é~ÅáíóK

Double wrapped neoprene and cotton fabric

The core of the belt is made of a special blend of compounds to provide long life and superior power capacity

55

FTBGMFY W.CFMUT

^^=pb`qflk `çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

^^=RN ^^=SM ^^=SN

NPRM NRUM NSMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

^^=SU ^^=SV ^^=TN

NTUM NUMR NURR

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

^^=TR ^^=TT ^^=UM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

NVRR OMNM OMUR

^^=UN ^^=UR ^^=VM

ONNM OONM OPQM

^^=VN ^^=VR ^^=VS

OPSR OQSR OQVM

^^=NMR ^^=NMU ^^=NNO

OTOM OUMM OUVR

^^=NNS ^^=NOM ^^=NOU

PMMM PNMM PPMR

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

máíÅÜ äÉåÖíÜ ié EããF

__=pb`qflk `çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

__=RM __=SM __=TR

NPQR NSMM NVUM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

__=UN __=UQ __=UR

ONPM OONM OOPR

ié EããF

__=VM __=VT __=NMR

ié EããF

ié EããF

ié EããF

`çÇÉ

ié EããF

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

máíÅÜ äÉåÖíÜ ié EããF

OPSM ORQM OTQM

__=NNO __=NNU __=NOM

OVOM PMTM PNOR

__=NON __=NOU __=NQQ

PNRM PPOR PTPR

__=NRQ __=NRR __=NRU

QMMM QMNM QMVM

__=NTP __=NTQ __=NUM

QQTM QQVR QSQR

__=NUQ __=NVR __=ONM

QTRM RMPM RQNM

__=OQM __=OTM __=PMM

SNPR SUVR TSRR

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

``=pb`qflk `çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

``=TR ``=UN ``=UR ``=US

OMNR ONSR OOSR OOVM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

``=VM ``=VS ``=NMR ``=NNO

OPVR ORQR OTTR OVRR

ié EããF

``=NOM ``=NOU ``=NQQ ``=NRP

PNRR PPSM PTSR QMMM

ié EããF

``=NRU ``=NSO ``=NTP ``=NUM

QNOM QOOR QRMM QSUM

ié EããF

``=NVP ``=NVR ``=ONM ``=OPQ

RMMM RMSM RQQM SMMM

ié EããF

``=OQM ``=OTM ``=PMM ``=PNP

SNRR SVNR TSTR UMMM

ié EããF

``=PPM ``=PSM ``=PVM ``=QOM

ié EããF

ié EããF

UQQM VOMM VVSR NMTOR

56

YEW3∆ ëÉÅíáçå

PU

QU

RU

~=EããF

VIR

NOIT

NRIV

ë=EããF

RIR

TIO

V

ïÉáÖÜí=EÖêLãF

RT

VR

NQP

ïçêâáåÖ=íÉãéÉê~íìêÉ

JOMø`=Ù=HUMø`

ã~íÉêá~äë

`o=ÄäÉåÇ=J=~ê~ãáÇ=ÅçêÇ=J=ÅçííçåLéçäóÉëíÉê=Ñ~ÄêáÅ

uasO= ëÉêáÉë= ÄÉäíë= ~êÉ= ÇÉëáÖåÉÇ= Ñçê= ã~áåíÉå~åÅÉ= ÑêÉÉ çéÉê~íáçå= áå= ~ééäáÅ~íáçåë= ïáíÜ= ÉñÅÉéíáçå~ä= Ü~êÇ= ïçêâáåÖ=ÅçåÇáíáçåëK

_biq=cb^qrobp √ íêçìÄäÉ=ÑêÉÉ=çéÉê~íáçå=çå=ÇêáîÉë=ïáíÜ=ëã~ää=éìääÉóëX= √ ëãççíÜ=éçïÉê=íê~åëãáëëáçå=ÇìÉ=íç=íÜÉ=ÄÉäíë=Å~é~Åáíó=íç=~ÄëçêÄ=éçïÉê=ëÜçÅâK áÇÉ~ä=Ñçê=ÇêáîÉë=ïáíÜ=éçïÉê=çëÅáää~íáçåëX √ íÜ~åâë=íç=íÜÉ=ÜáÖÜ=Öê~ÇÉ=çÑ=áíë=ã~íÉêá~äë=íÜÉ=ÄÉäí=ÖáîÉë=ÉîÉå=ÄÉííÉê=êÉëìäíë=ïÜÉå=ìëÉÇ=ïáíÜ=Ä~Åâ=ëáÇÉ=áÇäÉêëX= √ ã~ÇÉ=ïáíÜ=ëíêçåÖ=Åçííçå=ÅçîÉê=Ñçê=äçåÖ=ä~ëíáåÖ=ÅäìíÅÜáåÖ=íê~åëãáëëáçåëX √ äçï= íçäÉê~åÅÉë= êÉÇìÅÉ= ÇêáîÉ= îáÄê~íáçåë= ~åÇ= ~ääçï= áíë= ìëÉ= áå= ëáåÖäÉ= çê= ãìäíáéäÉ= ÇêáîÉ= íê~åëãáëëáçåë= ïáíÜçìí= ~åó êÉëíêáÅíáçåëX √ ëìéÉêáçê=êÉëáëí~åÅÉ=íç=íÉãéÉê~íìêÉI=çáä=~åÇ=ïÉ~íÜÉêX √ É~ëáäó=áÇÉåíáÑáÉÇ=Äó=áíë=äáÖÜí=ÖêÉó=ÅçäçìêÉÇ=Ñ~ÄêáÅX √ ÅçãÉë=áå=éçéìä~ê=ëáòÉë=EPLU?I=NLO?I=RLU?FX √ ãÉÉíë=êÉèìáêÉãÉåíë=Ñçê=ëí~íáÅ=ÅçåÇìÅíáîáíóK

j^qbof^ip qÉåëáäÉ=ãÉãÄÉê pí~íÉ= çÑ= íÜÉ= ~êí= íÉåëáäÉ= ãÉãÄÉê= ïÜáÅÜ= áë= ã~ÇÉ= çÑ= íÜÉ= ä~íÉëí= ÖÉåÉê~íáçå= çÑ= ~ê~ãáÇ= ÅçêÇë= ~åÇ= éêçîáÇÉë= ãáåáãìã= ÉäçåÖ~íáçå=ïÜáäÉ=çéÉê~íáåÖK `çãéçìåÇ oìÄÄÉê=ÅçãéçìåÇ=Ü~ë=ÄÉÉå=ÇÉîÉäçéÉÇ=Ñçê=äçåÖ=ä~ëíáåÖ=éçïÉê=íê~åëãáëëáçåë=ïçêâáåÖ=ìåÇÉê=Ü~êÇÉëí=ÅçåÇáíáçåëK= _Éäí=ÅçîÉê _Éäí=ÅçîÉê=ìëÉë=ä~íÉëí=íÉÅÜåçäçÖó=áå=ã~íÉêá~äëI=Ñçê=~=ÜáÖÜ=êÉëáëí~åÅÉ=áå=ÅäìíÅÜáåÖ=íê~åëãáëëáçåëK

uasO=_biq=aofsbp qÜÉ=uasO=ÄÉäí=Ü~ë=ÄÉÉå=ÅêÉ~íÉÇ=Ñçê=ÇêáîÉë=ïÜáÅÜ=áåÅäìÇÉ=ëã~ää=éìääÉó=Çá~ãÉíÉêë=~åÇ=ÜáÖÜ=íÉãéÉê~íìêÉ=éÉ~âëI=ÅçãJ ÄáåÉÇ=ïáíÜ=~=ÜáÖÜ=Öê~ÇÉ=çÑ=ãçáëíìêÉ=~åÇ=ÜìãáÇáíóK fí=ïáíÜëí~åÇë=íÜÉ=Ü~êëÜÉëí=ÉåîáêçåãÉåí~ä=êÉèìáêÉãÉåíëI=ëìÅÜ=~ë=çáä=~åÇ=ÖêÉ~ëÉ=Åçåí~ãáå~íÉÇ=ÇêáîÉë=çê=íê~åëãáëëáçåë ïÉêÉ=Öêáíë=ã~ó=áåíÉêÑÉêÉ=ÄÉíïÉÉå=éìääÉóë=~åÇ=ÄÉäíK qÜ~åâë=íç=áíë=ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅëI=íÜÉ=uasO=éÉêÑÉÅíäó=ã~íÅÜÉë=íÜÉ=êÉèìáêÉãÉåíë=çÑ=ÅäìíÅÜáåÖ=ÇêáîÉë=~ë=íÜÉ=~ê~ãáÇ=ÅçêÇ éêçíÉÅí=íÜÉ=ÄÉäí=~Ö~áåëí=ëÜçÅâ=äç~Çë=ïÜáäÉ=ã~áåí~áåáåÖ=áíë=äÉåÖíÜ=Åçåëí~åíK

uasO=ÄÉäíë=~êÉ=ìëÉÇ=ëìÅÅÉëëÑìääó=áå=~ééäáÅ~íáçåë=ëìÅÜ=~ëW √ ä~ïå=ãçîÉêë √ Ö~êÇÉå=íáääÉêë √ ëåçï=ÄäçïÉêë √ Ö~êÇÉå=íê~Åíçêë

