K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A KWSP

nama majikan no majikan k u m p u l a n w a n g s i m p a n a n p e k e r j a notis pembatalan pilihan mencarum melebihi kadar berkanun (syer majikan)...

4 downloads 581 Views 35KB Size
KWSP 18(Maj)

KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

NOTIS PEMBATALAN PILIHAN MENCARUM MELEBIHI KADAR BERKANUN (SYER MAJIKAN) (A)

MAKLUMAT MAJIKAN

No Majikan Nama Majikan

(B) MAKLUMAT PEMBATALAN PILIHAN MENCARUM MELEBIHI KADAR BERKANUN Jenis Pembatalan (Tandakan salah satu sahaja) Syer Majikan Untuk Semua Pekerja Syer Majikan Untuk Sebahagian Pekerja (Lengkapkan Jadual Dibawah) No. Ahli

Bil

No. Kad Pengenalan

Nama Ahli / Pekerja (Nama Penuh Seperti Kad Pengenalan)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

(C)

PENGESAHAN MAKLUMAN MAJIKAN

Saya dengan ini membatalkan pilihan untuk mencarum melebihi kadar berkanun berkuatkuasa mulai bulan caruman

tahun

Pilihan pembatalan ini berkuat kuasa mulai bulan caruman yang dinyatakan di atas atau satu (1) bulan selepas notis ini diterima oleh KWSP; mengikut mana-mana yang terkemudian. Tandatangan Majikan Nama No. Kad Pengenalan Jawatan No. Tel / Bimbit Cop Rasmi Majikan

Tarikh

UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA Tarikh Terima (HH/BB/TT)

/

/

No. Anggota Cawangan Sila hubungi Pusat Pengurusan Panggilan KWSP 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan.

Cop Tarikh Terima