57

YEW3 W.CFMUT

uasOJPU=pb`qflk `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

uas=PULNRM uas=PULNSM uas=PULNTM uas=PULNUM uas=PULNVM uas=PULOMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

PUN QMS QPO QRT QUP RMU

uas=PULONM uas=PULOOM uas=PULOPM uas=PULOQM uas=PULORM uas=PULOSM

RPP RRV RUQ SNM= SPR SSM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

uas=PULOTM uas=PULOUM uas=PULOVM uas=PULPMM uas=PULPNM uas=PULPOM

SUS TNN TPT TSO TUT UNP

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

uas=PULPPM uas=PULPQM uas=PULPRM uas=PULPSM uas=PULPTM uas=PULPUM

UPU USQ UUV VNQ VQM VSR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

uas=PULPVM uas=PULQMM uas=PULQNM uas=PULQOM uas=PULQPM uas=PULQQM

VVN NMNS NMQN NMST NMVO NNNU

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

uas=PULQRM uas=PULQSM uas=PULQTM uas=PULQUM uas=PULQVM uas=PULRMM

NNQP NNSU NNVQ NONV NOQR NOTM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

uas=PULRNM uas=PULROM uas=PULRPM uas=PULRQM uas=PULRRM uas=PULRSM

NOVR NPON NPQS NPTO NPVT NQOO

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

uas=PULRTM uas=PULRUM uas=PULRVM uas=PULSMM uas=PULSNM uas=PULSOM

NQQU NQTP NQVV NROQ NRQV NRTR

iÉ EããF

uas=PULSPM uas=PULSVM uas=PULTNM uas=PULTQM uas=PULTRM

NSMM NTRP NUMP NUUM NVMR

uasOJQU=pb`qflk `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

uas=QULNTM uas=QULNUM uas=QULNVM uas=QULOMM uas=QULONM uas=QULOOM uas=QULOPM uas=QULOQM uas=QULORM uas=QULOSM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

QPO QRT QUP RMU RPP RRV RUQ SNM SPR SSM

uas=QULOTM uas=QULOUM uas=QULOVM uas=QULPMM uas=QULPNM uas=QULPOM uas=QULPPM uas=QULPQM uas=QULPRM uas=QULPSM

SUS TNN TPT TSO TUT UNP UPU USQ UUV VNQ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

uas=QULPTM uas=QULPUM uas=QULPVM uas=QULQMM uas=QULQNM uas=QULQOM uas=QULQPM uas=QULQQM uas=QULQRM uas=QULQSM

VQM VSR VVN NMNS NMQN NMST NMVO NNNU NNQP NNSU

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

uas=QULQTM uas=QULQUM uas=QULQVM uas=QULRMM uas=QULRNM uas=QULROM uas=QULRPM uas=QULRQM uas=QULRRM uas=QULRSM

NNVQ NONV NOQR NOTM NOVR NPON NPQS NPTO NPVT NQOO

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

uas=QULRTM uas=QULRUM uas=QULRVM uas=QULSMM uas=QULSNM uas=QULSOM uas=QULSPM uas=QULSQM uas=QULSRM uas=QULSSM

NQQU NQTP NQVV NROQ NRQV NRTR NSMM NSOS NSRN NSTS

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

uas=QULSTM uas=QULSUM uas=QULSVM uas=QULTMM uas=QULTNM uas=QULTOM uas=QULTPM uas=QULTQM uas=QULTRM uas=QULTSM

NTMO NTOT NTRP NTTU NUMP NUOV NURQ NUUM NVMR NVPM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

uas=QULTTM uas=QULTUM uas=QULTVM uas=QULUMM uas=QULUNM uas=QULUOM uas=QULUPM uas=QULUQM uas=QULURM uas=QULUSM

NVRS NVUN OMMT OMPO OMRT OMUP ONMU ONPQ ONRV ONUQ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

uas=QULUTM uas=QULUUM uas=QULUVM uas=QULVMM uas=QULVNM uas=QULVOM uas=QULVPM uas=QULVQM uas=QULVRM uas=QULVSM

OONM OOPR OOSN OOUS OPNN OPPT OPSO OPUU OQNP OQPU

iÉ EããF

uas=QULVTM uas=QULVUM uas=QULVVM uas=QULNMMM uas=QULNMRM uas=QULNMTM uas=QULNNQM uas=QULNNTM

OQSQ OQUV ORNR ORQM OSST OTNU OUVS OVTO

uasOJRU=pb`qflk `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

uas=RULOPM uas=RULOQM uas=RULORM uas=RULOSM uas=RULOTM uas=RULOUM uas=RULOVM uas=RULPMM uas=RULPNM

RUQ SNM SPR SSM SUS TNN TPT TSO= TUT

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

uas=RULPOM UNP uas=RULPPM UPU uas=RULPQM USQ uas=RULPRM UUV uas=RULPSM VNQ uas=RULPTM VQM uas=RULPUM= VSR uas=RULPVM VVN uas=RULQMM NMNS

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

uas=RULQNM uas=RULQOM uas=RULQPM uas=RULQQM uas=RULQRM uas=RULQSM= uas=RULQTM uas=RULQUM uas=RULQVM

NMQN NMST NMVO NNNU NNQP NNSU NNVQ NONV NOQR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

uas=RULRMM uas=RULRNM uas=RULROM= uas=RULRPM uas=RULRQM uas=RULRRM uas=RULRSM uas=RULRTM uas=RULRUM

NOTM NOVR NPON NPQS NPTO NPVT NQOO NQQU NQTP

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

uas=RULRVM uas=RULSMM= uas=RULSNM uas=RULSOM uas=RULSPM uas=RULSQM uas=RULSRM uas=RULSSM uas=RULSTM

NQVV NROQ NRQV NRTR NSMM NSOS NSRN NSTS NTMO

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

uas=RULSUM uas=RULSVM uas=RULTMM uas=RULTNM uas=RULTOM uas=RULTPM uas=RULTQM= uas=RULTRM uas=RULTSM

NTOT NTRP NTTU NUMP NUOV NURQ NUUM NVMR NVPM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

uas=RULTTM uas=RULTUM uas=RULTVM uas=RULUMM= uas=RULUNM uas=RULUOM uas=RULUPM uas=RULUQM uas=RULURM

NVRS NVUN OMMT OMPO OMRT OMUP ONMU ONPQ ONRV

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

iÉ EããF

uas=RULUSM uas=RULUTM uas=RULUUM uas=RULUVM uas=RULVMM uas=RULVNM uas=RULVOM uas=RULVPM uas=RULVQM=

ONUQ OONM OOPR OOSN OOUS OPNN OPPT OPSO OPUU

iÉ EããF

uas=RULVRM uas=RULVSM uas=RULVTM uas=RULVUM uas=RULVVM uas=RULNMMM uas=RULNMPM uas=RULNMUM

OQNP OQPU OQSQ OQUV ORNR ORQM OSNS OTQP

58

QMVSJCBOE∆ ëÉÅíáçå

o^

o_

o`

oPs

oRs

~=EããF

NP

NT

OO

V

NR

OR

VIT

NOIT

NSIP

OO

V

NR

ë=EããF

U

NN

NQ

U

NP

OP

U

NM

NP

NU

U

NP

í=EããF

NM

NP

NS

NM

NR

ORIR

NMIR

NOIR

NRIR

OOIR

NM

NR

É=Eãã=œ=MIPF éáíÅÜ=äÉåÖíÜ=J=áåíÉêå~ä=äÉåÖíÜ Z=Dá=EããF

NR

NV

OR

NMIO

NTIQ

OTIR

NMIO

NR

NV

OR

NMIO

NTIQ

PP

QP

SO

PN

RQ

NMP

PV

QT

SN

US

ïçêâáåÖ=íÉãéÉê~íìêÉ

oUs opmw opm^ opm_ opm` oPsu oRsu

JPMø`=Ù=HUMø`

êÉäÉî~åí=ëí~åÇ~êÇë

^p^b=p=ONNKQ=J=fpl=UQNV

ã~íÉêá~äë

`o=L=p_o=ÄäÉåÇ=J=éçäóÉëíÉê=ÅçêÇ

qÜÉ= mäìêáÄ~åÇ= áë= ~= ëéÉÅá~ä= ÄÉäí ~ÄäÉ= íç= íê~åëãáí= áå= ~= çåÉJçåäó ëíêìÅíìêÉ=~=îÉêó=ÜáÖÜ=éçïÉêK qÜÉ=ëíêìÅíìêÉ=áë=ã~ÇÉ=íç=ÄÉ=ÉèìáJ î~äÉåí=áå=éÉêÑçêã~åÅÉë=íç=~=åìãJ ÄÉê= çÑ= ÅçêêÉëéçåÇáåÖ= sJÄÉäíëW= ~ mäìêáÄ~åÇ= ^QTJNOMMJR= Ü~ë= íÜÉ ë~ãÉ=éÉêÑçêã~åÅÉ=çÑ=R=^QT=ÄÉäíë ïçêâáåÖ=áå=é~ê~ääÉäK qÜÉ=éêçÅÉÇìêÉ=Ñçê=ÉåÖáåÉÉêáåÖ=~=ëóëíÉã=ìëáåÖ=mäìêáÄ~åÇ=ÄÉäíë=áë=íÜÉ=ë~ãÉ=~ë=ÇÉëÅêáJ ÄÉÇ= áå= íÜÉ= íÉÅÜåáÅ~ä= Å~äÅìä~íáçå= ÅÜ~éíÉêI= ìëáåÖ= íÜÉ= ë~ãÉ= éÉêÑçêã~åÅÉ= Ç~í~= ~ë= íÜÉ ÅçêêÉëéçåÇáåÖ=sJÄÉäí=éêçÑáäÉK

^=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

^=QT ^=RN ^=RS

NOMM NPMM NQOO

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

^=RT ^=RV ^=SQ

NQRM NRMM NSOR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

^=ST ^=TN ^=TR

NTMM NUMM NVMM

^=TV ^=UU ^=VU

OMMM OOQM ORMM

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

^=NMM ^=NMQ ^=NNO

ORQM OSRM OUQR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

^=NOM ^=NOU ^=NQQ

PMQU PORM PSRU

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

^=NRU ^=NST ^=NUT

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

QMMM QORM QTRM

_=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

_=TM _=TN _=TO _=TP _=TQ _=TR _=TS _=TU _=TV

NTTU NUMP NUOV NURQ NUUM NVMR NVPM NVUN OMMT

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

_=UM _=UN _=UO _=UP _=UQ _=UR _=US _=UT _=UU

OMPO OMRT OMUP ONMU ONPQ ONRV ONUQ OONM OOPR

iá EããF

_=UV _=VM _=VN _=VO _=VP _=VQ _=VR _=VS _=VT

OOSN OOUS OPNN OPPT OPSO OPUU OQNP OQPU OQSQ

`çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

_=VU _=VV _=NMM _=NMO _=NMQ _=NMR _=NMS _=NMT _=NMU

OQUV ORNR ORQM ORVN OSQO OSST OSVO OTNU OTQP

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

_=NNM _=NNO _=NNQ _=NNR _=NNS _=NNU _=NOM _=NOQ _=NOT

OTVQ OUQR OUVS OVON OVQS OVVT PMQU PNRM POOS

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

_=NOU _=NPM _=NPN _=NPO _=NPP _=NPQ _=NPR _=NPS _=NQM

PORN PPMO PPOT PPRP PPTU PQMQ PQOV PQRQ PRRS

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

_=NQQ _=NQT _=NQU _=NRN _=NRO _=NRQ _=NRT _=NRU _=NSN

PSRU PTPQ PTRV PUPR PUSN PVNO PVUU QMNP QMUV

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

_=NSO _=NSP _=NSR _=NST _=NSU _=NTP _=NTR _=NTT _=NUM

QNNR QNQM QNVN QOQO QOST QPVQ QQQR QQVS QRTO

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

_=NUS _=NUU _=NVO _=NVR _=NVT

QTOQ QTTR QUTT QVRP RMMQ

`=pb`qflk `çÇÉ

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

`=VU `=VV `=NMM `=NMN

OQUV ORNR ORQM ORSR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

`=NMO `=NMQ `=NMR `=NMS

ORVN OSQO OSST OSVO

`çÇÉ

iá EããF

`=NMU `=NNM `=NNO `=NNR

OTQP OTVQ OUQR OVON

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

`=NNU `=NOM `=NOQ `=NOU

OVVT PMQU PNRM PORN

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

`=NPM `=NPQ `=NPS `=NQM

PPMO PQMQ PQRQ PRRS

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

`=NQO `=NQQ `=NQU `=NRP

PSMT PSRU PTRV PUUS

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

`=NRU `=NSM `=NSR `=NSS

QMNP QMSQ QNVN QONS

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iá EããF

`=NSU `=NTP `=NUM `=NVR

fåíÉêå~ä äÉåÖíÜ iá EããF

QOST QPVQ QRTO QVRP

pmw=pb`qflk `çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pmw=NORM pmw=NQMM

59

NORM NQMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pmw=NRMM pmw=NSMM

NRMM NSMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pmw=NTMM pmw=NUMM

NTMM NUMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pmw=NVMM pmw=OMMM

NVMM OMMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pmw=ONOM pmw=OOQM

ONOM OOQM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pmw=OPSM pmw=ORMM

OPSM ORMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pmw=OSRM pmw=OUMM

OSRM OUMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pmw=PMMM pmw=PNRM

PMMM PNRM

máíÅÜ äÉåÖíÜ ié EããF

pmw=PPRM pmw=PRRM

PPRM PRRM

QMVSJCBOE W.CFMUT

pm^=pb`qflk `çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm^=NORM NORM pm^=NQMM NQMM pm^=NRMM NRMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm^=NSMM NSMM pm^=NTMM NTMM pm^=NUMM NUMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm^=NVMM NVMM pm^=OMMM OMMM pm^=ONOM ONOM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm^=OOQM OOQM pm^=OPSM OPSM pm^=ORMM ORMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm^=OSRM OSRM pm^=OUMM OUMM pm^=PMMM PMMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm^=PNRM PNRM pm^=PPRM PPRM pm^=PRRM PRRM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm^=PTRM PTRM pm^=QMMM QMMM pm^=QORM QORM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

máíÅÜ äÉåÖíÜ ié EããF

pm^=QRMM QRMM

pm_=pb`qflk `çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm_=OMMM pm_=ONOM pm_=OOQM

OMMM ONOM OOQM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm_=OPSM pm_=ORMM pm_=OSRM

OPSM ORMM OSRM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm_=OUMM pm_=PMMM pm_=PNRM

OUMM PMMM PNRM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm_=PPRM pm_=PRRM pm_=PTRM

PPRM PRRM PTRM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm_=QMMM pm_=QORM pm_=QRMM

QMMM QORM QRMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm_=QTRM pm_=RMMM pm_=RPMM

QTRM RMMM RPMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm_=RSMM pm_=SMMM pm_=SPMM

RSMM SMMM SPMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm_=STMM pm_=TNMM pm_=TRMM

STMM TNMM TRMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ ié EããF

pm_=UMMM

UMMM

pm`=pb`qflk `çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm`=PMMM pm`=PNRM pm`=PPRM

PMMM PNRM PPRM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm`=PRRM pm`=PTRM pm`=QMMM

PRRM PTRM QMMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm`=QORM pm`=QRMM pm`=QTRM

QORM QRMM QTRM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm`=RMMM pm`=RPMM pm`=RSMM

RMMM RPMM RSMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm`=SMMM pm`=SPMM pm`=STMM

SMMM SPMM STMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

ié EããF

pm`=TNMM pm`=TRMM pm`=UMMM

TNMM TRMM UMMM

pm`=URMM pm`=VMMM pm`=VRMM

máíÅÜ äÉåÖíÜ

`çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ

ié EããF

ié EããF

URMM VMMM VRMM

pm`=NMMMM NMMMM pm`=NMSMM NMSMM pm`=NNOMM NNOMM

`çÇÉ

máíÅÜ äÉåÖíÜ ié EããF

Ps=pb`qflk `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Ps=PPR Ps=PRR Ps=PTR

URM VMM VRM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Ps=QMM Ps=QOR Ps=QRM

NMNR NMUM NNQR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

Ps=QTR Ps=RMM Ps=RPM

NOMR NOTM NPQR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Ps=RSM Ps=SMM Ps=SPM

NQOM NROR NSMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

Ps=STM Ps=TNM Ps=TRM

NTMM NUMM NVMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Ps=UMM Ps=URM Ps=VMM

OMPM ONSM OOVM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Ps=VRM Ps=NMMM Ps=NMSM

OQNM ORQM OSVM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Ps=NNOM Ps=NNUM Ps=NORM

OUQM PMMM PNUM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

Ps=NPOM Ps=NQMM

PPRM PRRM

Rs=pb`qflk `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Rs=RMM Rs=RPM Rs=RSM Rs=SMM

NOTM NPQR NQOM NROR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Rs=SPM Rs=STM Rs=TNM Rs=TRM

NSMM NTMM NUMM NVMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

Rs=UMM Rs=URM Rs=VMM Rs=VRM

OMPM ONSM OOVM OQNM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Rs=NMMM Rs=NNOM Rs=NNUM Rs=NORM

ORQM OUQM PMMM PNUM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

Rs=NPOM Rs=NQMM Rs=NRMM Rs=NSMM

PPRM PRRM PUNM QMSM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Rs=NTMM Rs=NUMM Rs=NVMM Rs=OMMM

QPOM QRTM QUPM RMUM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Rs=ONOM Rs=OOQM Rs=OPSM Rs=ORMM

RPUM RSVM SMMM SPRM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Rs=OSRM Rs=OUMM Rs=PMMM Rs=PNRM

STPM TNMM TSOM UMMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

Rs=PPRM Rs=PRRM

URMM VMMM

Us=pb`qflk `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Us=NMMM Us=NMSM Us=NNOM Us=NNUM

ORQM OSVM OUQM PMMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Us=NORM Us=NPOM Us=NQMM Us=NRMM

PNUM PPRM PRRM PUNM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

Us=NSMM Us=NTMM Us=NUMM Us=NVMM

QMSM QPOM QRTM QUPM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Us=OMMM Us=ONOM Us=OOQM Us=OPSM

RMUM RPUM RSVM SMMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

Us=ORMM Us=OSRM Us=OUMM Us=PMMM

SPRM STPM TNMM TSOM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Us=PNRM Us=PPRM Us=PRRM Us=PTRM

UMMM URMM VMMM VRMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Us=QMMM Us=QORM Us=QRMM Us=QTRM

NMNSM NMUMM NNQPM NOMSM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Us=RMMM Us=RSMM Us=SMMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

NOTMM NQOMM NRORM

Psu=pb`qflk `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Psu=ORM Psu=OSR Psu=OUM Psu=PMM

SPM STM TNM TSM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Psu=PNR Psu=PPR Psu=PRR Psu=PTR

UMM URM VMM VRM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

Psu=QMM Psu=QOR Psu=QRM Psu=QTR

NMNR NMUM NNQR NOMR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Psu=RMM Psu=RPM Psu=RSM Psu=SMM

NOTM NPQR NQOM NROR

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

Psu=SPM Psu=STM Psu=TNM Psu=TRM

NSMM NTMM NUMM NVMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Psu=UMM Psu=URM Psu=VMM Psu=VRM

OMPM ONSM OOVM OQNM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Psu=NMMM Psu=NMSM Psu=NNOM Psu=NNUM

ORQM OSVM OUQM PMMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

Psu=NORM PNUM Psu=NPOM PPRM Psu=NQMM PRRM

Rsu=pb`qflk `çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Rsu=RMM Rsu=RPM Rsu=RSM

NOTM NPQR NQOM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ

`çÇÉ

iÉ EããF

Rsu=SMM Rsu=SPM Rsu=STM

NROR NSMM NTMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

Rsu=TNM Rsu=UMM Rsu=URM

NUMM OMPM ONSM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

Rsu=VMM OOVM Rsu=VRM OQNM Rsu=NMMM ORQM

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ `çÇÉ iÉ EããF

Rsu=NMSM OSVM Rsu=NNOM OUQM Rsu=NNUM PMMM

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

Rsu=NORM PNUM Rsu=NPOM PPRM Rsu=NQMM PRRM

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

Rsu=NRMM PUNM Rsu=NSMM QMSM Rsu=NTMM QPOM

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

`çÇÉ

bñíÉêå~ä äÉåÖíÜ iÉ EããF

Rsu=NUMM QRTM Rsu=NVMM QUPM Rsu=OMMM RMUM

5:

FYUSB∆ buqo^= áë= íÜÉ= jÉÖ~ÇóåÉ= sJÄÉäí= äáåÉ= ~ÄäÉ= íç= ÅçìéäÉ= ~å= Éñíê~J çêÇáå~êó=èì~äáíó=ïáíÜ=~å=Éñíê~JçêÇáå~êó=éêáÅÉK

mçäóÉëíÉê=ÅçêÇ íÉåëáäÉ=ãÉãÄÉê

^mmif`^qflkp √ ^ÖêáÅìäíìêÉ

√ cáåJc~å

√ d~êÇÉåáåÖ

√ sÉåíáä~íçêë

√ `Éê~ãáÅë

√ cáíåÉëë

√ `çãéêÉëëçêë

√ j~ÅÜáåÉ=íççäë

`çííçåLåóäçå Ñ~ÄêáÅ=à~ÅâÉí

píóêÉåÉ=Ä~ëÉÇ= êìÄÄÉê=ÅçãéçìåÇ

qÜÉ=Åä~ëëáÅ~ä=sJÄÉäí=~åÇ=pm=ïÉÇÖÉ=ÄÉäíë=~êÉ=~åíáëí~íáÅI=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉ=fplNUNP=~åÇ=_pUTVMK

61

FYUSB W.CFMUT

w=pb`qflk `çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

w=NTIORJbñíê~ w=NUJbñíê~ w=NVJbñíê~ w=NVIRMJbñíê~ w=OMIRMJbñíê~ w=ONJbñíê~ w=OOJbñíê~ w=OOIORJbñíê~

w=OPJbñíê~ w=OPITRJbñíê~ w=OQJbñíê~ w=ORJbñíê~ w=ORIRMJbñíê~ w=OSJbñíê~ w=OTJbñíê~ w=OTIRMJbñíê~

w=OUJbñíê~ w=OUIRMJbñíê~ w=OVJbñíê~ w=PMJbñíê~ w=PMIRMJbñíê~ w=PMITRJbñíê~ w=PNIRMJbñíê~ w=POJbñíê~

w=POIRMJbñíê~ w=PPJbñíê~ w=PPIRMJbñíê~ w=PQJbñíê~ w=PQIORJbñíê~ w=PQIRMJbñíê~ w=PRJbñíê~ w=PSJbñíê~

w=PSITRJbñíê~ w=PTJbñíê~ w=PUJbñíê~ w=PUIORJbñíê~ w=PUIRMJbñíê~ w=PVJbñíê~ w=QMJbñíê~ w=QMIRMJbñíê~

w=QNJbñíê~ w=QOJbñíê~ w=QPJbñíê~ w=QQJbñíê~ w=QRJbñíê~ w=QSJbñíê~ w=QTJbñíê~ w=QUJbñíê~

`çÇÉ=EáåF w=QVJbñíê~ w=RMJbñíê~ w=RNJbñíê~ w=ROJbñíê~ w=RPJbñíê~ w=RQJbñíê~ w=RRJbñíê~ w=RSJbñíê~

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

w=RTJbñíê~ w=RVJbñíê~ w=RVIRMJbñíê~ w=SNJbñíê~ w=SOJbñíê~ w=SPJbñíê~ w=SRJbñíê~ w=SSJbñíê~

w=STJbñíê~ w=SUIRMJbñíê~ w=SVJbñíê~ w=TNJbñíê~

^=pb`qflk `çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

^=NUJbñíê~ ^=NVJbñíê~ ^=OMJbñíê~ ^=ONJbñíê~ ^=OOJbñíê~ ^=OPJbñíê~ ^=OQJbñíê~ ^=ORJbñíê~ ^=OSJbñíê~ ^=OTJbñíê~ ^=OUJbñíê~ ^=OVJbñíê~ ^=PMJbñíê~

^=PNJbñíê~ ^=POJbñíê~ ^=PPJbñíê~ ^=PQJbñíê~ ^=PRJbñíê~ ^=PSJbñíê~ ^=PTJbñíê~ ^=PUJbñíê~ ^=PVJbñíê~ ^=QMJbñíê~ ^=QNJbñíê~ ^=QOJbñíê~ ^=QPJbñíê~

^=QQJbñíê~ ^=QRJbñíê~ ^=QSJbñíê~ ^=QTJbñíê~ ^=QUJbñíê~ ^=QVJbñíê~ ^=RMJbñíê~ ^=RNJbñíê~ ^=ROJbñíê~ ^=RPJbñíê~ ^=RQJbñíê~ ^=RRJbñíê~ ^=RSJbñíê~

^=RTJbñíê~ ^=RUJbñíê~ ^=RVJbñíê~ ^=SMJbñíê~ ^=SNJbñíê~ ^=SOJbñíê~ ^=SPJbñíê~ ^=SQJbñíê~ ^=SRJbñíê~ ^=SSJbñíê~ ^=STJbñíê~ ^=SUJbñíê~ ^=SVJbñíê~

^=TMJbñíê~ ^=TNJbñíê~ ^=TOJbñíê~ ^=TPJbñíê~ ^=TQJbñíê~ ^=TRJbñíê~ ^=TSJbñíê~ ^=TTJbñíê~ ^=TUJbñíê~ ^=TVJbñíê~ ^=UMJbñíê~ ^=UNJbñíê~ ^=UOJbñíê~

^=UPJbñíê~ ^=UQJbñíê~ ^=URJbñíê~ ^=USJbñíê~ ^=UTJbñíê~ ^=UUJbñíê~ ^=UVJbñíê~ ^=VMJbñíê~ ^=VNJbñíê~ ^=VOJbñíê~ ^=VPJbñíê~ ^=VQJbñíê~ ^=VRJbñíê~

^=VSJbñíê~ ^=VTJbñíê~ ^=VUJbñíê~ ^=VVJbñíê~ ^=NMNJbñíê~ ^=NMOJbñíê~ ^=NMQJbñíê~ ^=NMRJbñíê~ ^=NMTJbñíê~ ^=NMUJbñíê~ ^=NNMJbñíê~ ^=NNOJbñíê~ ^=NNPJbñíê~

^=NNQJbñíê~ ^=NNSJbñíê~ ^=NNUJbñíê~ ^=NOMJbñíê~ ^=NOQJbñíê~ ^=NOUJbñíê~ ^=NPMJbñíê~ ^=NPOJbñíê~ ^=NPQJbñíê~ ^=NPSJbñíê~ ^=NQMJbñíê~ ^=NQQJbñíê~ ^=NQTJbñíê~

^=NQUJbñíê~ ^=NRRJbñíê~ ^=NRUJbñíê~ ^=NSOJbñíê~ ^=NSTJbñíê~ ^=NTPJbñíê~ ^=NTTJbñíê~ ^=NUMJbñíê~ ^=NUTJbñíê~ ^=NVTJbñíê~ ^=ONMJbñíê~ ^=ONTJbñíê~

_=pb`qflk `çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

_=OMJbñíê~ _=ONJbñíê~ _=OOJbñíê~ _=OPJbñíê~ _=OQJbñíê~ _=ORJbñíê~ _=OSJbñíê~ _=OTJbñíê~ _=OUJbñíê~ _=OVJbñíê~ _=PMJbñíê~ _=PNJbñíê~ _=POJbñíê~ _=PPJbñíê~ _=PQJbñíê~ _=PQIRMJbñíê~ _=PRJbñíê~ _=PSJbñíê~ _=PTJbñíê~ _=PUJbñíê~ _=PVJbñíê~ _=QMJbñíê~ _=QNJbñíê~ _=QOJbñíê~ _=QPJbñíê~

_=QQJbñíê~ _=QRJbñíê~ _=QSJbñíê~ _=QTJbñíê~ _=QUJbñíê~ _=QVJbñíê~ _=RMJbñíê~ _=RNJbñíê~ _=ROJbñíê~ _=RPJbñíê~ _=RQJbñíê~ _=RRJbñíê~ _=RSJbñíê~ _=RTJbñíê~ _=RUJbñíê~ _=RVJbñíê~ _=SMJbñíê~ _=SNJbñíê~ _=SOJbñíê~ _=SPJbñíê~ _=SQJbñíê~ _=SRJbñíê~ _=SSJbñíê~ _=STJbñíê~ _=SUJbñíê~

_=SVJbñíê~ _=TMJbñíê~ _=TNJbñíê~ _=TOJbñíê~ _=TPJbñíê~ _=TQJbñíê~ _=TRJbñíê~ _=TSJbñíê~ _=TTJbñíê~ _=TUJbñíê~ _=TVJbñíê~ _=UMJbñíê~ _=UNJbñíê~ _=UOJbñíê~ _=UPJbñíê~ _=UQJbñíê~ _=URJbñíê~ _=USJbñíê~ _=UTJbñíê~ _=UUJbñíê~ _=UVJbñíê~ _=VMJbñíê~ _=VNJbñíê~ _=VOJbñíê~ _=VPJbñíê~

_=VQJbñíê~ _=VRJbñíê~ _=VSJbñíê~ _=VTJbñíê~ _=VUJbñíê~ _=VVJbñíê~ _=NMMJbñíê~ _=NMNJbñíê~ _=NMOJbñíê~ _=NMPJbñíê~ _=NMQJbñíê~ _=NMRJbñíê~ _=NMSJbñíê~ _=NMTJbñíê~ _=NMUJbñíê~ _=NMVJbñíê~ _=NNMJbñíê~ _=NNNJbñíê~ _=NNOJbñíê~ _=NNPJbñíê~ _=NNOIRMJbñíê~ _=NNQJbñíê~ _=NNRJbñíê~ _=NNSJbñíê~ _=NNTJbñíê~

_=NNUJbñíê~ _=NNVJbñíê~ _=NOMJbñíê~ _=NONJbñíê~ _=NOOJbñíê~ _=NOPJbñíê~ _=NOQJbñíê~ _=NORJbñíê~ _=NOSJbñíê~ _=NOTJbñíê~ _=NOUJbñíê~ _=NPMJbñíê~ _=NPNJbñíê~ _=NPOJbñíê~ _=NPPJbñíê~ _=NPQJbñíê~ _=NPRJbñíê~ _=NPSJbñíê~ _=NPUJbñíê~ _=NQMJbñíê~ _=NQOJbñíê~ _=NQQJbñíê~ _=NQRJbñíê~ _=NQSJbñíê~ _=NQTJbñíê~

_=NQUJbñíê~ _=NRMJbñíê~ _=NRNJbñíê~ _=NROJbñíê~ _=NRPJbñíê~ _=NRQJbñíê~ _=NRRJbñíê~ _=NRSJbñíê~ _=NRTJbñíê~ _=NRUJbñíê~ _=NSMJbñíê~ _=NSNJbñíê~ _=NSOJbñíê~ _=NSPJbñíê~ _=NSQJbñíê~ _=NSRJbñíê~ _=NSSJbñíê~ _=NSTJbñíê~ _=NSUJbñíê~ _=NSVJbñíê~ _=NTMJbñíê~ _=NTOJbñíê~ _=NTPJbñíê~ _=NTQJbñíê~ _=NTRJbñíê~

_=NTSJbñíê~ _=NTTJbñíê~ _=NTUJbñíê~ _=NUMJbñíê~ _=NUOJbñíê~ _=NUQJbñíê~ _=NURJbñíê~ _=NUSJbñíê~ _=NUTJbñíê~ _=NUUJbñíê~ _=NVMJbñíê~ _=NVOJbñíê~ _=NVRJbñíê~ _=NVTJbñíê~ _=NVUJbñíê~ _=OMMJbñíê~ _=OMNJbñíê~ _=OMQJbñíê~ _=OMRJbñíê~ _=OMUJbñíê~ _=ONMJbñíê~ _=ONOJbñíê~ _=ONQJbñíê~ _=ONRJbñíê~ _=ONTJbñíê~

_=OOMJbñíê~ _=OONJbñíê~ _=OOPJbñíê~ _=OOQJbñíê~ _=OORJbñíê~ _=OOSJbñíê~ _=OOUJbñíê~ _=OOVJbñíê~ _=OPMJbñíê~ _=OPOJbñíê~ _=OPSJbñíê~ _=OPTJbñíê~ _=OPUJbñíê~ _=OQMJbñíê~ _=OQUJbñíê~ _=OQVJbñíê~ _=ORMJbñíê~ _=OROJbñíê~ _=ORPJbñíê~ _=ORRJbñíê~ _=ORSJbñíê~ _=ORTJbñíê~ _=ORUJbñíê~ _=ORVJbñíê~ _=OSMJbñíê~

_=OSQJbñíê~ _=OSRJbñíê~ _=OSVJbñíê~ _=OTMJbñíê~ _=OTOJbñíê~ _=OTSJbñíê~ _=OUMJbñíê~ _=OURJbñíê~ _=OVMJbñíê~ _=PMMJbñíê~ _=PNRJbñíê~ _=PPMJbñíê~ _=PQRJbñíê~ _=PSMJbñíê~ _=PSNJbñíê~ _=PSQJbñíê~ _=PSSJbñíê~ _=PVQJbñíê~ _=QPPJbñíê~

62

FYUSB∆ `=pb`qflk `çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`=QPJbñíê~ `=QQJbñíê~ `=QRJbñíê~ `=QSJbñíê~ `=QTJbñíê~ `=QUJbñíê~ `=QVJbñíê~ `=RMJbñíê~ `=RNJbñíê~ `=ROJbñíê~ `=RPJbñíê~ `=RQJbñíê~ `=RRJbñíê~ `=RSJbñíê~ `=RTJbñíê~ `=RUJbñíê~ `=RVJbñíê~ `=SMJbñíê~ `=SNJbñíê~ `=SOJbñíê~ `=SPJbñíê~ `=SQJbñíê~ `=SRJbñíê~

`=SSJbñíê~ `=STJbñíê~ `=SUJbñíê~ `=SVJbñíê~ `=TMJbñíê~ `=TNJbñíê~ `=TOJbñíê~ `=TPJbñíê~ `=TQJbñíê~ `=TRJbñíê~ `=TSJbñíê~ `=TTJbñíê~ `=TUJbñíê~ `=TVJbñíê~ `=UMJbñíê~ `=UNJbñíê~ `=UOJbñíê~ `=UPJbñíê~ `=UQJbñíê~ `=URJbñíê~ `=USJbñíê~ `=UTJbñíê~ `=UUJbñíê~

`=UVJbñíê~ `=VMJbñíê~ `=VNJbñíê~ `=VOJbñíê~ `=VPJbñíê~ `=VQJbñíê~ `=VRJbñíê~ `=VSJbñíê~ `=VTJbñíê~ `=VUJbñíê~ `=VVJbñíê~ `=NMMJbñíê~ `=NMNJbñíê~ `=NMOJbñíê~ `=NMPJbñíê~ `=NMQJbñíê~ `=NMRJbñíê~ `=NMSJbñíê~ `=NMTJbñíê~ `=NMUJbñíê~ `=NMVJbñíê~ `=NNMJbñíê~ `=NNNJbñíê~

`=NNOJbñíê~ `=NNOIRMJbñíê~ `=NNPJbñíê~ `=NNQJbñíê~ `=NNRJbñíê~ `=NNSJbñíê~ `=NNTJbñíê~ `=NNUJbñíê~ `=NNVJbñíê~ `=NOMJbñíê~ `=NONJbñíê~ `=NOOJbñíê~ `=NOPJbñíê~ `=NOQJbñíê~ `=NORJbñíê~ `=NOSJbñíê~ `=NOTJbñíê~ `=NOUJbñíê~ `=NOVJbñíê~ `=NPMJbñíê~ `=NPNJbñíê~ `=NPOJbñíê~ `=NPPJbñíê~

`=NPQJbñíê~ `=NPRJbñíê~ `=NPSJbñíê~ `=NPTJbñíê~ `=NPUJbñíê~ `=NPVJbñíê~ `=NQMJbñíê~ `=NQNJbñíê~ `=NQOJbñíê~ `=NQPJbñíê~ `=NQQJbñíê~ `=NQRJbñíê~ `=NQSJbñíê~ `=NQTJbñíê~ `=NQUJbñíê~ `=NQVJbñíê~ `=NRMJbñíê~ `=NRNJbñíê~ `=NROJbñíê~ `=NRPJbñíê~ `=NRQJbñíê~ `=NRRJbñíê~ `=NRSJbñíê~

`=NRTJbñíê~ `=NRUJbñíê~ `=NRVJbñíê~ `=NSMJbñíê~ `=NSNIRMJbñíê~ `=NSOJbñíê~ `=NSPJbñíê~ `=NSQJbñíê~ `=NSRJbñíê~ `=NSSJbñíê~ `=NSTJbñíê~ `=NSUJbñíê~ `=NSVJbñíê~ `=NTMJbñíê~ `=NTOJbñíê~ `=NTPJbñíê~ `=NTQJbñíê~ `=NTSJbñíê~ `=NTTJbñíê~ `=NTUJbñíê~ `=NTVJbñíê~ `=NUMJbñíê~ `=NUOJbñíê~

`=NUPJbñíê~ `=NUQJbñíê~ `=NURJbñíê~ `=NUSJbñíê~ `=NUTJbñíê~ `=NUUJbñíê~ `=NUVJbñíê~ `=NVMJbñíê~ `=NVOJbñíê~ `=NVPJbñíê~ `=NVQJbñíê~ `=NVRJbñíê~ `=NVSJbñíê~ `=NVTJbñíê~ `=NVUJbñíê~ `=OMQJbñíê~ `=OMRJbñíê~ `=OMUJbñíê~ `=ONMJbñíê~ `=ONOJbñíê~ `=ONQJbñíê~ `=ONRJbñíê~ `=ONSJbñíê~

`=OOMJbñíê~ `=OOOJbñíê~ `=OOPJbñíê~ `=OORJbñíê~ `=OOUJbñíê~ `=OPMJbñíê~ `=OPRJbñíê~ `=OPSJbñíê~ `=OPUJbñíê~ `=OQMJbñíê~ `=OQSJbñíê~ `=OQUJbñíê~ `=ORMJbñíê~ `=ORPJbñíê~ `=ORRJbñíê~ `=ORSJbñíê~ `=ORUJbñíê~ `=OSMJbñíê~ `=OSNJbñíê~ `=OSRJbñíê~ `=OSTJbñíê~ `=OSUJbñíê~ `=OTMJbñíê~

`=OTSJbñíê~ `=OUMJbñíê~ `=OURJbñíê~ `=OUVJbñíê~ `=OVRJbñíê~ `=OVTJbñíê~ `=PMMJbñíê~ `=PMPJbñíê~ `=PNQJbñíê~ `=PNSJbñíê~ `=PPMJbñíê~ `=PPSJbñíê~ `=PQRJbñíê~ `=PSMJbñíê~ `=PTRJbñíê~ `=PVQJbñíê~ `=QOMJbñíê~ `=QOQJbñíê~ `=QQMJbñíê~

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

`çÇÉ=EáåF

a=pb`qflk `çÇÉ=EáåF a=NOMJbñíê~ a=NOOJbñíê~ a=NOQJbñíê~

`çÇÉ=EáåF a=NOSJbñíê~ a=NPMJbñíê~ a=NQOJbñíê~

a=NQQJbñíê~ a=NQSJbñíê~ a=NRSJbñíê~

a=NRUJbñíê~ a=ONMJbñíê~ a=OORJbñíê~

a=OQMJbñíê~ a=ORMJbñíê~ a=ORRJbñíê~

a=OSTJbñíê~ a=OUOJbñíê~ a=OURJbñíê~

a=PNRJbñíê~ a=PPMJbñíê~ a=PQRJbñíê~

a=PVMJbñíê~

pmw=pb`qflk `çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

pmw=RUTJbñíê~ pmw=SMTJbñíê~ pmw=SNOJbñíê~ pmw=SPMJbñíê~ pmw=SPTJbñíê~ pmw=SSOJbñíê~ pmw=STMJbñíê~ pmw=SUTJbñíê~ pmw=TNMJbñíê~ pmw=TOOJbñíê~ pmw=TPTJbñíê~ pmw=TRMJbñíê~ pmw=TSOJbñíê~

pmw=TTOJbñíê~ pmw=TUTJbñíê~ pmw=UMMJbñíê~ pmw=UNOJbñíê~ pmw=UORJbñíê~ pmw=UPTJbñíê~ pmw=URMJbñíê~ pmw=USOJbñíê~ pmw=UTRJbñíê~ pmw=UUTJbñíê~ pmw=VMMJbñíê~ pmw=VNOJbñíê~ pmw=VOOJbñíê~

pmw=VORJbñíê~ pmw=VPTJbñíê~ pmw=VRMJbñíê~ pmw=VSOJbñíê~ pmw=VTRJbñíê~ pmw=VUTJbñíê~ pmw=NMMMJbñíê~ pmw=NMNOJbñíê~ pmw=NMOQJbñíê~ pmw=NMPTJbñíê~ pmw=NMQTJbñíê~ pmw=NMSMJbñíê~ pmw=NMTTJbñíê~

pmw=NMUTJbñíê~ pmw=NNNOJbñíê~ pmw=NNOMJbñíê~ pmw=NNPTJbñíê~ pmw=NNQTJbñíê~ pmw=NNRMJbñíê~ pmw=NNSOJbñíê~ pmw=NNUMJbñíê~ pmw=NNUTJbñíê~ pmw=NOMOJbñíê~ pmw=NONOJbñíê~ pmw=NOPTJbñíê~ pmw=NORMJbñíê~

pmw=NOSOJbñíê~ pmw=NOTMJbñíê~ pmw=NOUTJbñíê~ pmw=NPNOJbñíê~ pmw=NPOMJbñíê~ pmw=NPPTJbñíê~ pmw=NPQTJbñíê~ pmw=NPSOJbñíê~ pmw=NPUTJbñíê~ pmw=NQMMJbñíê~ pmw=NQNOJbñíê~ pmw=NQOMJbñíê~ pmw=NQPTJbñíê~

pmw=NQSOJbñíê~ pmw=NQUTJbñíê~ pmw=NRMMJbñíê~ pmw=NRNOJbñíê~ pmw=NRPTJbñíê~ pmw=NRSOJbñíê~ pmw=NRUTJbñíê~ pmw=NSMMJbñíê~ pmw=NSNOJbñíê~ pmw=NSPTJbñíê~ pmw=NSRMJbñíê~ pmw=NSSOJbñíê~ pmw=NSUTJbñíê~

pmw=NTMMJbñíê~ pmw=NTPTJbñíê~ pmw=NTRMJbñíê~ pmw=NTSOJbñíê~ pmw=NTUTJbñíê~ pmw=NUMMJbñíê~ pmw=NUNOJbñíê~ pmw=NUPTJbñíê~ pmw=NURMJbñíê~ pmw=NUSOJbñíê~ pmw=NUUTJbñíê~ pmw=NVMMJbñíê~ pmw=NVPTJbñíê~

pmw=NVSOJbñíê~ pmw=NVUTJbñíê~ pmw=OMMMJbñíê~ pmw=OMNVJbñíê~ pmw=OMPTJbñíê~ pmw=OMSOJbñíê~ pmw=OMUTJbñíê~ pmw=ONOMJbñíê~ pmw=ONPTJbñíê~ pmw=ONSMJbñíê~ pmw=ONUTJbñíê~ pmw=OOQMJbñíê~ pmw=OOSOJbñíê~

pmw=OOUTJbñíê~ pmw=OPSMJbñíê~ pmw=OQPTJbñíê~ pmw=OQUTJbñíê~ pmw=ORMMJbñíê~ pmw=ORQMJbñíê~ pmw=OSRMJbñíê~ pmw=OUMMJbñíê~ pmw=PMMMJbñíê~ pmw=PNRMJbñíê~ pmw=PPRMJbñíê~ pmw=PRRMJbñíê~

63

FYUSB W.CFMUT

pm^=pb`qflk `çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

pm^=SRTJbñíê~ pm^=TMTJbñíê~ pm^=TPOJbñíê~ pm^=TRTJbñíê~ pm^=TUOJbñíê~ pm^=UMMJbñíê~ pm^=UMTJbñíê~ pm^=UPOJbñíê~ pm^=URMJbñíê~ pm^=URTJbñíê~ pm^=UUOJbñíê~ pm^=VMMJbñíê~ pm^=VMTJbñíê~ pm^=VORJbñíê~

pm^=VPOJbñíê~ pm^=VRMJbñíê~ pm^=VRTJbñíê~ pm^=VUOJbñíê~ pm^=NMMMJbñíê~ pm^=NMMTJbñíê~ pm^=NMPOJbñíê~ pm^=NMSMJbñíê~ pm^=NMUOJbñíê~ pm^=NNMTJbñíê~ pm^=NNOMJbñíê~ pm^=NNPOJbñíê~ pm^=NNRMJbñíê~ pm^=NNRTJbñíê~

pm^=NNUMJbñíê~ pm^=NOMTJbñíê~ pm^=NOPOJbñíê~ pm^=NORMJbñíê~ pm^=NORTJbñíê~ pm^=NOTOJbñíê~ pm^=NOUOJbñíê~ pm^=NPMTJbñíê~ pm^=NPOMJbñíê~ pm^=NPPOJbñíê~ pm^=NPRTJbñíê~ pm^=NPUOJbñíê~ pm^=NQMMJbñíê~ pm^=NQMTJbñíê~

pm^=NQORJbñíê~ pm^=NQPOJbñíê~ pm^=NQRMJbñíê~ pm^=NQRTJbñíê~ pm^=NQUOJbñíê~ pm^=NRMMJbñíê~ pm^=NRMTJbñíê~ pm^=NRPOJbñíê~ pm^=NRRMJbñíê~ pm^=NRRTJbñíê~ pm^=NRUOJbñíê~ pm^=NSMMJbñíê~ pm^=NSMTJbñíê~ pm^=NSPOJbñíê~

pm^=NSRTJbñíê~ pm^=NSUOJbñíê~ pm^=NTMMJbñíê~ pm^=NTMTJbñíê~ pm^=NTPOJbñíê~ pm^=NTRMJbñíê~ pm^=NTRTJbñíê~ pm^=NTUOJbñíê~ pm^=NUMMJbñíê~ pm^=NUMTJbñíê~ pm^=NUPOJbñíê~ pm^=NURTJbñíê~ pm^=NUUOJbñíê~ pm^=NVMMJbñíê~

pm^=NVMTJbñíê~ pm^=NVORJbñíê~ pm^=NVPOJbñíê~ pm^=NVRTJbñíê~ pm^=NVUOJbñíê~ pm^=OMMMJbñíê~ pm^=OMPOJbñíê~ pm^=OMRTJbñíê~ pm^=OMUOJbñíê~ pm^=ONOMJbñíê~ pm^=ONPOJbñíê~ pm^=ONUOJbñíê~ pm^=OOMTJbñíê~ pm^=OOPOJbñíê~

pm^=OOQMJbñíê~ pm^=OOUOJbñíê~ pm^=OPMMJbñíê~ pm^=OPMTJbñíê~ pm^=OPPOJbñíê~ pm^=OPSMJbñíê~ pm^=OPUOJbñíê~ pm^=OQPOJbñíê~ pm^=OQUOJbñíê~ pm^=ORMMJbñíê~ pm^=ORPOJbñíê~ pm^=ORUOJbñíê~ pm^=OSMTJbñíê~ pm^=OSPOJbñíê~

pm^=OSRMJbñíê~ pm^=OSUOJbñíê~ pm^=OTPOJbñíê~ pm^=OTUOJbñíê~ pm^=OUMMJbñíê~ pm^=OUPOJbñíê~ pm^=OUQTJbñíê~ pm^=OUUOJbñíê~ pm^=OVMMJbñíê~ pm^=OVPOJbñíê~ pm^=OVUOJbñíê~ pm^=PMMMJbñíê~ pm^=PMPOJbñíê~ pm^=PMUOJbñíê~

pm^=PNRMJbñíê~ pm^=PNUOJbñíê~ pm^=PORMJbñíê~ pm^=POUOJbñíê~ pm^=PPRMJbñíê~ pm^=PPUOJbñíê~ pm^=PRRMJbñíê~ pm^=PSRMJbñíê~ pm^=PTRMJbñíê~ pm^=QMMMJbñíê~ pm^=QORMJbñíê~ pm^=QRMMJbñíê~ pm^=QTRMJbñíê~

pm_=pb`qflk `çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

pm_=NORMJbñíê~ pm_=NPOMJbñíê~ pm_=NQMMJbñíê~ pm_=NQRMJbñíê~ pm_=NRMMJbñíê~ pm_=NSMMJbñíê~ pm_=NSRMJbñíê~

pm_=NTMMJbñíê~ pm_=NTRMJbñíê~ pm_=NUMMJbñíê~ pm_=NUSMJbñíê~ pm_=NVMMJbñíê~ pm_=NVRMJbñíê~ pm_=OMMMJbñíê~

pm_=OMOMJbñíê~ pm_=ONOMJbñíê~ pm_=ONRMJbñíê~ pm_=ONUMJbñíê~ pm_=OOQMJbñíê~ pm_=OOSQJbñíê~ pm_=OOUMJbñíê~

pm_=OPMMJbñíê~ pm_=OPSMJbñíê~ pm_=OPVNJbñíê~ pm_=OQNMJbñíê~ pm_=OQPMJbñíê~ pm_=ORMMJbñíê~ pm_=ORPMJbñíê~

pm_=ORUMJbñíê~ pm_=OSMMJbñíê~ pm_=OSRMJbñíê~ pm_=OSUMJbñíê~ pm_=OTOMJbñíê~ pm_=OUMMJbñíê~ pm_=OUQMJbñíê~

pm_=OURMJbñíê~ pm_=OVMMJbñíê~ pm_=OVRMJbñíê~ pm_=PMMMJbñíê~ pm_=PMTMJbñíê~ pm_=PNRMJbñíê~ pm_=PNTMJbñíê~

pm_=PORMJbñíê~ pm_=PPOMJbñíê~ pm_=PPRMJbñíê~ pm_=PQRMJbñíê~ pm_=PRRMJbñíê~ pm_=PSRMJbñíê~ pm_=PTRMJbñíê~

pm_=QMMMJbñíê~ pm_=QORMJbñíê~ pm_=QRMMJbñíê~ pm_=QTRMJbñíê~ pm_=RMMMJbñíê~ pm_=RPMMJbñíê~ pm_=RSMMJbñíê~

pm_=SMMMJbñíê~ pm_=SPMMJbñíê~ pm_=STMMJbñíê~ pm_=TNMMJbñíê~ pm_=TRMMJbñíê~ pm_=UMMMJbñíê~

`çÇÉ=EããF

pm`=pb`qflk `çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

`çÇÉ=EããF

pm`=OMMMJbñíê~ pm`=ONOMJbñíê~ pm`=OOQMJbñíê~ pm`=OPSMJbñíê~

pm`=ORMMJbñíê~ pm`=OSRMJbñíê~ pm`=OUMMJbñíê~ pm`=PMMMJbñíê~

pm`=PNRMJbñíê~ pm`=PPRMJbñíê~ pm`=PRRMJbñíê~ pm`=PTRMJbñíê~

pm`=QMMMJbñíê~ pm`=QNMMJbñíê~ pm`=QORMJbñíê~ pm`=QRMMJbñíê~

pm`=QTRMJbñíê~ pm`=RMMMJbñíê~ pm`=RPMMJbñíê~ pm`=RSMMJbñíê~

pm`=SMMMJbñíê~ pm`=SPMMJbñíê~ pm`=STMMJbñíê~ pm`=TNMMJbñíê~

pm`=TRMMJbñíê~ pm`=UMMMJbñíê~ pm`=URMMJbñíê~ pm`=VMMMJbñíê~

pm`=VRMMJbñíê~ pm`=NMMMMJbñíê~ pm`=NMSMMJbñíê~

64

VTFGVM!GPSNVMBT!BOE!DPOWFSTJPO!UBCMF pmbba îZ=

ÇNˇ åN NVNMM

åNZ=

îˇNVNMM= ÇN

ÇNZ=

îˇNVNMM= åN

cìZ=

OMMMˇjí ÇN

cìZ=

mˇNMP ÇN

îW=éÉêáéÜÉê~ä=ëéÉÉÇ=xãLëz åNW=êçí~íáçå=ëéÉÉÇ=xomjz ÇNW=éìääÉó=Çá~ãÉíÉê=xããz

clo`b=^ka=qlonrb cìZ=

NVINˇNMS m ÇNˇåN

mˇVRRM jíZ= åN

cìW=éÉêáéÜÉê~ä=ÑçêÅÉ=xkz jíW=ÇêáîÉ=íçêèìÉ=xkãz mW=éçïÉê=xâtz åNW=êçí~íáçå=ëéÉÉÇ=xomjz ÇNW=éìääÉó=Çá~ãÉíÉê=xããz îW=éÉêáéÜÉê~ä=ëéÉÉÇ=xãLëz

c ˇÇ jíZ= ì N OMMM

mˇÇ jíZ= N Os

c ˇÇ ˇå mZ= ì N NS NVINˇNM

j ˇå mZ= í N VRRM

mZ=

qç=ÅçåîÉêí=Ñêçã

íç

ãìäíáéäó=Äó

qç=ÅçåîÉêí=Ñêçã

íç

ãìäíáéäó=Äó

`s

em

MIVUSPOMN

g

`s=Ü

PITTSTP NMJT

`s

âÅ~äLÜ

SPIOQNRN

g

em=Ü

PITORMS NMJT

`s

t

TPRIQVUU

g

ât=Ü

OITTTTU NMJT

`s

ât

MITPRQVUU

âÖ

äÄ

OIOMQSOP

`s

âÖÑ=ãLë

TR=

âÖÑ

k

VIUMSSR=

`s

äÄÑ=ÑíLë

RQOIQTS

âÖÑ

äÄÑ

OIOMQSOP

mltbo mW=éçïÉê=xâtz cìW=éÉêáéÜÉê~ä=ÑçêÅÉ=xkz jíW=ÇêáîÉ=íçêèìÉ=xkãz åNW=êçí~íáçå=ëéÉÉÇ=xomjz ÇNW=éìääÉó=Çá~ãÉíÉê=xããz

em

`s

NIMNPUT

âÖÑ=ãLë

`s

MIMNPPPPPP

em

âÅ~äLÜ

SQNINUSR

âÖÑ=ãLë

t

VIUMSSR

em

t

TQRISVVV

âÖÑ=ãLë

ât

MIMMVUMSSR

em

ât

MITQRSVVV

ât

`s

NIPRVSOO

em

âÖÑ=ãLë

TSIMQMOO

ât

âÅ~äLÜ

URVIUQRO

em

äÄÑ=ÑíLë

RRM

ât

t

NMMM

áå

ã

MIMORQ

ât

âÖÑ=ãLë

NMNIVTNS

áå

Åã

OIRQ

ât

äÄÑ=ÑíLë

TPTIRSON

áå

ãã

ORIQ

äÄ

âÖ

MIQRPRVOQ

áå

Ñí

MIMUP

äÄ

âÖÑ

MIQRPRVOQ

áå

ã

MIMMMSQRNS

äÄ

k

QIQQUOOO

áå

O

Åã

SIQRNS

k

âÖÑ

MINMNVTNS

áå

ãã

SQRINS

k

äÄÑ

MIOOQUMUV

áå

Ñí

MIMMSVQQQQQ

t

`s

MIMMNPRVSOO

áåP

ãP

NISPUTN NMJR

t

em

MIMMNPQNMOO

áå

P

Åã

NSIPUTMS

t

âÅ~äLÜ

MIURVUQRO

áå

ãã

NSPUTIMS

t

ât

MIMMN

áå

Ñí

MIMMMRTUTMQ

t

âÖÑ=ãLë

MINMNVTNS

t

äÄÑ=ÑíLë

MITPTRSON

O O O O

P P P

65

cìˇs NMMM

O

O

O

P

P

OPUFT

66

qÜÉ= Ç~í~= ÖáîÉå= áå= íÜáë= Å~í~äçÖìÉ= ~êÉ= ìéÇ~íÉÇ= ~í= íÜÉ Ç~ó=çÑ=éêáåíáåÖ=~åÇ=~êÉ=åçí=áåíÉåÇÉÇ=~ë=~=Öì~ê~åíÉÉW jÉÖ~ÇóåÉ= pKéK^K= êÉëÉêîÉ= íÜÉ= êáÖÜí= íç= ãçÇáÑó= íÜÉ= ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅë= çÑ= íÜÉ= ÄÉäíë= ÇÉëÅêáÄÉÇ= ÜÉêÉáå= ïáíÜçìí ~åó=éêáçê=åçíáÅÉK

mêáåíÉÇ=Äó `~ãÉÇÇ~=C=`K=J=qìêáå

bÇáíáçå=j~êÅÜ=OMMV